Techpanel

SİSTEMİM

KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI VE İŞLENMESİ

BİLGİLENDİRMEMETNİ

Özet

Tüm site kullanıcılarımızagüvenli bir internet ortamı sağlamak için elimizden gelenin en iyisiniyapacağız.

Site kullanıcılarınınelektronik postaları ve kişisel bilgileri hiçbir maksatla (mahkeme kararı vesite işleyişinin gereği olarak paylaşılması gereken durumlar hariç) üçüncütaraflarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel haklarınız SİSTEMİM’ingüvencesindedir.

Kullanıcı kaydınızın tamamensilinmesini istemeniz durumunda iletişim kanallarımızdan'dan bu talebiiletmeniz yeterli olacaktır.

 

1.            TANIMLAR

Sistemim : Karaca Grup Bilişim Ltd. Şti., Sistemim. A.Ş. veReklam Bilişim Ltd. Şti.

reklam.com.tr, sistemim.com.tr, internetreklampaketi.com :İnternet Sitesi.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçekkişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni,siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık vekıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkumiyetive güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileriözel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veyakısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmakkaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen hertürlü işlem.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeyedayanan ve özgün iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerleeşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını vevasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesindensorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarakonun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterleregöre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurul :Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu.

2.            AMAÇve KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 7 Nisan2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVK Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde baştaözel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinikorumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

İşbu Bilgilendirme Metni, KVK Kanunu gereği internet sitesisahibi Veri Sorumlusu olan Sistemim’in; kişisel verilerin hangi amaçlaişleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,kişisel verilerin hangi yöntemle toplanacağı ve hukuki sebebi ve ilgilikişilerin KVK Kanunu kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Metni, İnternet Sitesi’ni ziyaret edenkişileri kapsamakta ve KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereği Veri Sorumlusu olanSistemim’in aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıylahazırlanmıştır.

3.            KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızınişlenemez.

Sistemim tarafından işlenecek kişisel veriler; KVKKanunu’nun 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere, 5. Maddede düzenlenenişlenme şartlarına ve 6. Maddede düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinişlenmesi şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu gereği; kişisel veriler ancak kanunda öngörülenusul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Sistemim, kişisel verileri; hukukave dürüstlük kuralına uygun olarak işlemekte, doğru ve güncel tutmakta, belirliaçık ve meşru amaçlar için işlemekte ve işlendikleri amaçlar ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Kişisel veriler yasal mevzuattaöngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafazaedilmektedir.

Sistemim; üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerinive hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak vekullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmakamacıyla üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken kullanıcılardanbazı kişisel bilgilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, ilgialanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talepetmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte vekullanmaktadır. Kişisel bilgileri bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslarile paylaşılmaz.

Sistemim; Üyelik formlarında ve İnternet Sitesi’ninkullanımı sırasında talep ettiği kişisel bilgileri, işbu BilgilendirmeMetni’nde belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinliklepaylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.Kişisel bilgiler, ancak resmi makamlarca yasal mevzuata uygun olarak usulüneuygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili resmi makamlara açıklanabilir.

4.            KİŞİSELVERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Diğer kanunlarda yer alan yükümlülükler saklı kalmakkaydıyla, kişisel veriler KVK Kanunu’na ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygunolarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhalinde Sistemim tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir,yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

5.            KİŞİSELVERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler KVK Kanunu’nda belirlenen istisnalar dışındailgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz.

Kişisel veriler; Sistemim’in faaliyetlerini yürütmek üzere,hizmet satın aldığı ve işbirliği yaptığı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, KVKKanunu hükümlerine uygun olarak idari ve teknik her türlü tedbirin alınmasıkoşuluyla aktarılabilir.

6.            AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Sistemim’in İnternet Sitesi’nin veri tabanında kayıtlı olankişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli idari ve teknikher türlü tedbiri almakla yükümlü veri sorumlusudur. Sistemim’e ait iletişimbilgilerine ve İnternet Sitesi sorumlularına ilişkin bilgilere ana sayfada yeralan İletişim bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişileraşağıdaki haklara sahiptir:

•             Kişiselverilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme,

•             Kişiselverileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•             Kişiselverilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

•             Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

•             Kişiselverilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme;

•             Kişiselverilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

•             KVKKanunu 7. Madde uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etmeişlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme;

•             İşlenenverilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylealeyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•             Kişiselverilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararlarının giderilmesini talep etme.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesiveya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin hertürlü soruyu doğrudan

İlgili kişi, KVK Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgilitaleplerini yazılı olarak Beştepe Mahallesi Merhale Cad. no:39/1Yenimahalle-Ankara adresine göndererek veya Kurul’un belirleyeceği diğeryöntemlerle Sistemim’e iletebilir. Sistemim, talep sahibinden bilgilerindoğruluğunu teyit etmek amacıyla bilgi ve belge talep edebilir.

Sistemim, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğinegöre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul’ca belirlenentarifedeki ücret alınabilir. Sistemim talebi kabul eder veya gerekçesiniaçıklayarak reddeder. Cevabını da ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronikortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Sistemimtarafından gereği yerine getirilir.

 

7.            ÇEREZLER

Diğer birçok web sitesi gibi Sistemim’de “çerezler”denfaydalanmaktadır. Çerezler bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüzeiletilen küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler olmadan İnternet Sitesi’ni her zamangörüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecekşekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını herzaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek içinlütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımınıdurdurduğunuzda İnternet Sitesi’nin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğinilütfen unutmayınız.

8.            VERİGÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Sistemim; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi,kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinmuhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelikgerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Sistemim; kendi sistemleri üzerinde KVK Kanunu hükümlerineuygun olarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini tespit etmek amacıyla zamanzaman teknik personeli vasıtasıyla sistemleri üzerinde denetimleri yapmaktaveya 3. Şahıslara yaptırmaktadır.

9.            YÜRÜRLÜKVE GÜNCELLEME

İşbu Bilgilendirme Metni, KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatmayükümlülüğü kapsamında hazırlanmış ve yayınlandığı anda yürürlüğe girmiştir.Yasal mevzuatta yapılacak değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nunalacağı kararlar doğrultusunda güncellenecektir.

Yayın ve Güncelleme Tarihi: 13.06.2020

%100 Müşteri Memnuniyeti

Türkiye'nin En İyi Teknolojisi

Dijital işletmenizi TechPanel teknolojisi kullanan tecrübeli uzman kadromuz ile büyütmeye hazırız. Satın aldığınız paket için elimizden gelenin en iyisini sunacağız. Memnun kalmamanız durumunda kalan bütçenizi koşulsuz iade edeceğiz.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara