Techpanel

Yerel televizyon kanalları, genellikle sadece bir ilçe, il, bölge gibi yerlere yayın yapan kanallar olmaktadır. Televizyon reklamlarını, aynı bölgede faaliyet gösteren firmalar veya ulusal çapta zincir mağazalara veya zincir satış noktalarına sahip firmalar kullanmaktadır. Kanalların yayın yaptıkları coğrafik alanda hizmet veren veya üretim yapan firmalar, genellikle yerel halk tarafından da bilinmektedir. Yerel halk, kendi bölgelerinde ürün ve hizmet satışı yapan firmaların, yapısal, ekonomik, Pazar payı, satış miktarı gibi durumları hakkında bilgi sahibidirler. Kendi bölgelerindeki firmaların vizyon ve misyonları, üretim kalitesi, sağlık standartları, ürün ve hizmet bileşenleri gibi unsurlarını da bilmektedirler. Hatta firma temsilcileri, yerel halkla ilişki içerisindedir. Bu yüzden, bu tip firmaların, yerel televizyon reklamlarını değerlendirmesi oldukça avantajlı olmaktadır. Yerel halk zaten firmayı benimsemiş olmakta ve onu tanıdık, bildik olarak değerlendirmektedir. Bu iki unsur, tüketicilerin firmaya güvenmelerini sağlarken, bu tip firmalarla etkileşim halinde olmaktadırlar. Yerel firmalar, halkla ilişkilerini de bu anlamda yani tüketicilerin yerel özellikleri çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla televizyon reklamlarının tasarımlarında kullanılan bütün etki unsurları bilinenler dâhilinde olmaktadır.


Günümüzde, reklamın kendine özgü bir estetik anlayışı ve standardı vardır. Zaten pek çok araştırmacı ve yazarın, reklamı eleştirdiği noktalardan biri de budur. Reklam kendi estetik anlayışını savunurken, tüketici kitlelerine, kendi standartlarını kabul ettirmeye çalışırken aslında, güzel ve doğru olan estetik anlayışının ve standartların yok olmasını sağlamaktadır. Tüketicileri, firmaların ürün ve hizmetlerine doğru yönlendirirken, toplumun olması gereken estetik kaygılarını, yaşamda, aslında daha iyi olan standartlarını yavaş yavaş, anlaşılmayacak bir şekilde ve gittikçe daha fazla değişime uğratmaktadır. Başka bir şey haline gelmesine neden olmaktadır. Reklamcıların kimi zaman eleştirdikleri ve onların reklamı tasarlamasını zorlaştıran etkenin, tüketici özelliklerinden en önemli olanının, tüketicilerin gün geçtikçe değişen istekleri, arzuları, yaşamsal beklentileri, özlemleri olduğunu söylemektedirler. Fakat aslında, tüketicilerin bu durmadan değişen yapısını oluşturan da reklamlardır.


Reklam profesyonelleri, genellikle belirli eğitimlerden geçtikten sonra uzmanlaşmakta veya profesyonel hale gelmektedirler. Aldıkları eğitimler genellikle, yüksek eğitim kurumlarının eğitimleridir. Yani yüksek öğrenim kurumlarının reklamla ilgili bölümleri olan önlisans, lisans, master, doktora gibi programlarından mezun olmaktadırlar. Ama bu durum, bütün reklam profesyonelleri için geçerli değildir. Günümüzde, ülkemizde de bulunan, reklam sektörünün içerisinde yıllarca, her alanında faaliyet göstermesi sonucu aldığı bilgileri biriktirerek, belirli bir uzmanlığa sahip olan reklamcılar bulunmaktadır. Reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu, reklamcı özelliklerinden bir kaçı şunlar olmaktadır. Yaratıcı, pratik bir zekâya sahip, her türlü uygulama ve kişilere karşı açık bir algı, titiz çalışan, küçük şeylerden büyük şeyler üretebilen kişi özellikleridir. Reklam sektörüne yıllarını vermiş bazı reklamcıların bu tip özellikleri, onları uzman hale getirmektedir. Çalışma prensiplerini, reklam uygulamalarını, esaslarını, toplumun özelliklerini, birikimle belirli bir noktaya taşımaktadır. Hatta söylenebilir ki bazen, bu tip kişiler, gene uzun yıllar boyunca, reklamcılık eğitimi almış reklamcılardan daha yaratıcı reklam fikirlerine sahip olabilmektedirler.


Yerel gazete reklamları, çoğunlukla yerel pazarlarda faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılan reklam mecralarıdır. Bununla birlikte, yerel pazarlara giren büyük markalar da bazen, bu mecraları kullanmaktadır. Yerel firmalar bir ilde, ilçede, bölgede faaliyet göstermekteyse, ürün ve hizmetlerini sadece o bölgelerin pazarlarına sunmaktaysa, gazete reklamlarını da sadece bu bölgelerde yayın yapanlara vermektedir. Bu tip firmaların, ulusal veya hizmet vermediği, ürün sunmadığı pazarlarda tanıtım yapması, ona bir getirir sağlamamaktadır. Bu tip gazete reklamları genellikle, firmanın gereksiz yere yatırım yapmasına neden olmaktadır. Fakat yerel firmaların, Pazar paylarını büyütmeleri halinde, yani başka pazarlara açılmaya başladıklarında, tanıtım kampanyalarını genişletmeleri uygun ve karlı olmaktadır. Yerel yayın kuruluşları, kendi bölgelerine uygun tanıtımları, kendi belirledikleri ölçülerde alabilmektedirler. Yereldekiler, ulusal çapta yayın yapanların uygulamalarını, kendi özelliklerine uydurarak gene, tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa ilanlarını alabilmektedir. Gene sosyal, ticari ve seri ilan bölümleri bulunmaktadır.


Yerel reklam iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi büyük markaların reklamlarının, yerel pazarlara uygun konumlandırma çabalarını içerenlerdir. Büyük markalar, günümüzde yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası pazarlarda faaliyet göstermektedir. Bir kısım büyük markalar, bu konuda oldukça başarılı olabilmektedir. Birbirinden farklı kültür, gelenek, göreneklere sahip toplumlara uygun olarak ürün ve hizmetlerini üretmekte ve pazarlarına sunmaktadırlar. Dolayısıyla bunların reklamları yapılırken, özellikle bu tip öğelere vurgu yapılarak pazarlanmaktadır. Markalar, her ülkenin pazarlarına uygun üretimi yaparken, reklamlarını da yerel dilde hazırlamakta, yerel algılara, anlayışlara, beğenilere, özlemlere hitap etmektedir. Kimi marka, ürün ve hizmetlerine yerel kültür bileşenlerini eklemeyip, sadece reklamlarda ilgili toplumun kültürüyle bağdaştırmaktadır. Örneğin, Coca-Cola markasının reklamları, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde, ramazanla ilişkilendirilerek verilmektedir. Başka ülkelerde bir bayram, dini öneme sahip gün v.b. ilgili ülkenin veya bölgenin önemli zamanlarıyla ilişkilendirmektedir. Ürün ve hizmet bileşenlerini, ilgili ülkenin kültürel özelliklerini yansıtanlarda ise, örneğin, bir tekstil markasının, Türkiye pazarına sunduğu, ürünlerinde, Osmanlı motiflerini kullanması, bunun reklamlarının da bu motiflere vurgu yapılarak sunulması olmaktadır. Yerel reklamın bu özellikleri, günümüzde firmaların en çok önemsediği konuların başında gelmektedir.


Reklamda kadın, reklamın uygulanmaya başladığından bu yana kullanılmıştır. Bu belki, şimdiki gibi, bilinçli, bazı unsurlarla ilişkilendirme şeklinde değildi. İlk zamanlar reklamda kadın kullanımı, kimi sektörler için, ürün, hizmetin kullanıcısı olarak ve evin hanımı olmasından kaynaklı, evin ihtiyaçlarının giderilmesinde sorumlu olarak görülmesindendi. Bununla birlikte kullanılmasının diğer nedenleri, evin diğer bireylerinin giyimlerinden yeme - içme alışkanlıklarına kadar, belirleyici rol üstleniyor olmasından kaynaklanmaktaydı. İlk zamanlar, reklamda kullanılan kadının, bu tip toplumsal rolleri önemseniyordu. Daha sonra, reklamda erotizm konusunun, reklamı izlettirdiği belirlendi. Erotizm için, öncelikle kadın kullanılmaya başlandı. Kadının yukarıda belirttiğimiz toplumsal rollerinin dışında, fiziksel güzelliği, erotizmi, kendi için ve diğer bireyler için estetik kaygılar üzerindeki etkisi v.b. özellikleri kullanılmaya başlandı. Reklamda, kadınla ilgili kullanılan her bir özellik, özellikleri farklı bir hedef kitleye hitap etmekteydi. Kadının fiziksel güzelliği, yani cildinin yapısı, saçlarının yapısı, giyim tarzı, kullandığı kokular v.b. özellikler, kendi hemcinsleri tarafından izlenmekteydi. Güzellik özlemi içinde olan kadınlar, reklamdaki kadın gibi güzel olanlar, cildiyle, saçıyla, giyimiyle ilgili sorunu olan veya bu anlamda herhangi bir eksikliği olan kadınlar tarafından, bu tip reklamlar izlenmekteydi.


Reklam eksenini, tüketicilerin aklında kalmasını istediğimiz ürün veya hizmetlerin, marka özelliğinin veya düşüncesinin saptanması olarak tanımlarsak, yerinde olacaktır. Şu durumda, radyo tanıtım ekseninin saptanması ilkin, firmanın tanıtımı verme biçimiyle ilgili olarak görünmektedir. Eğer radyo reklamı bütünlüklü bir kampanyası dâhilinde verilmekteyse, zaten eksen belirlenmiş olmaktadır. Yani herhangi bir ajans tarafından, geniş çaplı bir kampanya hazırlanmış ve diğer mecralarda uygulanmaktaysa, radyo bu ekseni, ajansın diğer kampanyalarda ki ekseniyle aynı olacaktır. Fakat herhangi bir ajansın, kampanya dâhilinde verilmeyip, tarafından, sadece radyolar için verilecek bir tanıtım istenmekteyse, bu durum, eksenin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu durumda, ürün ve hizmetlerle ilgili veya markalarla ilgili hangi özelliğin, tüketicilerin aklında kalması isteniyorsa, bunun üzerine bir ön çalışma yapmak gerekmektedir. Tanıtımın ön çalışması, malın tüketici hedef kitlesi, rakip ürün ve hizmetlerin etkinlikleri ve özellikleri, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen özellikleri, ürün veya hizmetlerle ilgili diğer tutundurma faaliyetleri, tüketicilerdeki firma imajı, kurumsal itibarı gibi konuların göz önünde tutulması gerekmektedir.


Reklam ajansları, sektörün uzman kuruluşlarıdır. Fikirleri üreten, senaryo haline getirip mesajlarını tasarlayan, yayınlanacağı medyayı seçen ve yayınlanmasını sağlayan kuruluşlardır. Tanıtımın güçlerinin farkında olan, firma temsilcilerinin çoğunun, normalde kabul ettikleri gerçek, ajansların, bu işi baştan sonra kadar, dışarıdan herhangi bir müdahaleye veya yardıma gereksinim duymadan yapabilecekleridir. Bu hakikaten de öyledir. Tanıtım konusunda uzmanlaşan, bununla ilişikli olan bilimsel disiplinlerin verilerini, nerede nasıl kullanmaları gerektiğini bilen, markaların üretiminden satış aşamasına kadar, yapmaları gerektiği düzenlemeleri bilen onlardır. Çünkü hizmet verecekleri toplumu en iyi şeklide araştıran, onunla ilgili çeşitli deneyimlere sahip olan, dolayısıyla tüketici toplumunu en iyi bilen onlardır. Firma ise, çoğunlukla, tüketici toplumunun özelliklerini tam olarak bilmezler. Onları etkileyen unsurların, etki değişkenlerinin neler olduğu konusunda, daha az fikre sahiptirler. Burada bütün firmalardan bahsedilmemekle beraber, genelde izlenen bir politika ve sektöresorun olarak yansıyan bir konudan bahsedilmektedir.


Bilindiği gibi reklam sektörü, tüketicilere doğru mesajlarla seslenebilmek için, pek çok araştırmadan, pek çok bilimsel disiplinden yararlanarak, disiplinler arası metotla, reklam tasarımı yapmakta ve mesajlarını belirlemektedir. Son zamanlarda en çok psikoloji biliminden yararlanan reklam, tüketicilerin ürün ve hizmetlerle aralarında, duygusal bağları kurmaya özen göstermektedir. Fakat diğer alanlarda yapılan araştırmaların sonuçlarına bakılırsa, bu tip reklam tasarımları veya üreticilerin ürün ve hizmetlere kimlik kazandırarak, tüketicilerin bunları benimsemelerini sağlaması, gene de reklamı amaçlarına istenildiği şekilde ulaştıramamaktadır. Bu konuda reklam başarısız olmamaktadır. Belirli kazanımlar elde etmektedir. Hatta kimi markalar, belirgin özelliklere sahip tüketici kitlesine bu yöntemlerle sahip olmuş ve dünya çapında bir marka haline gelmiştir. Ama bu tip örnekler, gene de azdır. Çünkü bilimsel disiplinlerin veya reklam analiz çalışmalarının sonuçları, tüketicinin hangi zaman aralıklarında, hangi güdülerle, satın alma kararını verdiğini kesin olarak ortaya çıkarabilmiş değildir. Reklamda duygu unsurlarının kullanılmasıyla oluşturulan bağ, kimi zaman tüketicinin bu kararı vermesini sağlamaktadır. Fakat kimi zaman somut ihtiyaçlar üzerinde de tüketici satın almaktadır.


Reklamda duyusal motiflerin kullanımı, son zamanlarda gelişen bir konudur. Ekonomik sistemlerin büyümesiyle ortaya çıkan, tüketicilerin ihtiyacından fazla ürün ve hizmet üretimi, bunların geçmiş dönemlerden çok daha fazla tanıtıma ihtiyaç duyması, bunların satılmasının gerekmesi reklamda duygusal motiflerin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bilindiği gibi reklam, üretici ile tüketici arasında kurulan iletişim köprüsüdür. Onlar reklam vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurar, birbirlerinin davranışlarından haberdar olur, birbirlerini etkileyerek, her bir taraf, kendi alanında ki ilerleyişini sürdürür. Üreticiler, uzun zamandır tüketicilerin rasyonel kararlarla satın alma davranışını göstermediklerini bilmektedirler. En azından tek başına rasyonel kararların etkili olmadığını, bazen duygusal nedenlerden ötürü satın alma davranışını gösterdiklerini bilmektedirler. Tüketiciler kimi zaman, arzularına, isteklerine uygun olan, aynı zamanda kendisiyle marka arasında oluşan bir çeşit duygusal bağdan dolayı satın almaktadırlar. Bütün bunlar yıllardır tüketiciler üzerinde yapılan araştırmalardan ortaya çıkmıştır. Psikoloji ana bilim dalının, insanların davranış modelleri üzerinde yaptığı araştırmalar, güdü ve güdülenme araştırma ve bunların sonuçları, reklam sektörü tarafından yakın zamandan itibaren kullanılmaktadır.


Reklam profesyoneli, hem aldığı eğitim hem de uzun yılların vermiş olduğu deneyimlerle ikna gücünü kullanmaktadır. Hem tüketicilerin yapısını, toplumsal yapıları, diğer reklam ajanslarının çalışma biçimini ve mantığını, bugüne kadar yapılan reklam çalışmalarını bütün ayrıntılarıyla bilmektedir. Tüketicileri ikna etmenin yöntemlerini profesyonel olarak kullanmaktadır. Bu tip reklamcılar, bağımsız çalıştığı için de daha bağımsız düşünebilmekte ve başka etkileri üzerinde taşımamaktadırlar. Reklam ajanslarına bağlı olarak çalışanlarda, reklam verenleri kaybetmemek için, onların fikirlerini işleme üzerinde daha çok çalışmaktadırlar. Bazı değişkenlere bağlı olarak bu çalışma tarzı, bazen yapılmalıdır. Çünkü firmaların amaçları, ne istedikleri, geçmiş deneyimleri çok önemli olmaktadır. Fakat gene de reklam fikri, senaryosu reklamcılar tarafından bulunmalı ve yazılmalıdır. Ama ne yazık ki, kimi firmalar, reklam fikrini de kendisi bulmakta ve işlenmesi için reklam ajansına dayatmaktadır. Reklam ajansları da, reklam verenin işini kaybetmemek için, onların işlerini, istedikleri şekilde yapmayı uygun görmektedir. İşte reklam profesyoneli bütün bu etkilerden bağımsız olarak reklam fikrini ve senaryosunu üretmekte ve oldukça yaratıcı işler çıkarmaktadır.


Sosyal web sitesi olan Facebook'un üye sayısı da, reklam gelirleri de çok yükseldi. Mart ayında yapılan tahminler ve daha sonra eMarketer'in raporunda verdiği bilgilere göre, bu sene 1-1.1 milyar dolar olan gelirler 1.2 doları geçecek.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara