Reklam ajansları, reklam kampanyasına ihtiyaç duyan firmalarla reklam hizmet sözleşmesi imzalamaktadır. Hem reklam veren firmanın, başka bir ajanstan aynı hizmeti istememesi, hem de reklam ajansının rakip firmalara benzer hizmeti sunmaması amacıyla düzenlenen bu sözleşme, aynı zamanda reklam uygulama usul ve kanunlarına saygılı bir şekilde yürütülmesi adına da yapılmaktadır. Reklam hizmet sözleşmelerinde yer alan maddeler, firma ve reklam ajansılarının yapılarına göre değişmekle beraber aşağı yukarı, aşağıdaki gibidir. Amaç: Reklam veren – Reklam Ajansı diyalogunu iyiliği ve verimliliği, toplam kalite anlayışının zamanla daha da ilerlemesine eşit olarak, hizmet/iş alış ve verişin uzun vadede iş ortaklığı olarak kabul edilmesine, en iyi profesyonel standartlara bağlı kalınacağına, karşılıklı güven ve saygıda, samimiyet ve dürüstlüğe her zaman bağlı kalınmasını sağlayacaktır. Diye devam etmektedir… 1. Konu ve Kapsam: Reklam verenin ürün ve hizmet reklamı için; verilecek hizmetlerin tanımlanması, ne biçimde işletileceği, çalışma koşul ve şekilleri, üretilen reklam tasarımı üstündeki hak sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme'nin konusunu oluşturur. 2. Tarafların Yükümlülükleri: her iki tarafın sorumluluğu altındaki iş ve davranışlar belirtiliyor. 3. Reklama Güvenin Sağlanması: reklam ajansının, tasarımlarında olması gereken belirtilmektedir. 4. Gizlilik: her iki tarafın, ilkesel anlamda gizli kalmasını istedikleri durumlarla ilgili ifadeler bulunmaktadır. 5. Ajans Hizmetleri: reklam ajansının hangi hizmetleri sunacağı sıralanmaktadır. 6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme: gibi durumların nasıl ve kim tarafından yapılacağı açıklanmaktadır. 6.1. Onay: nasıl ve kimler tarafından yapılacak? 6.2. Yetki: bu kampanya süresince ajansa verilen yetkilerin kullanım biçimleriyle ilgili ifadeler bulunmaktadır 6,3. Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar: reklam veren firmanın, reklam ajansına yaptırım uygulayabildiğinde dair ifadeler yer almaktadır. 7. Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması: bunların ne şekilde yapılacağına yönelik ifadeler bulunmaktadır. A)Komisyona tabi giderler: nasıl ve kim tarafından, hangi durumlarda yapılacağına yönelik ifadeler bulunmaktadır. 1-Yayın Giderleri: nasıl ödeneceğine yönelik 2- Yapım Giderleri: gene nasıl ödeneceğine yönelik planı içerir. 3- Diğer Giderler: nelerdir, nasıl ödenecektir? B) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler: nelerdir, nasıl bir ödeme planı takip edilecektir?. C) Fatura Edilemeyecek Giderler: neler?, nasıl ve kim tarafından ödenecektir?. D) Barter Anlaşmaları: nasıl yapılacağına yönelik koşulları içermektedir. 8. Ödemeler: karşılıklı ödemelerin neler için, kim tarafından yapılacağına yönelik koşullar belirtilmektedir. 9. Muhasebe Kayıtları: karşılıklı muhasebe kayıtları konusunda ki yardımlaşma ve biçimleri yer alır. 10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri: yapılan reklam tasarımlarının, reklam veren firmaya teslimi. 11. Hakların Geçerliliği: iş bitiminde, yapılan işleri, reklam veren firmanın isterse kullanmaya devam edebileceğine yönelik, koşulları belirtmektedir. 12. Yasalar Karşısında Sorumluluk: her iki tarafın yasalara uyumundan bahsetmektedir. 13. Üçüncü Şahıslarla İlişkiler: diğer firmalarla iş kapsamında anlaşma yapıldığında, birbirlerinin haklarını korumaya devam etmelerine ilişkin hükümleri içerir. 14. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi: her iki taraftan birinin, anlaşmayı bitirmek istemesi halinde, ne şekilde yapılacağına yönelik hükümleri içerir. 15. Süre: yapılacak olan işin süresi belirtilir, dolayısıyla anlaşma hükümlerinin geçerli olduğu süreyi kapsar. 16. Uyuşmazlıkların Çözümü: (Ankara Mahkemeleri ya da Tahkim'den hangisi tercih ediliyorsa yazılır.

Arşiv

Etiketler