Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren, tanıtımı tasarlayan, bunun için gerekli bütün altyapılarda uzmanlaşmış bireylerin çalıştıkları, sektörün kuruluşlarıdır. Reklam ajansları, tasarımı yapan, uygulanmasını veya yayınlanmasını sağlayan, bu  sektörün temel taşlarını oluşturmaktadırlar. Sektörde birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış, birbirinden farklı yapıda ajanslar bulunmaktadır. Bunların her biri, bu işin farklı bir ayağını oluşturmaktadır. Hemen hemen hepsi sektörün reklamcıları sayılmaktadır. Ama biz normal bir kampanyayı başından sonuna kadar yürütebilen, geniş ölçekli ekiplere sahip bir ajans yapısını ve işlevini inceleyerek, diğer ajans yapılarından da konu bütünlüğünde yer vererek anlatmaya çalışacağız. Öncelikle, reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren tüm ajansların, en genel isimlerinden başlayarak;


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde reklamcılık, teknolojinin de gelişimiyle beraber, insanın bulunduğu her alanda yapılabilmektedir. Kitle iletişim araçlarından sonra, açık hava reklam araçları, promosyonel reklamlar, organizasyonel reklamlar, piyasa araştırmaları vasıtasıyla reklamlar gibi, genel konularda ve bunların alt başlıklarında reklam yapılabilmektedir. İnternet, son zamanların teknolojik gelişim ürünlerinden birisidir. Pek çok bilgisayar sisteminin, küresel çapta, uydu üzerinden veya kendilerine özel yapıda tasarlanmış kablolar vasıtasıyla birbirine bağlı olarak yapılan, ayrıca gün geçtikçe büyüyen bir iletişim ağı olmaktadır. İnternet; gittikçe artan, bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca her yerden ulaşabilme ihtiyacı noktasında üretilmiş teknolojik gelişimdir. İnsanlar bunun yardımıyla, kolay, güvenli, hızlı bir şekilde bilgilere erişebilmektedir. Bunu dünya çapında büyük bir kütüphaneye veya bir deryaya benzetmek mümkündür.


Devamı için tıklayınız ...

Temel anlamda bu mecra, serbest ekonomik sistemlerde faaliyet gösteren bir firmanın, ürettiği mal ve hizmetle ilgili özelliklerin, malın satılması amacıyla veya tercih edilmesi amacıyla, geniş halk kitlelerine aktarılmasıdır. Fakat ekonomik sistemlerin, tarih boyunca kat ettiği yol, onları oldukça geliştirmiştir. Yerel pazarlar bile küresel hale gelecek kadar büyümüştür. Dünyanın bir tarafında, farklı bir toplum yapısında faaliyet gösteren bir firma, dünyanın öbür tarafında yaşayan, farklı bir yapıya sahip toplumun ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretebilmekte ve orada kendine Pazar bulabilmektedir. Bu büyüme ve gelişmenin nedenleri olarak; teknolojinin gelişmesi, ulaşımın sorununun her yerde çözülmüş olması, kitle iletişim araçlarının topluma yönelik güçlü etkileri olarak sıralanabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Evet, reklam ürünü sattırabilir… Eğer reklam sektörünü, günümüzde geldiği noktalar açısından değerlendirirsek; günümüzde reklam tüketim toplumu adı altında, yeni ve benzersiz bir toplumun oluşmasını sağlamıştır. Hali hazırda onun itici gücü noktasında durmaktadır. Reklam halk kültürlerini değişime uğratabilmektedir. Alışkanlıkları değiştirmekte, kişilerin bakış açılarını, etik değerlerini, gelenek göreneklerinin yapısını, eğitime bakış açısını, yeme içme kültürünü, mizah anlayışını, algılarını v.b. insana dair ne varsa, hepsinde değişiklik yapabilecek kadar, akıllı ve stratejik davranabilmektedir. Bulunduğu toplum yapısını inceleyerek işe başlayan reklam, yukarıda sayılan bütün özellikleri bilince çıkarmaktadır. Bilince çıkan bilgiler ışığında, toplumu rahatsız etmeden, aynı gelenek ve göreneklerin, beklentilerin, özlemlerin içerisinde tasarım yapmaktadır. Fakat yaptığı tasarımın içine, küçücük bir değişiklik yerleştirmektedir. Reklam tasarımlarının içine aldığı bu küçücük değişiklik, toplum için önemsiz olabilmektedir. Kendi yaşamlarına onu rahatlıkla alabilmektedirler. Fakat reklam için bu küçücük değişiklik, oldukça önemli bir noktada duran, stratejik bir planın parçası veya ilk noktasını teşkil ediyor olabilmektedir. Reklamın tasarımlarında kullandığı ve toplumun yapısında aslında olmayan bu küçücük değişiklik kabul edildikten sonra, toplumu buna alıştırmakta ve sevdirmektedir. Böylece o da, ilgili toplumun yaşamına girmektedir. Daha sonra bir küçük değişiklik daha ve daha ve daha… Diye devam etmektedir. Neden? Çünkü reklam bir hedefi belirlemiş ve ona doğru yol almaktadır. Ona ulaşmak için strateji belirlemiştir. Bu strateji, bilimsel disiplinlerin verileri, yapılan reklam için toplum analizlerinin verilerinin birleştirilmesi ve bunların sonuçlarıyla sistematik olarak belirlenmiştir. Yani rast gele reklam tasarımı yapılmamaktadır ki, reklam sektöründe, reklamın hata yapma hakkı yoktur. Bu asla bağışlanamaz bir sorun olmaktadır. Yani çok dikkatli, zekice ve yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır. Reklamın bilimsel disiplinleri kullanarak hareket etmesi, zaten başlı başına etkili bir süreçtir. İnsanların beklentilerini değiştirmenin yöntemleri, ihtiyaçları belirlemenin yöntem ve teknikleri, bu bilimlerin çalışmalarının sonuçlarında bulunmaktadır. İnsan psikolojisi, kitle psikolojisi, tüketici eğilimleri ve psikolojisi, davranış bilimleri, algısal yönlendirme teknikleri, sosyolojik yapı özellikleri, antropolojinin alanları, insana dair her şeyi gün yüzüne çıkarmış durumdadır. Ve hala da çalışmaları devam etmektedir. Reklam sektörü ise, bunları yakından takip etmekte ve verilerini etkin olarak kullanan sektörlerin başında gelmektedir. Bunu yapabilmek için, insanın bulunduğu her alanı kullanmaktadır. İnsanları yani potansiyel tüketicilerini veya direk tüketicilerini, evlerinde, iş yerlerinde, açık havada, sosyal faaliyetlerinde, çalışmalarında yakalamakta ve etkilerini yapmaya çalışmaktadır. Eğer yapılan reklam tasarımı, çarpıcı, izlettiren öğeleri içinde barındıran, etkileyici, farklı olursa, zaten başarısı kaçınılmaz olarak gerçekleşmektedir. Reklam, insanları bu derece etkin bir biçimde değiştirip yönlendirebildiğine göre, ürünü sattırır. Hatta toplumda ona dair bir ihtiyaç yoksa bile, ihtiyacı yaratır, alan açar ve tüketicilerin ürünü sevmesini, yakınlık duymasını ve kullanmasını sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Açık hava reklamcılar derneği ülkemizdeki ilk tabela tasarımlarını ve üretim elemanlarını bir araya toplayarak, açık hava reklamcılık sektör tarihine müze kazandırmayı planlıyor. Böyle bir müze ile, tarihe ışık tutmayı planlayan ARED, dünyada bu anlamda benzer sanayi müzelerinin olduğu, tarihte ki ilklerden bu yana yapılan tabelalar ile üretim ekipmanlarını toplayarak bir araya getiriyor. ARED'in öncülüğünde yapılması planlanan müze için, Türkiye'nin dört tarafından getirilecek ürünler, ait olduğu sene, ait olduğu firma ve hangi ustanın elinden çıktığı, tabelanın üretildiği malzeme isimleri ve müzeye kimin tarafından bağışlandığını yazan bir künye ile gösterilecek.


Devamı için tıklayınız ...

New York'ta yaklaşık otuz otobüsün üzerine uygulanan reklam mesajı, Amerikalı Müslümanların tepki göstermesine neden oluyor. Tutucu bir aktivistin yaptığı, otobüslerin üzerine giydirilen "Aileniz ve içinde yaşadığınız toplum sizi tehdit mi ediyor? İslam'dan Ayrılıyor musunuz?" içerikli reklamlarla ilgili, orada yaşayan Amerikalı Müslümanların, reklamların İslam'ın karşıtı olduğunu düşünerek tepki göstermelerine neden oluyor. Stop İslamization of America isimli örgüt lideri Pamela Geller, ilgili web sitesi için, hazırlatılan reklam tanıtımlarının, Müslümanlara sataşma amaçları taşımadıklarını ve bu uygulamanın dini özgürlük bağlamında düşünülmesi gerektiğini söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları, reklam alanında bilgi ve beceri sahibi çeşitli insanları istihdam etmektedir. Buralarda iki tip grup çalışmaktadır; çizer grubu ve fikir grubudur bunlar. Çizer grubunun içinde, grafikerler ve tasarımcılar çalışmaktadır. Bunların da kendi aralarında, ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. Diğer grup, yani fikir grubunda ise; reklam metin yazarları, sanat yönetmenleri bulunmaktadır. Bunların her ikisini de denetleyen creative direktör olmaktadır. Diğer alanlarda faaliyet gösterip, aynı kuruluş içinde çalışanlar ise; müşteri temsilcileri, planlamacılar, halkla ilişkiler birimleridir. Reklam ajansı çalışanlarının hemen hepsi, ilgili bir okuldan mezun olmuşlardır. Yani reklam ve halkla ilişkiler veya reklamla ilgili diğer bölümleri bitirmişlerdir. Bunların dışında, ülkemizde, özellikle piyasa içerisinde kendini yetiştirmiş olanlarda çalışabilmektedir. Yani ilgili bir okuldan mezun olmayıp, fakat senelerce reklam piyasasında çalışan insanlar da buralarda çalışabilmektedirler. Bir reklam ajansında çalışabilmek, ya ilgili bir okuldan mezun olmak gerekmekte veya piyasa içerisinde deneyim sahibi olabilmekten geçmektedir. Reklam ajansları, bazen ilgili okuldan mezun olmuş olsalar bile, insanları istihdam ederlerken deneyim aramaktadır. Çünkü reklamcılık zor ve zeka, yaratıcılık gerektiren, yani farklı meziyetlere ihtiyaç duyan bir meslek olmakla beraber, piyasada işlerin nasıl yapıldığının bilinmesini gerekli hale getirmektedir. Reklam ajanslarının ise, henüz herhangi bir konuda deneyim sahibi olmayan birini eğitmek noktasında, zaman ayıramayabilmektedirler. Bu noktada, hem deneyim sahibi olmak hem de bilimsel metotlarını ilgili yerlerden almış olmak gerekmektedir. Reklam ajansları genellikle, gazetelerin seri ilanlarında, istihdam taleplerinin yayınlanmasını sağlamaktadır. Veya internet sitelerinden, aradığı elemanı ve özelliklerini belirtmektedir. Bir reklam ajansında çalışmak isteyen ve yukarıdaki özelliklerden herhangi birine sahip olan kişi, önce kendi özgeçmişini hazırlamalıdır. Hazırlanan özgeçmiş, bütün bilgi birikimini ve çalıştığı firmalarda, elde ettiği deneyimleri yansıtır şeklinde olmalıdır. İletişim bilgileri ve fotoğraf ta eklenmelidir. Son zamanlarda reklam ajansları, daha önce yapılan işlerin bir görüntüsünü görmek isteyebilmektedir. Bunun için ise; özgeçmişin yanında, daha önce yapılan iş örneklerinin bir dosyada toplanması ve ikisinin birlikte verilmesi, neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Reklam ajansları, hem özgeçmişi, hem de daha önce yapılan çalışmaları gözden geçirmektedir. Bu alanda yaratıcı işler yapabileceğini düşündüğü kişileri arayıp görüşmeye çağırmaktadır. Yapılan görüşmede, iş başvurusu yapan kişinin, geçmiş deneyimleri, başvurduğu alanla ilgili bilgi birikimi sorulmaktadır. Burada önemli olan kısım, yapılan yüz yüze görüşmedir. Çünkü burada her iki taraf birbirini yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Reklam ajansında çalışmak isteyen kişi, mutlaka ajansın ilgili temsilcisiyle görüşmelidir. Bu görüşme bir özgeçmiş ve çalışma örneklerinden daha önemli bir belirleyiciliğe sahip olabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam yazarlığı, uzun bir eğitim ve piyasa deneyimi gerektiren bir alandır. Reklam metinleri, reklamcılığın tüm süreçlerinin bilindiği, konuların bilimsel açıdan ele alındığı, reklam için toplum analiz sonuçlarının hesaba katıldığı, kısa, öz bir ifadenin, çarpıcı bir şekle dönüştürülerek ortaya çıkarıldığı bir sürecin ifadesidir. Aslında bu konunun içerikleri oldukça geniş olmaktadır. Fakat burada biz, genel anlamda ne olduğu, neleri içermesi gerektiği üzerinde kısaca değinebileceğiz. Bu anlamda, bir reklam yazarında olması gereken özelliklerden biri, reklamcılık sektör bilgisidir. Bu bilgiler, ya bir üniversite eğitimi veya bu anlamda uzmanlaşmış merkezlerin eğitimini almış olmak önemli olmaktadır. Geniş kapsamlı bir eğitim, geçmişten günümüze reklam sektörünün bütün ana hatlarını göstermektedir. Bu eğitimden sonra, ikinci önemli nokta piyasa deneyimi olmaktadır. Reklam yazarının, aktif reklam piyasasında, işlerin nasıl yapıldığını, hedef kitlenin devinimlerinin nasıl sağlandığını bilmesi ya da bu konuda fikir sahibi olması gerekmektedir. Bilimsel disiplinlerin bilinmesi tek başına yeterli olmamaktadır. Bu disiplinlerin reklamcılıkla ilişkisinin irdelenmesi gerekmektedir. Reklamcılıkta, bilim dallarının nerede ve nasıl kullanılmaları gerektiğinin bilgisi ve reklam yazarının, bu alanda ki pratik deneyimlerine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bunlardan sonra, reklam araştırmalarının yani toplumsal analizlerin biçimleri, içerikleri, verilen cevapların değerlendirilme biçimleri, yani hangi cevaptan ne tür sonuçların çıkabileceğini bilmesi gerekmektedir. Bu analizlerin birçoğu zaten bilimsel disiplinlerin ışığında yapılabilmektedir. Reklam yazarının bu süreçlere hakim olması işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında reklam yazarı, içinde yaşadığı toplumu en ince ayrıntısına kadar tanımalıdır. Bütün farklı kesimlerini, bu kesimlerin özellikleri, yani psikolojik dengelerine, özlemlerine, eğilimlerine kadar tanımak durumundadır. Toplum analizlerin kapsamında, zaten bu konular araştırılmaktadır. Fakat reklam yazarının, bu konuda pratik bilgilerinin olması, oldukça önemli olmaktadır. Reklam sektörünün başarıları, başarısızlıkları, en beğenilen örnekler, en kötü örnekler, toplumun bu iki örneğe karşı bütün tepki ve etkilenimlerini bilmesi de işini kolaylaştırmaktadır. Bir reklam metin yazarı; toplum analizleri, medya analizi, Pazar araştırmaları, pazarlama biçim ve teknikleri, kişinin kendi deneyim ve pratiklerinin hepsinin harmanlandığı bir yapıya sahip olmalıdır. Bütün bu uzun süreçler bile, iyi bir reklam metninin çıkabilmesi için yeterli olmayabilmektedir. Bunlarla beraber, zeka, yaratıcı, üretici özellikler, kişinin özelliklerine eklenmek durumunda olmaktadır. Çünkü bilmek ile ifade edebilmek arasında oldukça önemli farklar bulunmaktadır. Reklam yazarları, bir başlangıç noktasından ilerlemeye başlamaktadır. Yürüdüğü anayol, ana fikri oluşturmaktadır. Ana fikri doğru işleyip, doğru sunabilirse görevini ifa etmiş olmakta ve iyi bir reklam metnini ortaya çıkarabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Promotürk Anadolu Toplantılarının üçüncüsü Gaziantep Dedeman Otel'de yapıldı. Özendirme sektöründe geleceğin ve iletişim alanındaki yerinin tartışıldığı toplantıda Ceyda Düvenci sunum yaptı, aynı zamanda derneğin kuruluşunun 15. Yılı gerekçesiyle pasta kesildi.

Avrupa'da yapılan bir fuarı organizasyonunu geniş bir katılımla Türkiye'de yapmak istiyoruz. Bir yandan da Anadolu'nun da katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dünya pazarları küçüldü, köy gibi oldu. Bir insanın dünyanın öbür ucunda yaptıkları, diğer uçtaki insan bilebiliyor. Ülkemizde ithalat olayının bilinçli bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Prpmosyon sektörünğ ülkemizden etrafımızdaki ülkelere ihracat yapabilen sektör haline dönüşmek istiyoruz. 1.5 milyar dolar olan sektör ederinin %80'nini ithal mallar oluşturmaktadır. Biz %50-50 dengesine oturtmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilirsek, bu bizim için başarı olacaktır diye düşünüyorum dedi


Devamı için tıklayınız ...

Son bir yıldır, reklam sektörünü ve internet firmalarını yakından ilgilendirecek bir yasa taslağı üzerinde çalışan Amerikalı hukukçular; yasa taslağının, reklam veren ve reklam yayınlayan kuruluşların ve internet web sitelerinin, ziyaretçiler ile ilgili bilgileri kullanıp reklam amacıyla kullanmaları için gerekli şartları ortaya çıkaracak ve sınırları belirleyecekler. Sosyal site Facebook'un F8 konferansı esnasında yaptığı açıklamalar sonrası, internet kullanıcılarının şüphe ettiği gizlilik olayları, yasa taslağının kanunlaşıp kabul edilmesi halinde Amerika'da bu sorun ortadan kalkacak. Amerikalı hukukçuların üzerinde çalıştığı yasa taslağının maddelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;


Devamı için tıklayınız ...