Haber Kategorisindeki Bloglar

Tanıtım, reklamın diğer ifadesidir. Bazen reklam diye bazende tanıtım diye ifade edilmektedir. Tanıtma işinden anlamını alan sözcük, bir şeyi, ürünü, hizmeti, fikri ilgililerine, hedeflenen kitleye veya geniş halk kitlelerine tanıtmak anlamında kullanılmaktadır. Tanıtılan şeyin özelliklerini, bileşenlerini, faydalarını, kullanım biçimlerini, üretim biçimini anlatmak, göstermek anlamında kullanılmaktadır. Tanıtım daha çok belirli amaçlarla, firmalar tarafından, ajanslara yaptırılan tasarım biçimleridir. Firmalar bu noktada, Pazar payını büyütmek, rakipleriyle mücadele edebilmek, yeni ürün veya hizmetlerini tanıtma ve bunlara yönelik talep oluşturma amaçlarını taşır. Bu amaçlar doğrultusunda ajanslar, talep eden firmanın Pazar durumunu, geçmiş çalışmalarını, tüketicileriyle olan ilişkilerini, araştırmalarla ortaya çıkararak en etkili tasarım biçimini belirler. Ajans aynı zamanda, hazırlanan tasarımın tanıtılacağı medyayı seçerek, hedeflenen tüketici kesimine ulaşmaya çalışır. Ajansın bütün bu çalışma ve araştırmaları, ilk etapta firmanın amaçlarını, isteklerini, ulaşmak istediği noktalar ile yapılacak olan kampanya tasarımlarında kullanılmasını istediği, malzeme veya fikirleri tanıttığı sunum doğrultusunda yapmaktadır. Tanıtımlar, kitle iletişim araçlarını kullanarak kitlelere ulaşmaktadır. Bunlar, televizyon, radyo, sinema, gazete, dergi olmaktadır. Bunların dışında, açık hava reklam araçları olan; bina giydirme, araç giydirme, duvar ve durak reklamları, billboard araçlarını da kullanmaktadır. Bugün gelişen teknolojiyle birlikte internet, yukarıda sayılan bütün mecralara uygun olarak hazırlanan tasarımları yayınlayabilme özelliğine sahiptir. Firmalar, son zamanlarda bu tip çalışmalarını internet üzerinden de yapabilmektedir. Ajansın medya planlama birimi, hangi mecranın kullanılması gerektiğine yönelik belirleme çalışmalarını yapmaktadır. Bazen firmaların kampanyaları, birden fazla mecrada uygulanabilmektedir. Yapılan tasarımların en fazla etkili olabilecekleri mecralar belirlenirken, ajans tarafından strateji oluşturulmaktadır. Tabi bütün strateji ve belirleme çalışmaları, reklam veren firmanın bütçesine bağlı olarak yapılmaktadır. Tanıtım kampanyaları, firmanın faaliyet gösterdiği pazarlar, ilgili hedef kitleleri temel alınarak hazırlanmaktadır. Buna göre kimi firma, yerel pazarlara özgü çalışmalar yapmakta kimisi de ülke veya dünya çapında kampanya düzenlemektedir. Global markalar, genellikle kampanyalarını her ülkeye özgü olarak hazırlamakta ve ülkelerin kültürleri, gelenekleri, göreneklerine uygun stratejiler oluşturarak uygulanmasını sağlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, Firma, kurum, kuruluş veya kişilerin ürettikleri ürün, hizmet veya fikirlerin, çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak, geniş halk kitlelerinin satın almasını, istemesini, ihtiyaç duymasını, beğenmesini sağlayacak şekilde tasarlanarak tanıtılmasıdır. Tanımda kullanıldığı gibi, reklam geniş halk kitlelerini veya belirlenen özel bir kitleyi hedef alarak, kitle iletişim araçları yani; televizyon, radyo, sinema, gazete, dergi, şimdiler de interneti, ayrıca açık hava reklam araçları olan; bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, duvar tasarımları, durak tasarımları v.b. araçları kullanarak, onların davranışlarını istenilen yönde değiştirmeye çalışır. Reklamın amacı, firmaların ürettiklerini tüketicilerin satın almasıdır. Ama bu satın alma durumunun kısa vadede, tek bir defaya mahsus yapılmasını istemez. Reklam, tüketicilerin uzun vadeli sürekli alım yapmasını ister. Üretilen ürün veya hizmetlerin, tüketicinin yaşamının bir parçası haline gelmesini, yıllar boyunca aynı markanın üretimlerini kullanmasını sağlamaya çalışır. Bunu yapabilmek için, tasarım yapar. uygun tüketici kitlesine ulaşabilecek en uygun medyayı bulur ve ona göre strateji çizerek, en etkili imajları kullanmaya çaba harcar. Çünkü reklamın amacı, firmanın amaçlarıdır. Firmaların tanıtım yapmaktaki en genel amaçları; Pazar paylarının büyümesi, yeni bir ürüne talep oluşturulması, benzer ürün ve hizmet üreten rakiplerle mücadele edilebilmesidir. Bunlar firmaların en genel hedefleri olmakla birlikte daha özel hedeflerle de tanıtım yapma gereği duyabilmektedirler. Firmaların bu tip isteklerini genellikle, reklamcılıkla ilgili alanlarda çalışan ajanslar yapmaktadır. ajanslar, kuruluşların işlerini yapmaya başlamadan önce, onlardan, amaçları ve isteklerine yönelik bir sunum alıyorlar. Daha sonra, piyasa ve Pazar, tüketici araştırmaları yaparak, araştırmaların ortaya çıkardığı verileri değerlendiriyorlar. Yapılan bu tip araştırmalar, ajanslara tanıtımların tasarlanması esansında kullanabilecekleri ana fikir, imaj, mecra v.b. unsurlar hakkında bilgi sağlarken, aynı zamanda tasarımın nasıl işlenmesi gerektiğine yönelik fikirleri de verebilmektedir. Reklam, insanlara her hangi bir ürün, hizmet, fikri anlatır, sevdirmeye çalışır, benimsenmesini sağlayacak çeşitli imajlar, fotoğraflar, oyuncular, mizah, erotizm, sosyal standartlar, fiziksel çekiciliği olan herhangi bir kişiyi, objeyi, eşyayı kullanır. insanların davranışlarını firmaların istedikleri yönde değiştirmeye çalışır. Tüketicilerde oluşturdukları davranışların sürekli olmasını sağlama amacı taşır. Bunun için, onların psikolojik yapılarını da etkilemeye çalışarak, onların isteklerini, arzularını, özlemlerini, tanıtımı yapılan ürünlerle ilişkilendirir. Tanıtım, tüketicilere her zaman çeşitli vaatlerde bulunur. Ürünlerin alınması durumunda, bu vaatlerin yerine gelebileceğini anlatarak, onları etkilemeye çalışır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam aslen, ticari yönüyle tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Firmaların reklam yapmaktaki temel nedenleri, ürettikleri ürün veya hizmetlerin satılmasını sağlamak, bu doğrultuda sahip oldukları Pazar payını daha fazla büyütmektir. Bu yüzden, temelde hangi amaçla tanıtım yaparlarsa yapsınlar, nihai hedef daha çok satıştır. Bilindiği gibi, reklamların amaçları birbirinden farklı olmaktadır. En genel anlamda, satış amacını taşısa da; tüketiciyi bilgilendirmek, ileri teknolojiyi kullanmasını sağlamak, yaşam standardını yükseltmek, beğeni oluşturmak, toplum içerisinde marka bilinirliğini arttırmak, sosyal sorumluluk anlamında çalışmalar yaptığını anlatmak, benzer ürün ve hizmetler arasında tercih edilmesini sağlamak gibi alt amaçlar taşımaktadır. Bunların hemen hepsi, tüketicilerin, firmalara daha sıcak bakmasını, onu sevmesini, yaşamlarının bir parçası haline getirip, ondan vazgeçmemesini sağlamaya çalışmaktadır. Bütün bu farklı amaçla yapılmış gibi görünen tanıtımlarınve reklamların hepsi, tüketicilerin uzun bir süre sonra, kısa bir süre sonra veya belirlenen zamanlarda, markanın ürün ve hizmetlerini kullanma, satın alma davranışlarını göstermelerine yönelik yapılmaktadır. Bütün çeşitler, türler, amaçlar, hedefler nihai tek bir hedef için yapılıyor olsa da, reklamların tüketicilere katkıları bulunmaktadır. Tüketici, bu tip reklam ve tanıtımlar sayesinde, firmaların üretim biçimlerini tanımaktadır. Piyasada bulunan ürün ve hizmet çeşitlerini, onların bileşenlerini, bileşenlerinin fayda ve zararlarını, satış noktalarını, satış noktalarının özelliklerini, hangi ürün veya hizmeti kaç paraya alabileceğini öğrenerek, seçimlerini kendi bütçesine göre, bilinçli ve yararlı bir şekilde yapabilmesini sağlamaktadır. Reklamın ticari yönü, onun yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi nihai hedefi olmaktadır. Her mecradan, her mecraya uygun, birbirinden farklı türde tasarım biçimiyle, tüketicinin karşısına çıkmakta ve mesajlar iletmektedir. Her mesaj, nihai amaca direkt veya uzun vadede ulaşmayı hedeflemektedir. Firmalar, pazarda ilerlemek zorundadır. Büyümek, rakipleriyle mücadele edebilmek, pazardaki konumunu sağlamlaştırmak zorundadır. Bunlar olmadığında, bir firmanın serbest pazarda ayakta kalabilmesi çok zor hatta imkânsız olmaktadır. Bir firmanın serbest pazarda ayakta kalabilmesi, geniş bir tüketici kitlesine sahip olmasından geçmektedir. Günümüzde, piyasa da olmayan bir ürün yoktur. Birbirine benzer ürün ve hizmetler, birbirinden farklı veya aynı özelliklere sahip olarak, pek çok marka altında, marka halinde satılmaktadır. Tüketiciler, bu anlamda geniş bir seçim özgürlüğüne sahip bulunmaktadır. Bu yüzden firmalar, birbirinden farklı içeriklerle, mesajlarla tüketicilere ulaşmak, onları etkilemek, kendini onların zihinlerinde kurmak ve kalıcı olabilmeyi başarmak zorundadır. Reklamın ticari yönü olan satışı yapabilmek adına, ister uzun bir merdiven tasarımı yaparak, her bir basamakta, tüketiciye farklı bir yönünü göstererek, zihninde yukarıya tırmanma şeklinde olsun, ister direkt satın almaya doğru yönlendirmeyle yapsın, günümüzde ayakta kalabilmek için, bu firmaların zorunlu sürecidir. Bu zorunlu süreç içerisinde yapılan her türlü tanıtım ve reklamlar nihayetinde satış amaçlıdır yani ticaridir.


Devamı için tıklayınız ...

Şu bir gerçek ki, oranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genç nüfustan çok, yaşlı nüfus artmaktadır. Her birkaç saniyede, bir kişi ellili yaşlara adım atıyor. Bununla birlikte, yeni nüfus, daha bilinçli, daha entelektüel birikime sahip olarak yaşamına devam etmektedir. Pazarlama dünyası, her ne kadar, geçmişten bu yana bütün stratejilerini genç nüfus üzerine kurgulasa da, yaşlı nüfus, yakın tarihte genç nüfusu geçeceğe benziyor. Gerçi pazarlama dünyasının kimi uzmanları, bu değişimin farkına vararak, dikkatleri bu tarafa doğru çekmekte çalışıyor ama bu gidişat, yakın bir tarihte epey hız kazanacağa benziyor. Pazarlama dünyasının bu nüfusa yönelik proje üretmesi, bu tip insanların yaşamlarına hitap edecek satış taktiklerini oluşturulması, gelmekte olan süreçlerden biri olarak görünmektedir. Bu durum yakın zamanda, firmaların mal ve hizmet üretiminde, çeşitli değişikliklerin olacağı anlamına gelirken, bunların reklamlarının da, bu kesime ulaşılabilecek yeni mecralarda kullanılacağı anlamına gelmektedir. Bilinç düzeylerinin yüksek, entelektüel olmalarından kaynaklı olarak, yeni pazarlama stratejileri de oldukça yaratıcı olacağa benzemektedir. Bundan birkaç sene öncesinin pazarlama dünyası ile bugünkü, birbirinden oldukça farklıdır. Bu kadar kısa bir geçmişte bile, yapılan stratejilerin faydaları, olumlu tarafları, bugün işe yaramamaktadır. Çünkü yeni alanlar açılmış durumdadır. Özellikle pazarlamanın Google Arama Motoru üzerinden yapılabiliyor olması, bu dünya için neredeyse yeni bir çığır açtı. Buradaki reklamların daha uygun maliyetlerle yapılabilmesi, daha etkin, çok özel kitleye ulaşabilmesi, firmalar ile müşteriler arasındaki iletişimin etkileşimli olabilmesi, stratejilerin yönünü belirlemiştir. İnternetle birlikte, cep telefonlarının kullanılabilmesi, internet ile cep telefonlarının video alış verişine olanak tanıması, internet üzerinde yaygın olarak kullanılan, pazarlama videolarının daha da önemli olmasını sağladı. Videolar, hem yeni cep telefonu modellerinde hem de avuç içi bilgisayarlarda rahatlıkla izlenebilmektedir. Pazarlama dünyası, yeni alanlara doğru kaymaya başlarken, reklamcılar da bu alanlara doğru, reklam tasarımlarını ve uygulamalarını yönlendirmeye başlamaktadırlar. Artık satış stratejileri, internet alanına uygun düşünülmeye başlandı. Bununla birlikte bloglar da bu amaçla kullanılan, popüler mecralar haline gelmeye başladı. Pazarlamacılar, blogları kullanarak, forumları kullanarak reklam ve pazarlama taktiklerini uygulamakta ve bu alanlardaki başarıları veya başarısızlıkları kesin verilerle ölçülür hale geldi.


Devamı için tıklayınız ...

Kalite birçok uzmana göre farklı şekillerde tanımı yapılan bir kavramdır. Kimi, ürün veya hizmette mükemmellik olarak tanımlayıp yanlışların ve hataların olmaması şeklinde, kimi müşterilerin isteklerine uygun olarak, en uyumlu olan, kimi de donanım, uygulama kuralları ve insanların kusursuz olması şeklinde tanım yapmaktadır. Pazarlama alanında en doğru tanım, kalitede; üretim, yönetim, insan, sistem, süreç, donanım gibi seçeneklerin hepsinin, kusursuz olması gösterilmektedir. İnsan kalitesine değer veren tanımlamalar da yapılmaktadır. İnsan kalitesi derken, çalışanlar üzerine işlenen kaliteden bahsedilmektedir. Çalışanların niteliklerine işlenen değerle, en kusursuza ulaşma noktasında, işletmelerin epey yol kat etmiş olabileceği ifade edilmektedir. Bunda da iş, hizmet, iletişim, süreç, işçiler, mühendisler, idareciler, yöneticiler ile pazarlama sistemi, firma ve hedef belirlemede kusursuzluktan bahsedilmektedir. Öncelikle, insan yapısından ve yaptıklarının değerli olmasından bahseden tanımlamalarda, kalitenin insandan, yapıp ettiklerine doğru kusursuz bir akış söz konusudur. İnsanların belirli bir uzmanlığa sahip olması ki bu, yaptıkları hangi iş ve pozisyon olursa olsun, belirli bir bilgi birikimi ve sürekli açık bir zihinle, müşteri beklentilerine hâkimiyetle, yaptıkları işlerin zaten belirli bir değerle üretilebileceğine işaret etmektedir. Bu noktada, mühendislerin doğru sistemleri oluşturabileceğine, iletişimcilerin en iyi iletişim mekanizmalarını kullanabileceklerine, yöneticilerin firma üretimi ve çalışanlarla ilgili yapılabilecek uygulamaların hepsini, en doğru şekilde yapabileceklerine, bütün bunların sonucunda da kusursuza sahip olabileceklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte bahsedilen, müşterilerin beklentilerine en uygun üretim tanımı da, bunların dışında değildir. Zaten yukarıda bahsedilen kişi özellikleri ile uygulamaların en doğru şekilde yapılmış veya seçilmiş olması bunu getirecektir. En iyi mekanizmalarla hareket eden bir firmanın üretimi kusursuz olacaktır. Müşterilere uygun olacaktır. Maksimum fayda ve müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. En iyi teknoloji kullanılacak, sistematik çalışan bir organizasyon ve pazarlama sistemi kurulacak ve pazarlama stratejileri yaratıcı ve doğru seçenekler üzerine inşa edilecektir. Çalışanların memnuniyeti, kendi aralarında ki iletişimi güçlendirecek ve firmanın, fayda gruplarıyla olan ilişkilerinde yarar sağlayan uygulamaların yapılmasını beraberinde getirecektir.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde pazarlama iletişimi, tüketici yönlü olarak planlanmakta ve onların istek ve arzuları çerçevesinde stratejiler üretmektedir. Gerçekten de, bir firmanın kazancı, Pazar payı, iş alışverişi, işlerin gidişatı, personelin maaşları, gider ve gelirlerin hepsi tüketiciden elde edilen parayla organize edilmektedir. Durum böyle olunca, firmanın bütün iş süreçlerinin müşterinin istek ve arzularına göre oluşturulmuş olması normal gibi durmaktadır. Bir firma, kurum ve kuruluş, müşterileri elinde tutamıyorsa, onlara hitap edemiyorsa veya buna yönelik çözümler üretemiyorsa, yapılan işin doğru olup olmadığı üzerinde düşünülmelidir. Eğer müşteri, satın almıyorsa, ürünü beğenmiyorsa, halkla ilişkilerinden memnun değilse, ne o firmanın ayakta kalması mümkün olabilir, ne de çalışanların işi uzun sürebilir. Çalışanlar işten çıkarılır veya firma kapanır, bu durumların tek nedeni ise tüketicidir. Burada patron işi, üretimi beğenmiyor ve bunu istemiyor anlamına gelmektedir. İşten çıkaran da firmayı kapattıran da tüketicidir. Firmaların kuruluş amacına baktığımızda da durum bundan farklı değildir. Pazara girilecek bir kapı bulmak, tüketicinin istediği, satın alabileceği ürün veya hizmeti bulmak anlamına gelmektedir. Şu durumda, işin en başında bile firma, müşterinin isteği üzerine kurulmaktadır. Daha sonraki bütün işleyişinde, örneğin, firmanın halkla ilişkiler stratejisi, tüketiciye firmadan ve üründen bahsetmek, onları beğenmesini sağlamak, satın almasını sağlamak üzerine oluşturulmaktadır. Tüketicinin talepleri, beğenileri öğrenilmekte ve buna göre üretimin biçimi ve satılabilecek, tüketiciye sunulacak faydalar planlanmaktadır. Tüketicinin sevdiği ambalaj, renkler, dikkatini çekecek tasarımlar, ürün ve bileşenlerde onların işine yarayabilecek unsurlar, rahatça ulaşabilecekleri satış noktaları veya ürün ile hizmetin dağıtım kanalları planlanmaktadır. Satıştan sonra bile, onların firma ve uygulamalarından memnun kalarak, alımı uzun süre sürdürebilecekleri hizmetlerin verilmesi sağlanmaktadır. Bir metro şirketi, en iyi ulaşımı, en rahat araçları tüketicilerin isteklerine göre planlar. Onlar için kurulur ve onların, araçları sık sık tercih etmesi için, bütün faydalı çalışmaları yapar. Bir yağ firması, lezzet alabilecekleri, uygun fiyatla, kolay erişebilecekleri noktalardan alış veriş yapmaları için gayret eder. Ürünün diğer ürünlerden üstün bileşenlere ve kıvama ulaşması da tüketicilerin tercih etmeleri içindir. Çünkü tüketiciler, firmayı ayakta tutan, çalışanların maaşlarını ödeyen, firma sahiplerine çalıştırdıkları firmayı sağlayan kitledir. O yüzden asıl patron tüketici veya müşteridir.


Devamı için tıklayınız ...

Bu sene 12.si yapılacak olan Sign İstanbul Açık Hava Reklamcılığı Fuarı, 25-28 Kasım 2010 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek. Sign İstanbul, reklamverenleri, reklam yaratıcılarını, malzeme tedarikçileri ve açık hava reklamcılığı ile ilgili bütün firmaları tek bir çatı altında buluşturmayı hedeflliyor.

Açık Hava Reklamcıları Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan fuar bu sene "Açık Hava' Bilginin Kilit Taşı Sign İstanbul" sloganını kullanıyor. 2009 yılında düzenlenen fuara toplamda; 52 ülkeden 14.242 ziyaretçi ve 22 ülkeden 357 firma ve temsilcilik katılmıştı. Uluslarası düzeyde gerçekleşen fuara Avrupa, Orta Doğu ve Balkan'lardan yoğun bir katılımın olduğu gözlendi, bu sene fuara 30 ülkeden 425 firma ve toplamda 20.000'e yakın bir ziyaretçi bekleniyor.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde her toplumda bulunan, ülkelere özgü ekonomik sektörlerin her biri dev haline gelmiş, gittikçe dünya çapında tek Pazar olma yolunda ilerlemektedir. Günümüzde hiç bulunmayan bir ürün veya hizmetin olması çok zordur. Birbirine benzer ürünler, binlerce firma tarafından üretilmektedir. Bu tip firmaların kimisi, bulunduğu ülke pazarı çapında faaliyet gösterirken kimisi de dünya çapında faaliyet göstermektedir. Örneğin ülkemizde, yerel firmalar tarafından üretilen ürün ve hizmetler bulunurken, kimi yabancı firmaların da aynı ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bizim pazarımıza sunduğunu görebilmekteyiz. Yerli yabancı binlerce firmanın, birbirine benzer ürün ve hizmetlerinin satılması gerekmektedir. Tek bir firma tarafından üretilen bir ürün veya hizmet bulunmadığından, aynı zamanda hiç olmayan bir ürün olmadığından, firmalar, ancak reklamla satış yapabilmektedir. Eskiden sadece ürün veya hizmetin üretildiği bileşenlerin reklam ve tanıtımı, günümüzde farklı içeriklere sahip olmak zorundadır.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlama iletişiminin öğelerinden biri olan, çalışanların performansının arttırılması kapsamında değerlendirilen çalışan motivasyonunun sağlanması, insanların sürekli üzerinde konuştuğu, araştırmalara ve tartışmalara konu olan bir unsurdur. Pazarlamada iletişiminde önemli olan, çalışanların memnuniyeti diğer bir ifadeyle iş yerindeki mutluluğu, onların, sahip oldukları özelliklerini en yüksek düzeyde kullanmasını da beraberinde getirmektedir. Personelin yüksek performansla çalışması, firmanın pazardaki durumunu güçlendirmekte, hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Yaptığı işten keyif alan bir personel, hem firmanın verilen işini en iyi şekilde yapacak hem de hedef tüketicilere veya ilişkide bulunduğu, firmanın çıkar gruplarına karşı güler yüz göstererek, kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla çevrenin firmaya olan sempatisini arttıracaktır. Yapılan araştırma verilerinde, Çalışanların motivasyonunun sağlanması, hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde, takdirle eşleştirilmektedir. Kesinlikle, takdir edilmek çalışan motivasyonunu sağlar ama bu, uzun bir süreye yayıldığında etkisini kaybedecektir. Çünkü çalışan, bu tip davranışlara alışacak ve bu, ona yeni bir enerji vermeyecektir. Yapılan araştırmaların çoğunda sonuçlar, çalışanların motivasyonunun sağlanmasında, en önemli etkenin, firma yetkililerinin veya yöneticilerin, çalışana, yaptığı işin anlamını ve değerini anlatabilmesini göstermektedir. Eğer çalışan yaptığı işin, firma için, kendi iş yaşamı için kattığı değerleri anlayabilirse, yaptığı işten keyif almaktadır. Firma bünyesinde yapılan bütün çalışmaların, pazarlama stratejisine dâhil olduğunu, değer kattığını anlayabilirse, iş yerinde daha mutlu bir çalışan olarak, hep daha iyisini yapmaya gayret etmektedir. Pazarlama iletişiminde yapılan araştırmaların sonuçlarında, çoğu çalışanın cevaplarında, takdir edilmek seçeneği mutlaka görülmektedir. Fakat yukarıda da değindiğimiz gibi, bunun etkisi uzun ömürlü olmamaktadır. Fakat kişinin anlamlı ve değerli bir işle uğraştığını düşünmesi motivasyonunu arttırmaktadır. İşyerinde huzur, espri anlayışı, birbirini anlayabilmeye dayalı iletişim, kişilerin sorunlarına karşı duyarlılık, buna yönelik yapılan yardımlar, kişilerin normal yaşamlarını rahatça sürdürebilmelerini sağlayacak kadar bir kazanç v.b. özellikler, çalışanların, işyerinde mutlu olmalarını sağlayan diğer unsurlardır. Bunlardan birinin olmaması, çalışanın motivasyonunu ters yönde etkilemektedir. Bunların hepsi, firmaların çözebilecekleri sorunlar veya durumlardır. Ama asıl, çalışanların motivasyonunun artmasını sağlayan, yaptığı işle bir değer yarattığını düşünmesini sağlamaktır. Tabi burada işin önemi ve çalışanın yarattığı değerin aktarılmasında veya anlaşılmasının sağlanmasında dikkat edilmesi gereken, bu motivasyon aracının abartılmaması olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Firma veya diğer adıyla işletmeler, pazarlara girerken pazarlama iletişiminin bütün öğeleriyle ilgili çalışmalar veya stratejiler üretmektedir. Her bir öğe, işletmeler için oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletmeler; halkla ilişkiler, satış geliştirme, müşteri hizmetleri, pazarlama araştırmaları, yeni ürün geliştirme veya ürünlerde yenilik yaratma, satış personeli ile kişisel satış, mamul ambalajı, rengi, biçimi, markası, satış noktalarının niteliği ve yeri, satıştan sonraki hizmetler ile nihayetinde reklam gibi birbirinden farklı çalışmaları ve stratejileri gerektiren çalışmaları yapmaktadır. Fakat reklamın kitle iletişim araçlarını kullanabilmesi, hedeflenen tüketici gruplarıyla iletişim köprüsünü en etkili biçimde kurması, bu öğenin tek başına dev bir sektör haline gelmesini sağlamıştır. Bu durum, reklam sektöründe, sadece bu işle ilgili mesleklerde uzmanlaşmış kişilerin, kuruluşların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde reklam sektörü, en az pazarlama sektörü kadar büyük bir iş potansiyeline sahip olarak kendini gerçekleştirmiştir. Bazı durumlarda reklam, pazarlama iletişiminin diğer öğelerinin görevlerini kendiliğinden yerine getirmektedir. İşletmeler, kurum, marka, ürün veya hizmetlerini tanıtabilmek için, en çok reklamı kullanarak tüketicilerini etkilemeye çalışmaktadır. Ama bütün bu büyümeye ve işlevlere rağmen, gene de işletmeler, reklamı tek başına kullanmamaktadır. Pazarlama iletişiminin bütün öğelerini kullanmakta, onların hepsine özel stratejiler oluşturarak, tek bir bütün altında, yani pazarlama stratejisi altında toplayarak pazara girmektedir. Bunlarla birlikte, reklamı da kullanmakta, belki de en fazla bütçeyi ona ayırmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçlarını, açık hava reklam araçlarını, son zamanlarda da internet ortamlarını kullanan tanıtım biçimleri, geniş tüketici kitlelerine en kısa yoldan ulaşabilmekte ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...