Haber Kategorisindeki Bloglar

Genelde reklam ajansları, firmalar ve işletmeler ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bir veya birden fazla ürün, mal, hizmet tanıtımı ve satışı ve  marka değerini yükseltme faaliyetleri üzerine yoğunlaşırlar. Ajanslar yukarıdaki gibi iş üniteleri yerine çalışmalarının etkinliği ve firmaların avantajı açısından müşteri odaklı çalışma sistemine organize olmalıdır. Bunun nedeni, reklam ajanslarının her firma ve işletmeye ayrı ayrı adapte olma zorunda olmasındandır. Bir reklam ajansının ürünü yaratıcılık ve yeni fikirler olmalıdır. Firmadaki görevli personel ile birlikte yeni fikirlerin ve yaratıcı tanıtım faaliyetlerinin oluşumunu teşvik etmeli, ve bu yaratıcılığı devamlı olarak geliştirmeye ve yapılan işin etkinliğini sağlamaya çalışmalıdır. Büyüklüğü ne olursa olsun  birçok reklam ajansının yapılanmasında müşteri memnuniyeti açısından standart fonksiyonlar olmalıdır. Bu fonksiyonlar: A. Müşteri birimi, B. Yaratıcılık birimi, C. Medya ve reklam ortamları birimi, D. Araştırma geliştirme birimidir.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo reklamlarının diğer ortamlarına göre bazı avantajları vardır. 1- Hedef kitleye ve tüketicilere daha kolay ulaşır. Bu nedenle güncel olaylarla ilgili verilecek tanıtımlarda tercih edilir. Radyo reklam hazırlama süreci çok kısadır. 2- Firmaların tanıtım bütçesi açısından radyo diğer mecralarına göre daha ucuzdur. Radyo hem firmalar, hem tüketici kitle için ekonomik bir tanıtım ortamıdır. Radyoların hitap ettiği hedef kitlenin büyüklüğü dikkate alınacak olursa, bu işin maliyetlerinin ucuzluğu görülmektedir. 3- Radyoda yayınlanan reklamların her ortamdan ve günün her zaman diliminde dinlenebilir olması bu mecranın etkinliği açısından çok önemlidir 4- Çok Farklı program yayınları ile toplumun çok farklı gruplarına mesajın iletilmesini sağlar. 5- Radyo mecralarında, metni, sloganı, mesajı firma istediği zaman değiştirebilir reklam yönetimi esnektir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamın genel anlamda amacı; Tanıtımın yapılacağı hedef kitlelere bir ürün mal veya bir hizmetle ilgili bilgi vermek ürüne, markaya, hizmete ve firmaya karşı tüketici hedef kitlelerde olumlu bir düşünce yaratmayı sağlamaktır. Diğer bir tanımla, doğrudan satış,kar sağlamak ve işletmelerin marka değerini yükseltmeye yönelik hedef kitlelerle iletişim kurmaktır. Buna göre; tüketicilerde satın alma isteği yaratarak hedef tüketicilerin alışkanlaıklarını değiştirmeyi ve onları satın alma eylemine yöneltmeyi amaçlamaktadır. Reklamın ana amacı; işletmelerin zorlu rekabet ortamında pazara sunduğu ürünün, malın ve hizmetin geniş kitlelere ve farklı gruplaratanıtılmasını ve satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir malın, ürünün Pazar payını artırmaktır. Tanıtımın satış hedeflerini kısa vadede ve uzun vadedeki hedefler olarak iki bölüme ayırabiliriz. Kısa vadede reklam, tüketici ve hedef kitlelerde mal ve ürün hakkında olumlu kanaatler oluşturarak kısa bir sürede o mal, ürün veya hizmeti satın alma eylemi yaratmaya çalışır. Uzun vadede ise işletmeler tanıtım faaliyetleri sonucunda ürettikleri, sattıkları mal yada hizmetleri tüketiciye tanıtarak, hedef kitlelere sağlayacağı faydaları göstererek o mal ve hizmete karşı toplumda devamlı bir talep yaratmayı, firmaların marka değerini yükseltmeyi amaçlar. Reklamın ortak amaçları şunlardır; Tüketiciyi ya da hedef kitlelere ürünü tanıtmak ve ürünü almaya ikna etmek, İşletmelerin ürünlerini Toptan ve perakende satış yapan bayilere yardımcı olmak, Mal ürün ya da hizmetlere karşı degişik gruplarda talebi artırmak, Hedef kitle ile iletişim, Firmanın saygınlığını ve marka değerini arttırmak, Tüketicileri ürünü, malı denemeye ikna etmek, Malın kullanımını arttırmak tüketci alışkanlıklarını değiştirmek, Tüketicileri mal ve ürün kullanımı hakkında eğitmek, Ürün hakkındaki olumsuz izlenimleri ortadan kaldırmak,


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansı, yaratıcılığa, planlamaya ve tanıtım yönetimine dayalı, bağımsız ve ticari bir hizmet sektörüne bağlıdır. Bir ajans, müşterisine pazarlama ve iletişim konularında referanslar göstermeli, değişik teknikleri kullanarak basın yoluyla yayılmayı sağlamalı ve bu tanıtım yolunu kullanırken uygun fiyat için yönetenlerle anlaşma yapabilmelidir. Bir Reklam ajansı müşterilerinden ve müşterileri adına iş ilişkisi içinde olduğu medya araçlarından ve tanıtım yöneticilerinden bağımsız olmalıdır. Buna rağmen medya ajansı müşterisi adına çalışır, kendi adını kullansa bile müşterisinin adına iş yapar. Tanıtım ajansı, pek çok meslek dalında konusunda uzman olan kişilerden oluşur. Ajanslar, bir tanıtımın oluşumundan reklamın müşteriye geri dönüşüne kadar tüm aşamaların yönlendirilmesi ve kontrolünden sorumludur. Genel olarak, firmalar, işletmeler, dernekler, organizasyonlar ve devlet kurumları bir Reklam ajansının müşterileri arasında sayılabilir.


Devamı için tıklayınız ...

Gazeteler, yazılı basında en çok yer bulan yayınlardır. Günlük olmaları, her yeni günde yeni yeni haberlerle çıkmaları ve haberlerin siyaset, aktüalite, spor, bilim, sanat vb gibi hemen her alanı içermesi sebebiyle her kesimden insana hitap ederler. Bu özelliklerinden dolayı gazete reklamcılığı önemli alanlardan biridir. Bunun başlıca sebepleri arasında gazetelerin farklı kesimlere yani farklı kültür gruplarına seslenmelerini sayabiliriz. Gazetelerde yer alanlar, gazete okunduğu ve yaşam alanlarında bulundurulduğu müddetçe dikkat çekme şanslarını korurlar. Ayrıca, dikkat çeken bir tasarımın saklanması da mümkündür. Gazete reklamcılığı, strateji gereği siyah – beyaz ya da renkli olabilir. İşin boyutlarını önce tanıtım bütçesi, sonra da gazetenin “sütün – santim” şeklinde ifade edilen özel boyutlandırma sistemi belirler. Tasarımların verileceği gazetenin seçiminde, gazetenin hangi okuyucu kitlesine seslendiğinin bilinmesi çok önemlidir. Bu şekilde, önceden belirlenmiş hedef kitlenin tercih ettiği gazetelere verilmesi başarının anahtarlarından birisi olacaktır. Zaman içinde edinilen deneyimler sonucu, hangi tanıtımın hangi sayfalarda yayınlanırsa daha etkili olacağı konusunda somut bilgiler edinilmiştir. Belirli bir konuya ayrılmış bir sayfada o konu ile ilgisi olmayan bir ürünün tanıtımını yapmak elbette doğru olmayacaktır. Bununla birlikte aynı konuya ayrılmış bir sayfada o konu ile ilgili tanıtım verildiğinde, bütün kuruluşların aynı şansa sahip olmaları söz konusudur. O sayfa artık okuyucunun gözünde o konu ile ilgilendiği dönemlerde bilgi almak için inceleyeceği bir alandır. Gazetelerin yayın günlerinin de önemi vardır. Tatil günleri herkesin rahatça ve uzun zaman ayırarak gazete okuduğu dönem olarak kabul edilir. Bu sebeple de büyük kitlelere ulaştırılması istenen ilanlar bu günlerde yoğunlaşacaktır. Gazetelerin sayfalarının konumları da önemlidir. Sağ sayfamı, sol sayfamı sorusuna verilecek cevap pek fazla bilimsel olmasa da araştırmalar, lâtin alfabesi ile yazılmış gazete ve dergiler soldan sağa okunduğu ve sayfalar sağdan sola doğru çevrildiği için gözlerin önce sağ sayfayı gördüğünü ortaya koymuştur. Firmalar ve ajanslar, tüm bunları dikkate almalıdırlar ve mümkün olduğunca bütün doğru tercihlerin bir arada olmasına çalışılmalıdırlar.Bunlardan çıkarabileceğimiz sonuç şudur: Ürünü tanıtmak, beğendirmek ve satın alınmasını sağlamak için gazete reklamcılığı yapılacak ise öncelikle gözlere, duygulara, mantığa seslenmek ve tüm bunları yapabilmek için eldeki bütçeyi iyi değerlendirmek gerekmektedir. Gazete tasarımlarında hitap edilen kitleye ulaşmak için 3 ana elemandan faydalanılır; 1. Başlık 2. Metni. 3. Fotoğraf – İllüstrasyonu. Bu elemanlardan biri diğerinden daha öne çıkarılabilir fakat üçü arasında bir uyum mutlaka olmalıdır. Bu uyumun kurulması işini genellikle grafik tasarımcısı (Sanat veya yaratım bölüm müdürü) üstlenir. 1. Başlık: Öncelikle başlık potansiyel müşteriyi ürüne yönlendiren bir “Yönlendirme Panosu”dur. Ürünün adının, ne olduğunun ve ne işe yaradığının ya da potansiyel müşteri kitlesinin kimliğinin başlıkta belirtilmesi yararlı olur. Ancak bu yapılırken, söz konusu ürünü kullanmadığı, kullanmayacağı düşünülen ama satın alması mümkün olan kesimi de göz ardı etmemek gerekir. Başlık, okurun kişisel yararlarını vurgulamalıdır. Ona, ürünün sağlayacağı avantajları çok kısa bir şekilde verebilmelidir. Başlıklarda öncelikli kelimeler kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki başlıklar, metinlere oranla 5 kez daha çok okunmaktadır. Bu imkân değerlendirilmeli, ürün adı ya da markası mutlaka başlıkta kullanılmalıdır. Vurgulanmak istenen konu başlığın uzamasına ve ya birçok sözcükten oluşmasına neden olabilir. Bu durum ajansı tedirgin etmemelidir. Çünkü başlık kesinlikle büyük puntolu olacak iye bir kural yoktur. Başlık, kendinden sonra gelecek metnin okunmasını engellemeyecek şekilde merak uyandıracak bir biçimde bitirilmelidir. 2. Tanıtım Metni: Başlıktan sonra gelen ve en az onun kadar önemli olan kısım metin bölümüdür.  Çünkü onun tamamlayıcısıdır. metinde, doğrudan hedefe gidilmelidir. Doğrular ilgi çekici sözcüklerle anlatılmalıdır böylece inandırıcılık artacaktır. Tasarım alanı içerisinde metin yazısına yeterli yer verilmişse, okura olabildiğince çok bilgi verilmelidir. Gazete reklamcılığında, bir kampanya bir diziden oluşabileceği gibi tek bir tanıtım şeklinde de olabilir. Her ikisinde de uygulanacak yol farklıdır. Fakat tek bir tane yayınlanacaksa okura tek bir kez ulaşılacağı düşünülerek, iyi değerlendirilmelidir. Metinde tanık kullanılabilir. Tanıkların ünlü ve bilinen isimlerden seçilmesi, okurların onlara inanma eğiliminden dolayı muhakkak başarılı sonuçlar verecektir. Metinin etkisini artırmanın yollarından biri de faydalı bilgiler vererek tüketiciye karşılıksız hizmet etme yöntemidir. Son olarak şunu söyleyebiliriz ki, tanıtım metinde kullanılan dilin anlaşılır olması şarttır. Çünkü metnin, ne demek istediğinin anlaşılabilmesi için tekrar tekrar okunması söz konusu değildir. 3. Fotoğraf – İllüstrasyonu: Birinci plânda resim elemanının mı yoksa metin yazısının mı olacağı gazete reklamcılığında her zaman tartışılan bir konu olarak süregelmiştir. Bazen biri, bazen diğeri vurucu güç olarak kullanılabilir. Fakat genellikle resim elemanının daha çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunun başlıca nedeni resmin, yazıdan daha kısa sürede etkileme gücüne sahip olmasıdır. Buralarda kullanılan resim, okurda merak uyandırmalı, neler olduğunu anlayabilmesi için metni okumaya itmelidir. Fotoğraf ya da illüstrasyon ile başlık birbirlerini tamamlamalıdır. Resim elemanının daha çok kullanılmasının bir diğer nedeni de, son zamanlarda teknik imkânların çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve fotoğraflar üzerinde okuru etkileyebilecek çarpıcı değişiklikler yapılmasına imkan vermesidir. Asıl olan, konuya en uygun, konuyu en çarpıcı biçimde anlatan fotoğrafın tanıtım alanında kullanılmasıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Firmaların faaliyetlerini uluslararası alanlara taşıması aynı sektörlerde rakip firmaların artması, tüketicilerin bilinçli hale gelmesi gibi faktörler mevcut pazar yapısını değiştirmiştir. Dolayısıyla reklam stratejilerinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Firmalar rakip firmalardan  daha fazla satış yapmak  için de ilk olarak mal ürün ve hizmetin özelliklerini tüketici hedef kitleye ifade eden etkili reklam yöntemlerine  başvururlar. Reklamın Amaçları 1-) Mal, ürün ve verilen hizmet hakkında hedef kitleye bilgi vermek, 2-) Diğer rakiplere göre farklılık yaratmak, 3-) Reklamı yapılan malı ürünü satı alama isteği yaratmak ve satışları arttırmak, 4-) Malın ürünün  kullanımı hakkında tüketicilere bilgi vermek, 5-) Firmaların ürünlerle ilgili mesaj değişikliklerini tüketiciye ulaştırmak, 6-) Marka imajı yaratmak ve marka değerini yükseltmek, 7-) Mal ve üründeki kalite imajını korumak ve İşletmenin saygınlığını arttırmak. 8-) Tüketici alışkanlıklarını değiştirmek, 9-) Reklam veren firmanın saygınlığını korumak ve arttırmak.


Devamı için tıklayınız ...

Sloganlar reklamın veya markanın hedef kitleye ulaşmasında önemli bir araçtır. Etkili bir sloganla markanızı ölümsüz kılmanız mümkündür İyi bir Slogan Nasıl Olmalıdır; Reklam Sloganı ürün mal veya hizmetin değerini açıkca ifade etmeli, Hedef kitle verilen mesajı kolay algılayabilmeli, Hedef kitlenin hatırlamaktan hoşlanacağı bir şekilde olmalı, Reklam sloganı net ve tüketiciler tarafından kolay anlaşılır olmalı, Markanın hedef kitleye olan vaadi sloganda mutlaka yer almalıdır. Sloganlar en fazla 3-4 kelimeden oluşmalıdır Sloganlar reklamdaki mesaj değişmeyecekse sık sık değiştirilmemelidir


Devamı için tıklayınız ...

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle reklam ajansları da gerek firmalara yeni ortamlar ve yeni tanıtım seçenekleri sunarak firmaların hedef kitlelerle buluşma alanlarını genişletmekte, kendi çalışma sistemlerinde teknolojiyi kullanarak firmalara yeni çözümler getirmektedirler. Ajansların faaliyet alanları genişlemekte ve işletmelere verdikleri hizmetin şekli ve stratejileri teknolojiyle paralel olarak değişiklikler göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda da ajansların yapılarının büyük değişikliklere uğrayacağını  tahmin etmek hiçte zor değil. Bu yapılanma gelecekte; yeni ajans modeli, yeni hedef kitle modeli, yeni dünya modeli olmak üzere üç unsura göre şekillenecektir. Teknolojideki gelişmeler sonucunda tanıtım stratejilerinin temelini yeni fikirler ve yaratıcılık oluşturacaktır. Günümüzdeki ajanslar yaratıcılığa önem verse de yapılan faaliyetlerin çoğu tanıtım uygulamalarıdır. Oysa gelecekte, fikir üreticileri ve yaratıcılık şu andaki uygulamaların yerini alacaktır reklam ajanslarının yaratıcı ve fikir üreten bir yapılanma oluşturmaları bu alandaki gelişimlere ayak uydurmalarını sağlayacaktır. Sonuç olarak ; yeni reklam ajansı modelinde uygulamadan çok yaratıcılık ve fikirler  her zaman öne çıkacaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Ürün, mal veya hizmet tanıtımı için planlanan kampanyanın en önemli aşaması ortamın seçilmesidir. Yapılacak doğru olmayan ortamı seçimleri mal ve hizmetin etkin tanıtılamamasına mesajın hedef kitleye ulaşmamasına sebep olur. Bu da reklam için ayrılan bütçenin, zamanın ve yapılan tanıtım faaliyetlerinin boşa gitmesine neden olur. Ortamları verilmek istenen mesajı ve tanıtımın yapılacağı hedef kitlenin buluştuğu yerdir. Ortamı seçerken firmalar tanıtım araçlarını ve hedef kitlenin sosyal ve ekonomik özelliklerini belirlemelidir. Reklamın etkinliği  ancak bu şekilde sağlanabilir. Basılı ortamlar, tanıtım mesajlarının, sloganların  hedef kitleye yazı, resim, fotoğraf, imaj, grafik ve benzeri görsel araçlarla ulaştırıldığı medyalardır. Basılı reklam araçları ile yapılan tanıtımlar kalıcıdır. Basılı ortamlarla iletilenler hedef kitleye daha kolay ulaşırlar, okuyucuya devamlı hitap edebilirler. Basılı reklam ortamlarında firmaların tanıtım faaliyetine ayırmaları gereken bütçeler daha azdır,reklamlar kesilip kolaylıkla saklanabilir böylece okuyucular tarafından tekrar incelenebilir.


Devamı için tıklayınız ...

Promosyon, markanızı, firmanızı, logonuzu, ürünlerinizi reklamınızın yapılacağı hedef kitleye tanıtan bir reklam aracıdır.Promosyon malzemeleri sizin ürünlerinizi tanıtmak firmanızı duyurmak ve marka değerinizi yükseltmek için mutlaka kullanmanız gereken ajanda, katalog, takvim, kalem, çakmak, broşür, ıslak mendil gibi ürünlerdir.Promosyon mal,ürün ve hizmetlerinizle ilgili reklam kampanyalarınızı daha aktif ve etkin potansiyel müşterilerinize duyurabilmeniz adına dikkat çekici kalıcı bir etkendir. Promosyon ürünleri; •    Markanızın ve firmanızın tanınmasını sağlar, •    Marka değerinizin yükselmesine  yardımcı olur, •    Müşteriyle devamlı iletişim kurmanızı sağlar, •    Markanızı hedef kitlenize tanıtır, •    Logonuzun tanınmasını sağlar, •    Sloganlarınızın akılda kalmasını sağlar.


Devamı için tıklayınız ...