Haber Kategorisindeki Bloglar

Zaten tüketicilerin kafasını karıştıran telekomünikasyon bilinmeyen numaralar servislerinin reklamında şok eden bir gelişme yaşanmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları, reklam kampanyasına ihtiyaç duyan firmalarla reklam hizmet sözleşmesi imzalamaktadır. Hem reklam veren firmanın, başka bir ajanstan aynı hizmeti istememesi, hem de reklam ajansının rakip firmalara benzer hizmeti sunmaması amacıyla düzenlenen bu sözleşme, aynı zamanda reklam uygulama usul ve kanunlarına saygılı bir şekilde yürütülmesi adına da yapılmaktadır. Reklam hizmet sözleşmelerinde yer alan maddeler, firma ve reklam ajansılarının yapılarına göre değişmekle beraber aşağı yukarı, aşağıdaki gibidir. Amaç: Reklam veren – Reklam Ajansı diyalogunu iyiliği ve verimliliği, toplam kalite anlayışının zamanla daha da ilerlemesine eşit olarak, hizmet/iş alış ve verişin uzun vadede iş ortaklığı olarak kabul edilmesine, en iyi profesyonel standartlara bağlı kalınacağına, karşılıklı güven ve saygıda, samimiyet ve dürüstlüğe her zaman bağlı kalınmasını sağlayacaktır. Diye devam etmektedir… 1. Konu ve Kapsam: Reklam verenin ürün ve hizmet reklamı için; verilecek hizmetlerin tanımlanması, ne biçimde işletileceği, çalışma koşul ve şekilleri, üretilen reklam tasarımı üstündeki hak sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme'nin konusunu oluşturur. 2. Tarafların Yükümlülükleri: her iki tarafın sorumluluğu altındaki iş ve davranışlar belirtiliyor. 3. Reklama Güvenin Sağlanması: reklam ajansının, tasarımlarında olması gereken belirtilmektedir. 4. Gizlilik: her iki tarafın, ilkesel anlamda gizli kalmasını istedikleri durumlarla ilgili ifadeler bulunmaktadır. 5. Ajans Hizmetleri: reklam ajansının hangi hizmetleri sunacağı sıralanmaktadır. 6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme: gibi durumların nasıl ve kim tarafından yapılacağı açıklanmaktadır. 6.1. Onay: nasıl ve kimler tarafından yapılacak? 6.2. Yetki: bu kampanya süresince ajansa verilen yetkilerin kullanım biçimleriyle ilgili ifadeler bulunmaktadır 6,3. Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar: reklam veren firmanın, reklam ajansına yaptırım uygulayabildiğinde dair ifadeler yer almaktadır. 7. Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması: bunların ne şekilde yapılacağına yönelik ifadeler bulunmaktadır. A)Komisyona tabi giderler: nasıl ve kim tarafından, hangi durumlarda yapılacağına yönelik ifadeler bulunmaktadır. 1-Yayın Giderleri: nasıl ödeneceğine yönelik 2- Yapım Giderleri: gene nasıl ödeneceğine yönelik planı içerir. 3- Diğer Giderler: nelerdir, nasıl ödenecektir? B) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler: nelerdir, nasıl bir ödeme planı takip edilecektir?. C) Fatura Edilemeyecek Giderler: neler?, nasıl ve kim tarafından ödenecektir?. D) Barter Anlaşmaları: nasıl yapılacağına yönelik koşulları içermektedir. 8. Ödemeler: karşılıklı ödemelerin neler için, kim tarafından yapılacağına yönelik koşullar belirtilmektedir. 9. Muhasebe Kayıtları: karşılıklı muhasebe kayıtları konusunda ki yardımlaşma ve biçimleri yer alır. 10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri: yapılan reklam tasarımlarının, reklam veren firmaya teslimi. 11. Hakların Geçerliliği: iş bitiminde, yapılan işleri, reklam veren firmanın isterse kullanmaya devam edebileceğine yönelik, koşulları belirtmektedir. 12. Yasalar Karşısında Sorumluluk: her iki tarafın yasalara uyumundan bahsetmektedir. 13. Üçüncü Şahıslarla İlişkiler: diğer firmalarla iş kapsamında anlaşma yapıldığında, birbirlerinin haklarını korumaya devam etmelerine ilişkin hükümleri içerir. 14. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi: her iki taraftan birinin, anlaşmayı bitirmek istemesi halinde, ne şekilde yapılacağına yönelik hükümleri içerir. 15. Süre: yapılacak olan işin süresi belirtilir, dolayısıyla anlaşma hükümlerinin geçerli olduğu süreyi kapsar. 16. Uyuşmazlıkların Çözümü: (Ankara Mahkemeleri ya da Tahkim'den hangisi tercih ediliyorsa yazılır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettikleri ürün veya hizmeti halk kitlelerine tanıtan, firma ile halk arasında ki iletişimdir. Firmalar ve halk kitleleri, reklam vasıtasıyla birbirleriyle diyalog kurmaktadır. Reklam pazarlama iletişiminin en önemli öğelerinden biridir aynı zamanda. Günümüzde toplumların kültürel yapısını, sosyo-ekonomik özelliklerini geliştiren bir misyona sahiptir. Bu iletişim ağını biçimlendiren, yürüten kuruluşlar ise; reklam ajansları, reklamcılar olmaktadır. Reklam, bu kuruluşların yaratıcılıkları doğrultusunda oluşturulur ve halka sunulur. Reklam veren firma, pazarda yaşamını sürdürürken çeşitli hedefleri belirlemektedir. Bunlar; sahip olduğu Pazar payını büyütmek, satış miktarını arttırmak veya benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek v.b. olmaktadır. Bu hedeflerin herhangi biri için, firma, reklam ajanslarına başvurmaktadır. Reklam ajansı, reklam veren firmayla yaptığı anlaşma çerçevesinde, piyasa araştırmalarına başlamaktadır. Hangi tür reklam olursa olsun piyasa analizine ihtiyaç duyar. Çünkü toplumun yapısı, ekonomik sistemler gün geçtikçe değişmekte ve gelişmektedir. Bu durumda, insanların ihtiyaçları, özlemleri, yaşam standartları değişmekte ve farklılık göstermektedir. Bunların tespit edilmesi, reklamın daha başarılı olmasını sağlamaktadır. İşte reklam ajansları, kendi konularında uzman oldukları için, bunların bilincinde olarak, ilkin analiz yaparak reklam hizmetini sağlamaktadırlar. Piyasa analizinden çıkardıkları sonuçlarla, reklam veren firmanın bütçe planlamasını yapmasına katkı sağlamaktadır. Yapılan bütçe planlamasından sonra ise, reklam ajansı stratejik reklam kampanyasını hazırlamaya başlamaktadır. Reklam için, hangi piyasa araştırmasını kullanacağını, kaç çeşit reklam tasarımı yapacaklarını, reklam tasarımlarında hangi malzeme veya oyuncuları kullanacaklarını belirlemektedirler. Ayrıca reklam metinleri, sloganlar, spotlar, ürün fotoğrafları veya görüntüleri tespit edilmektedir. Bunları ışığında, eldeki veriler harmanlanarak, çarpıcı, dikkat çekici, etkileyici reklam tasarımları elde edilmektedir. Yapılan stratejik reklam kampanyasında, reklam filmi de bulunmaktaysa, prodüksiyon firmalarıyla anlaşarak, birlikte çalışmaktadırlar. Reklamın halka gösterimi başladığında ve kampanyanın bitiminde, reklam için toplum analizleri sürdürülmektedir. Buradaki analizler, reklamın etkilerini ve başarısını ölçmektedir. Reklam hizmeti bu şekilde, reklam veren firmaya verilmektedir. Aslında reklam, sadece reklam veren firmaya hizmet etmez, aynı zamanda, toplumla buluştuğu andan itibaren, onu yönlendirmeye başlamaktadır. İnsanların yaşam tarzlarını, giyimlerini, yeme-içme kültürünü etkileyip değiştirerek, yeni ürünlerin kullanımına da hizmet etmektedir. Reklam günümüz tüketim toplumlarının oluşmasına hizmet etmiş ve etmektedir


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürün ve hizmetleriyle ilgili özellikleri, geniş halk kitlelerine duyurmak amacıyla kullanılan bir tanıtım biçimidir. Firmaların, ürün veya hizmetlerinin nerede, hangi marka tarafından, nasıl üretildiğini tüketicilere aktarmaktadır. Ayrıca ürün veya hizmetin hangi özelliklere sahip olduğunu, nerede kullanılabileceğini, dayanıklılığını, kullanışlı yapısını, görsel güzelliğini tüketicilere aktararak onların ilgisini, bu ürün veya hizmetlerin alımına doğru yönlendirmektedir. Bunları yaparken kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Televizyon, radyo, gazete, dergi, katalog insert, ayrıca açık hava reklam araçlarını da kullanmaktadır. Yani billboard, bina giydirme, araç giydirme, megalight, silindir kule, durak tasarımları v.s. kitle iletişim araçlarını kullanarak tüketicilere ulaşmakta ve bilgilerini iletmektedir. • Reklam, firmanın marka haline gelmesini hedefler; firmaların hepsinin, nihai hedeflerinden biri, dünya pazarlarına açılıp, kendi ürün ve hizmetlerinin satışını yapmaktır. Bunun için, yerel, bölgesel, ve global anlamda, reklam çalışmaları yapabilmektedirler. İlk etapta yerel çalışan reklam, o bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hedef kitlenin, reklama verdiği cevaplar, firmanın büyümesini sağlamaktadır. Firma büyüdükçe, yeni ürün ve hizmet üretmekte ve onlarında piyasa da Pazar bulmasını, reklam yaparak sağlamaktadır. Daha sonra bölgesel alana hitap etmeye başlamakta, ondan sonra da dünya çapında firma haline gelmektedir. Levis, Lee, nestle v.s. markalarında olduğu gibidir. Firmanın bu noktaya gelmesi reklamın hedeflerinden biridir., • Reklam yeni kurulan firmanın, pazarda yer bulmasını ve tanınmasını sağlamaktadır. Yeni kurulan bir firmanın toplum tarafından tanınmasını; neler ürettiğini, nerede ürettiğini, hangi koşullarda üretim yaptığını halka tanıtır. Ürün ve hizmetlerin, tüketiciler tarafından kullanılmasına, tercih edilmesine aracılık yapar. Tüketicilerin ilgisini, çarpıcı reklam tasarımlarıyla çeker ve firmanın satış yapmasını sağlar. • Reklam, firmaların satış miktarını arttırmayı hedefler. Zaten Pazar da yer edinmiş, ürün ve hizmetlerini satabilen, fakat firmanın hedeflediği satış miktarının, yeterli gelmemesi halinde, reklam hedeflediği satış miktarını yakalamasına destek verir. Tüketicilerin, ilgili ürün ve hizmetleri daha çok kullanmalarını, daha fazla tüketicinin alım yapmasını sağlamaktadır. Reklam bu noktada ihtiyaç yaratır ve pazarlama görevi görür. • Reklam, firmanın, piyasada, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesini hedefler. Gene, pazarda belli bir satış miktarına sahip olan firmaların, aynı ürün veya hizmeti üreten ve pazarda belli bir Pazar payına sahip firmalarla, rekabet etmesini kolaylaştırarak onların önüne geçmelerini sağlar. Reklamlarını yaptığı ürün ve hizmetlerin, tüketiciler tarafından tercih edilmesi için, ürün veya hizmet özelliklerini, etkileyici, çarpıcı halde sunarak, ilgi çeker. Firmalar rekabet edebilmek için, ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirir. Tüketiciler için kullanım kolaylıkları, erişim kolaylıkları, alım kolaylıkları v.b. özellikler katarak, diğer ürün ve hizmetlerdense, kendi ürünlerinin satışını reklamla sağlar. Günümüzde, telekomünikasyon rekabetinde olduğu gibi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam hazırlıkları, firmalarının var olan piyasa durum tespitiyle ilgilidir. Firmalar, piyasalardaki Pazar durumlarıyla ilgili, genel değerlendirmelerinde, reklama ihtiyaç duyup duymadığına karar vermektedir. Bu değerlendirmelerinde, markasını güçlendirme, rekabet etme, Pazar payını büyütme yani satışları arttırma gerekliliği hissettiğinde, reklama karar vermektedir. Bunun için reklam ajanslarıyla görüşmeler yapmaya başlamaktadır. Reklam ajansları, reklam veren firmanın taleplerini, hedeflerini, firma bilgilerini, ürün ve hizmet bilgilerini, Biref şeklinde, reklam veren firmadan almaktadır. Eldeki bu bilgiler ışığında, reklam çalışmaları için piyasa araştırmasını başlatmaktadır. Piyasa analizleri ya reklam ajansının kendi bünyesinde olan ekiplerle veya piyasada sadece bu alanda faaliyet gösteren, konularında uzmanlaşmış (PR) reklam araştırma şirketleriyle anlaşmaya gitmektedirler. Piyasa araştırma şirketinin elde ettiği araştırma sonuçları, reklam kampanyasının stratejik planlamasının yapılmasına öncülük etmektedir. Elde ki verilerle, reklam veren firmanın ne kadar zamanda, hangi reklam araçlarını kullanarak, ne tür reklam tasarımları yapacağına karar verilmektedir. Yani reklam veren firmanın bütçesi ortaya çıkarılmaktadır. Bütçe planlamasına göre, reklam tasarımları için start verilir. Hazırlanacak olan, reklam filmi olacak ise, reklam ajansı, piyasa da bu anlamda uzmanlaşmış yapım şirketleriyle, çalışmaya başlamaktadır. Yapım şirketleri yani prodüksiyon firmaları, oyuncu, malzeme, filmin çekileceği alan, ses, ışık v.s. reklam filminin gereksinimlerini karşılamakta ve filmin çekimini sağlamaktadır. Reklam filminde kullanılan ana tema, reklam metni, sloganlar, spotlar reklam ajansı tarafından tasarlanmaktadır. Ama bazen yapım firmaları ve reklam ajansları bu konuda birlikte çalışabilmektedir. Yapılan reklam filminin yanında, eğer baskılı kitle iletişim araçları kullanılacaksa, yani gazete, dergi v.b. bu noktada reklam ajansı tek başına tasarımı yapmaktadır. Baskılı reklam tasarımında kullanılacak malzemeleri kendi bünyesinde çalışan tasarımcılara vererek, yaratıcı, etkileyici bir tasarımın oluşmasını sağlamaktadırlar. Reklam tasarımı, burada hazırlandıktan sonra, eğer ofset baskı yapılacaksa, matbaa ile anlaşma yapılmaktadır. Eğer ofset baskılı değil de dijital baskı yapılacaksa, dijital reklam ajanslarıyla anlaşma yapılmakta ve baskısı yapılıp, uygulanmaktadır. Reklam filmleri gösterilmeye, reklam baskıları, şehrin her tarafına dağıldıktan sonra, yani reklam piyasaya çıktığında, piyasa araştırma şirketi, analizlerine devam etmektedir. Bu noktada, reklamın etkisi ölçülmekte yani toplumun reklama karşı tepkisi ölçülmektedir. Reklam kampanyası bittikten sonra da reklam araştırmaları sürmektedir. Burada da, reklamın hedeflediği yere gelip gelmediği ölçülmekte olup, zaten bu durum firmaya yansımaktadır. Yani firma kendi satışlarından da bunu görebilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve reklamına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmenlik taslağında değişiklikler yapılıyor. Reklamlarda, alkol içeren içkinin, öbür gıda madde tüketiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ima eden reklam içerikleri kullanılmayacak, bunların satışına ve sunumuna yönelik değişiklikler öngörülüyor.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından hazırlanan ve ilgili kuruluşlarla, TOBB, TESK; sektör temsilcilerine görüşe gönderilen yönetmenli taslağıyla, satış aktiviteleri, ve belgesi, bunların satılamayacakları yerler, perakende satış fiyat bildirimi, reklam ve sponsorluk uygulamaları, denetim ve yaptırımlar yenileniyor. Özellikle Efes Pilsen Basketbol Kulübü örneğinde ki spor kulüplerine isim olarak verilmesinin önüne geçiliyor. Bu taslaktaki diğer düzenlemeler ise şu şekildedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, piyasada, firmalar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, Pazar bulmasını sağlamak amacıyla tüketicilere yapılan tanıtımlardır. Reklam ya da tanıtım hizmetleridir. Reklam hizmetlerini, reklam ajansları yapmaktadır. Reklamla ilgili konularda uzmanlaşmış insanların çalıştığı bu kuruluşlarda; sanat yönetmeni, kreatif direktör, tasarımcılar, grafikerler, halkla ilişkiler uzmanları, reklam stratejistleri v.s. çalışmaktadır. Reklam ajansları, reklamla ilgili işlerini, reklam veren firmalardan almaktadır. Reklam veren firma, kuruluşunu, ürettiği, mal veya hizmetleri, hedef kitlelere duyurmak için reklam yapma gereği duyar. Reklam ajansları bu hizmeti onlara sağlayan kuruluşlar olmaktadırlar. Reklam ajansları, reklam hizmetlerini kitle iletişim araçlarını kullanarak yapmaktadırlar. Bunlar, görsel-işitsel-algısal duyulara hitap eden; televizyon, sinema, radyo’lara reklam filmleri yaparak bu hizmeti sunarlar. Ya da görsel-algısal duyulara hitap eden; gazete, dergi, insert, afiş, katalog gibi baskılı kitle iletişim araçlarını kullanarak, iletim hizmetini yaparlar. Bunların dışında, açık hava reklam araçlarını da kullanmaktadırlar. yani, bina giydirme, araç giydirme, durak tasarımları, billboard, megalight, silindir kule v.b. Reklam ajansları, promosyonel çalışmalarla da reklam hizmeti verebilmektedirler. Hedef kitlenin, kullanabileceği bir ürünü seçer ve imalatını sağlayarak dağıtımını yapar. promosyonel ürünler arasın; ajanda, kalem, masa takımı, takvim çeşitleri v.s. olmaktadır. bu ürünler, uzun süre tüketicilerin kullanımında olabilecek ürünlerdir. Bu ürünlerin üzerine, ilgili reklam tasarımını uygulayarak, uzun soluklu bir reklamın yapılmasını sağlar. Veya organizasyonlara yani; seminer, sempozyum, panel, konser v.s.’lerin sandalye örtülerine, masa örtülerine, veya broşürlerine, afişlerine, reklam tasarımlarını uygulayarak reklam hizmetlerini sağlayabilmektedirler. Ayrıca organizasyonların iç mekan tasarımlarını yaparak ta hizmet sunarlar. Reklam ajansları, geniş çaplı bir toplum analizi ile işe başlamaktadırlar. Toplum analizlerinden çıkardıkları sonuçlarla, yapılacak reklam kampanyasının bütçesini ortaya çıkararak, stratejisini belirler. Reklam tasarımında kullanabileceği, ana temayı, reklam metinlerini, sloganlarını, reklamın müziğini bulur ya da tasarlar. Yapılan bütçeye göre, kullanabileceği kitle iletişim araçlarını seçer, yani medya planlamasını yapar. Reklam kampanyası boyunca, araştırmalarını sürdürerek, reklam öncesinde olduğu gibi, kampanya devam ederken hedef kitlenin tepkilerini ölçer ve reklam veren firmaya yansıtır. Kampanya bitiminde de sonuçları ve reklamın başarısını ölçmek için araştırmaları sürdürür ve reklam verene, geri bildirim yapar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini, satış amacıyla aktardığı, bir tanıtımlar bütünüdür. Hedef kitle ile reklam veren firma arasında, kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişimdir. Her iki tarafın, birbirlerinin düşüncelerini, algılarını, isteklerini, hedeflerini karşılıklı konuştukları kulvarı oluşturur, reklam. Firmalar amaçları doğrultusunda, hedef kitlenin ilgisini, dikkatini, algısını kullanarak, oralarda kendine yer açmaya çalışır. Hedef kitle de, önlerine sunulan ürün veya hizmetle ilgili düşüncelerini, beğenilerini, özlemlerini, o ürün veya hizmeti satın alarak ya da almayarak mesaj iletir. Firma, hedef kitlenin mesajlarını kullanarak, kendini yeniler ve yeniden hedef kitlesinin karşısında çıkar, ve hedef kitle tekrar görüş bildirir… Şeklinde devam eden bir alışveriş şekli ve döngü oluşturur. Kimi yerel, kimi bölgesel, kimi dünya çapında ürün ve hizmet üreten firmalar, ürettikleri bu ürün ve hizmetin satılması amacıyla, hedef kitleye seslenir. Firmaların veya markaların bunu yaparken üç amacı vardır. Birincisi kendini tanıtmak, vizyonunu ve misyonunu, hedef kitleye aktararak kabul görme amacı taşır. İkincisi, var olan Pazar payını arttırmak ve büyümek için, hedef kitleye mesaj iletir. Üçüncüsü, piyasada var olan, benzer ürün ve hizmet üreten firmaların önüne geçebilmek için, hedef kitlesine mesaj iletir. Her üç amaç içinde muhatabı hedef kitlesidir. Bir yandan hedef kitlesine şekil verip, onu ürün ve hizmetlere yönlendirmeye çalışır, bir yandan yönlendirme sonuçlarını gözlemleyerek, ona uygun hedef saptar. Reklam, ürün ve hizmetlerin satış miktarını arttırmak veya satışını sağlamak için, hedef kitlesini araştırır; bilimsel metotları kullanarak, ona yönelik geçmiş, şimdiki; sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel gelişimlerini ve bu gelişimleri oluşturan öğeleri saptar. Özlemlerini, gelecek beklentilerini, ihtiyaçlarını tespit ederek, direk bu noktalara vurgu yaparak, seslenir. Pazarladığı ürün ve hizmetlerle özlemlerini bulabileceği algısını verir. Yeni ürettiği ürün ve hizmetlerin satışı için de, hedef kitlesinde ihtiyaç yaratır ve bu ihtiyaçları karşılar. Reklamın, hedef kitleye mesaj iletmek için kullandığı kitle iletişim araçları; televizyon, sinema, gazete, dergi, billboard, afiş, katalog, radyo, v.s. olmaktadır. Hedef kitle de, hem reklam veren firmalara, hem ürettikleri ürün ve hizmetleri seçerek veya seçmeyerek, eksikliklerini ileterek, olmasını istedikleri özellikleri onlara bildirerek, bunların olmasını sağlar. Hem reklam veren firmanın, hem ürünün ve hizmetin yapısını değiştirir, onların gelişmelerini sağlar, markalaşmalarını sağlar. Pazar paylarını arttırarak, yeni istihdamlara, yeni iş alanlarına zemin hazırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, reklam ajansları nadir olarak ta reklam veren firma tarafından hazırlanmaktadır. Genellikle reklam veren firma, reklama karar verdiğinde, ilgili ajansla anlaşma imzalayarak, onlara Brief vermekle işi başlatmaktadır. Reklam Brief’i, firmanın marka özellikleri, vizyonu ve misyonuna yönelik bilgi içermektedir. Aynı Brief kapsamında, reklamı yapılacak ürün ve hizmetlerinin neler olduğu, bunların özellikleri verilmektedir. Reklam veren firma, bu noktadan sonra, hedeflerini açıklamakta ve bu hedeflere ulaşma çabalarında, kullanmak istediklerinin bilgisini vermektedir. Reklam Biref’inden sonra, bilgi toplama ve durum analizi ile devam edilmektedir. Bu noktada, reklam ajansı, ya kendi bünyesindeki araştırma ekiplerini kullanarak ya da piyasa da faaliyet gösteren, uzmanlık alanı zaten (PR) araştırma olan, bir firma ile anlaşmaya giderek yaptırmaktadır. Araştırma firması, ilgili reklam için toplum analizini, nicel ve nitel boyutlarda araştırmaktadır. Yapılan araştırma sonuçları, reklam ajansına iletilmektedir. Araştırma ekiplerinin, araştırma esnasındaki gözlemleri ve yaşam deneyimleri dâhil edilerek, iletim yapılmaktadır. Eldeki, reklam için toplum analiz sonuçlarını, reklam ajansı, reklam veren firma ile paylaşarak, hedeflenecek amaçların tam tespiti yapmaktadır. Reklam ajansı, reklam veren firma ile birlikte, yapılacak kampanyanın stratejik planlamasını yapar veya reklam ajansı kendi bünyesinde, stratejik planlamayı yaparak, reklam veren firmaya bunu bildirir. Reklam veren firma, kullanılan ve kullanılacak reklamla ilgili malzeme, kitle iletişim aracı, reklam tasarım aşaması, reklamın yayınlanacağı süre v.b. tüm masrafı çıkararak, ayırmak istediği bütçeyi saptamaktadır. Bütçe saptandıktan sonra, reklam ajansı, reklam tasarımları için harekete geçer, eğer yapılacak olan reklam, televizyon ve sinema gibi araçlarla iletilecekse, yapım firmalarıyla anlaşarak, birlikte çalışmaya başlarlar. Eğer diğer kitle iletişim araçlarında kullanılacaksa yani baskılı reklam ise, matbaa ve dijital reklam ajanslarıyla anlaşarak işine devam etmektedir. Reklam ajansı, reklam kampanyasının kullanılacağı medya seçimini yapar. Televizyon reklamı ise, hangi kanal, hangi gazete, hangi dergi, hangi açık hava aracı kullanılacaksa bunların tespiti yapılmaktadır. Buna yönelik reklam uygulamaları yapılır. Reklam kampanyası sürerken, bilgi toplama ve veri analiz çalışmaları devam eder. Bu sefer, reklamın etkisi, eleştirileri, hataları, toplumun reklama yönelik bakış açısı saptanmaya çalışılır. Reklam kampanyasının bitiminde ise gene yapılan reklam için, ölçme ve değerlendirme yapılır. Sonuçlar elde edilerek, reklamın başarısı ölçülür.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamın, tüketicilerin ilgisini, firmaların ürün ve hizmetlerine doğru yönlendiren, bir tanıtım olduğunu düşünecek olursak, reklam mesajlarının buna yönelik olmasını düşünürüz ister istemez. Ama piyasa da faaliyet gösteren pek çok reklam ajansı veya reklam veren firma, reklam filmlerinde bunu çok ta başarılı bir şekilde yapamamaktadır. Televizyonlarda, radyolarda, sinemalarda gösterilen reklam filmlerinin pek çoğu, farklı mesajlar da iletebilmekte ve insanların güvenini sarsabilmektedir. Reklamın, vermesi gereken mesajın dışında, ilettiği yan mesajlar daha çok konuşulabiliyor. Reklam eleştirileri, sadece mesajlara yönelik yapılmamaktadır elbette, reklamın pek çok özelliğine yönelik olarak yapılmaktadır. İşlediği ana temayla ilgili, kullanılan oyuncuların hareketlerinin veya mimiklerinin ilettikleri, kullanılan mekânlarla ilgili, ürünün kullanılma biçimi ile ilgili eleştiriler yapılmaktadır. Normalde, reklam filmleri veya reklam tasarımları yapılmadan önce, oldukça geniş çaplı toplum analizleri yapılmaktadır. Yani bir toplumun gelenek ve görenekleri; yeme içme tarzları, giyim tarzları, sosyal faaliyet biçimleri, genel anlamda o toplumu oluşturan bireylerin, olası özlemleri araştırılmaktadır. Dini yapısı, aile ve ahlak yapısı incelenmekte ve bütün bu araştırmaların sonuçları, reklam tasarımlarının nasıl yapılması gerektiği, ne tür mesajları, neleri kullanarak verebileceklerinin cevaplarını verebilmektedirler. Ama bazen, öyle reklam tasarımları yapılıyor ki, sanki hiçbir araştırma yapılmamış gibidir. Topluma tamamen yabancı kültürden birileri tarafından yapılmış gibi durmakta ve tepki toplamaktadır. Burada söz konusu ettiğimiz bütün reklam tasarımları değildir elbette. Günümüzde, reklamın bazı markaları getirdiği noktaları düşünecek olursak, reklam tasarımlarında tavan yapmış pek çok firma bulabiliriz. Son zamanlarda firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerin, gittikçe bize daha çok benzemeye başlamaları, bizi ifade etmeleri, kültürümüzün bir parçası gibi görünmeleri, yapılan reklam analiz çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Zaten yabancı da olsa, bir ürünün Pazar bulabilmesi için, ilgili toplumun yaşamında yer bulabilmesiyle ilgilidir. Zaten bu yeri açan da reklam, sattıran da reklamdır. Vivident markasının, asai üzümü ile karpuz uyumu reklamı, garip bir şekilde tasarlanmış reklamlardan biridir örneğin; kültürel yapısı, dini yapısı ve bakış açısı belli olan bir topluma sunulan, aksi ve ters mesajlardan oluşmaktadır. Hangi mesajını iletmektedir belli değildir. Uyum mesajını, lezzeti çağrıştırması için kullanmış, fakat uyumu çağrıştırması için kullanılan karakterler uyumsuz, olmaması gereken, yanlış bulunan niteliktedir. Reklamın diğer mesajları, daha da alakasız durmaktadır. Ne vivident markasının vizyon ve misyonunu, ne de sakızın lezzetini aktaramamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...