Haber Kategorisindeki Bloglar

Öncelikle bu tip çalışmaların nasıl hazırlandığı noktasına girebilmek için onu tanımlamak gerekmektedir. Reklam; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları ile ayrıca bu araçları bütünleyen, açıkhava araçları; bilboard, bina giydirme, araç giydirme v.s  gibi kulvarları kullanarak, çeşitli mal ve hizmetlerin, kurum ve kuruluşların (marka oluşturmak istenilen) kişilerin,  geniş halk kitlelerine tanıtımıdır. Reklamı yapılacak olan ürün, hizmet, kişi, kurum ve kuruluşun, öncelikle bütün özellikleri gün ışığına çıkarılarak başlanmaktadır, sonra ki aşama arzın yapılacağı halk kitlesinin hem coğrafik, hem demografik, sosyo-kültürel yapısı araştırılır. Bu iki aşama yaratıcı bir tanıtım çalışmasının olmazsa olmazlarındandır. Üçüncü aşama ise firmanın veya kişinin mali alt yapısı ve bu yapının kaçta kaçının bu işin giderlerine ayrılacağı noktasıdır. Dördüncü aşama da ise;  çalışması yapılacak ürün, hizmet, kişi, düşünce veya kurum'un tanıtımının ne şekilde yapılacağı, hangi özelliği üzerine vurgu yapılacağı noktası hem en can alıcı nokta hem de son vuruştur. Reklam araçlarının veya mecraların neler olabileceğini maddelemek gerekirse ki reklamcılar bunu, firmanın bu işe ayırdığı bütçeye göre belirlemektedir. a) Televizyon b) Radyo c) Gazete d) Dergi e) Yerel gazete mecraları bir bölümünü oluşturur. Eğer ayrılacak bütçe ve kampanyanın büyük çaplı olması hedefleniyorsa açık hava reklamcılığının da kullanılması şarttır. açık hava mecraları nelerdir. a) Bilboard b) Outdoor Tv c) Bina Giydirme d) Araç Giydirme e) Otobüs Durakları f) Megalight g) Silindir Kule ayrıca Stand ve Fuarlar, insert baskıları, el ilanları gibi, reklam kulvarları kullanılmaktadır. Tanıtımı yapılacak materyalin hitap ettiği kitle özellikleri de, yukarıdaki çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu özelliğe göre kitlenin aklında kalabilecek etkiyi yaratabilmek, tasarımcıların, yaratıcıların maharetine bakar. hangi özellikler kullanılabiliyor bir de bunu inceleyelim. Araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre halkın veya hitap edeceği kitlenin herhangi bir ihtiyacına cevap olduğu vurgulanabilir. Halkın veya Kitlenin herhangi bir ihtiyacına hitap etmiyorsa veya çok önemli bir nokta teşkil etmiyorsa, ihtiyaç yaratım süreci tanıtıma dahil edilerek tasarım üretilir. etkileyici, aklıda kalıcı, merak uyandırıcı reklamın hangi özellikleri olmalıdır. En önemlisi basit, sade olmalıdır. Anlaşılır, her niteliğe hitap etmelidir. Gözü rahatsız etmemeli ama çarpıcı olmalıdır. İnsanların alışık olmadıkları fakat onların herhangi bir özelliğine ters düşmeyecek nitelikte tasarlanmalıdır. Renkleri hoş, font tipleri amaca hizmet etmelidir ve yön göstermelidir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam dernekleri de Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Bu yapıları, sorumlulukları gönüllü olarak yapan bireyler oluşturur. Misyonu, sektördeki hızlı gelişmelere uyum sağlayacak değişime öncülük etmek olup, gerektiğinde bunun için toplumun duyarlılığını öne çıkarır, gerektiğinde sektörel mücadelenin içinde olur. Bu sektörünün kalkınması, gelişmesi, sektör firmalarının konularında uzmanlaşmaları amacıyla kurulan bu yapılar, reklamcılığın handikaplarını araştırır ve bu yönde belirlenen çözümleri hayata geçirmeye çalışır. Reklamcılığın gelişmesine katkı sağlar. Firmalar arasında veri, tecrübe ve düşünce paylaşımını sağlayarak, bu alanda yapılabilecek yeni, yaratıcı fikirlerin üretimine zemin hazırlarlar. Sektörün sivil toplum kuruluşları, diğer sektörlerdeki vakıf, dernek, federasyonların misyon ve vizyonuna sahiptirler. Tanıtım standartlarını hem belirler hem de geliştirilip uygulanmasını gözetir. Bu alanda kurulan dernekler kendi sektörleri içinde bölümlere ayrılabilir. Örneğin açık hava reklamcıları derneği; sadece açık hava türler içerisinde faaliyet gösteren firmaları tek çatı altında toplamayı hedefler. Dernek ise tanıtım alanında faaliyet gösteren tüm firmaları kapsar. Yaratıcılar dernekleri, radyo televizyon  yayıncıları  reklam dernekleri de aynı özelliğe sahip farklı alanları kullanırlar. Bu çalışmaları yapan da firmalar da benzer kuruluşlara sahiptir. Reklam dernekleri diğer alanlardaki sivil toplum kuruluşlarının misyonuna sahiptir dediğimize göre bu misyon nedir?. ilk akla gelenler şunlardır: belirledikleri standartların hayata geçmesi için organizasyonlar yapar, bu kapsamda kendi kitlesine  bilgi verir ve fikir paylaşır. Sektörde yaşamını sürdürüren firmaların sorunlarını, gelişimlerini tıkayan nedenleri bulur ve çözüm üreterek firmaların onayına sunar. Bu tip kuruluşlar sektörde güç, söz sahibi olmaya gayret gösterirler. sürekli yeni üye kazanmak için çalışmalar yaparak büyüme eğilimindedirler. Eğitimlerle, karşılıklı saygı çerçevesinde, birikimlerin paylaşılmasını derneğin reklamcılar çerçevesinde saygın bir noktaya taşınamsını sağlamaya çalışırlar. Hemen her bölgede, her ilde her ilçede bu tip reklam derneklerine rastlamak mümkündür. Genel mantık itibariyle sektörün bir bölgede kalkınması,  sektör ajanslarının alanlarında uzmanlaşması , farkındalık veya farklılık yaratması ile mümkün olabilmektedir. Bu durumda alternatif proje üretimi ve bu üretimin pratik yaşamda yerini alması önemli bir noktadır. İşte sözkonusu proje üretimi ve yaşama geçirilmesi olunca bunu gerçekleştiren firmalar olamamakta, genellikle sivil toplum kuruluşların yani dernek, vakıf veya federasyonlara kalmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Televizyon, sinema, dizi, reklam, katalog vb. görsel mecralara uygun, oyuncu, manken, foto model sağlama çalışmalarına Casting Hizmetleri denir. Ayrıca seslendirme için de casting hizmetlerinden yararlanılabilir. Sadece dans casting ajansları da mevcuttur. Klip, organizasyon, fuar, reklam gibi mecralara talep edilen profesyonel dansçılar gönderilir. Ülkemizde bu hizmetleri yerine getiren yapım işini de üstlenmiş pek çok Cast Ajansı bulunmaktedır. Bir reklam için Casting aşamaları şöyle gerçekleşir; Firma kendi ve ya ajansı ile birlikte senaryoyu oluşturur. Bu senaryo ajans aracılığıyla yapımcı firmaya ulaştırılır. Hizmeti verecek ajans tarafından senaryoya uygun oyuncu Casting direktörü tarafından seçilir ve çekimler tamamlanır. Program, dizi ve ya film çekimleri için ise yapımcı istediği nitelikleri cast ajanslarına bildirir ve ajanslar da istenen nitelikteki kişilerin daha önceden yapılmış deneme çekimlerini yapımcıya gönderir. Yapımcı bunların arasından seçim yapar.


Devamı için tıklayınız ...

Coğrafi yönden, içerik yönünden, hedef kitle yönünden, talebe etki düzeyi yönünden, tanıtım araçları yönünden, tanımın açıkça yapılıp yapılmadığı yönünden, amaç yönünden bunları sınıflandırabiliriz. Coğrafi yönden reklamlar; 1-Yerel Çalışmalar: Genellikle küçük yerleşim alanları ya da büyük şehirlerin sadece bir kısmına hitap eden işletmelerin yapmış olduğu çalışmalardır.( küçük esnaf tanıtımları; lokanta, cafe, kuaför ) 2- Bölgesel Çalışmalar: Üretim kapasitesi birden fazla yerleşim alanına yetecek büyüklükte ve belirli bir bölgenin ihtiyacını karşılayacak durumda olan işletmelerin yapmış olduklarıdır. ( özel hastaneler) 3- Ulusal Çalışmalar: İşletmenin ürün veya hizmet kapasitesinin ülke genelindeki tüketicilerin ihtiyacını karşılamaya yönelik olması durumunda ülke çapında yapılan tanıtımlardır. 4- Uluslararası Çalışmalar: Genelde uluslararası faaliyet gösteren firmaların yapmış olduğu tanıtımlardır diye tanımlayabiliriz. Fakat unutulmamalıdır ki, uluslararası tanıtım kavramı çok sayıda ülkeyi kapsayacağı için ülkeler arasındaki din, dil, ırk, kültür gibi değerler değişeceğinden uluslararası kampanya özelliğini her zaman yitirebilir. İçerik yönünden reklamlar; 1- Mal veya Hizmet tanıtımları: Sadece mal ve hizmetlerin tanıtılması, haklarında bilgi verilmesi ve bu mal ve hizmetlere talep yaratılması için hazırlanan tasarımlardır. Bu tasarımlar genellikle piyasaya yeni giren veya piyasada bulunan fakat üzerinde önemli değişiklikler yapılmış olan mal veya hizmetler için yapılan çalışmalardır. 2- Marka Tanıtımları: Piyasada tüketiciler tarafından bilinen, aynı tür ürünlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlamak için marka bağımlılığı oluşturmak amacıyla markanın ve marka imajının ön planda olduğu tasarımlardır. 3- Kurumsal Tanıtımlar: Halkla ilişkiler çalışmaları, ürün ve markayla birlikte bağlantılı olarak özellikle işletmenin ve işletme imajının ön planda olduğu tasarımlardır. Hedef yönünden reklamlar; 1- Tüketiciye yönelik; Hedef kitle olarak doğrudan ürün ve ya hizmeti satın alan, kullanan tüketicileri temel alan tanıtımlardır. Tüketicilerin malı alıp tüketmesinin yanı sıra tüketimin de artırılması amaçlanır. 2- Aracılara yönelik; Ürün ve ya hizmetin çeşitli pazar kanallarına doğru itilmesi hedeflenir. Bu pazarların bulundukları bölgelerdeki tüketici grubuna firmanın ürün ve ya hizmetleri ile hitap edebilmeleri için gerekli stok miktarını bulundurmaları amaçlanır. BU işi yapanlar yönünden reklamlar; 1- Üretici Kampanyaları: Kendi adına üretim yapan tüm işletmelerin yapmış olduğu çalışmalardır. 2- Aracı Kampanyaları: Ürün ve ya hizmete aracılık eden toptancı, perakendeci vb. kuruluşların genelde kendi bölgelerine ve kendi tüketici gruplarına hem kendileri hem de aracılık yaptıkları ürünler için verdikleri çalışmalardır. 3- Kooperatif kampanyalar: Birçok ürün ve birçok hizmet alanında üretici ile satıcı firmaların ortaklaşa düzenledikleri kampanyalara kooperatif reklamcılık denir. Talebe etki düzeyi yönünden reklamlar; 1- Primer tanıtımlar: Doğrudan ürünün kendisinin ya da ürün grubunun temel alındığı çalışmalardır. Bu tür durumlarda ürünün yeni ya da eski olması önemli değildir. 2- Sellektif tanıtımlar: Hedef kitlede seçicilik oluşturmayı amaçlayan çalışmalardır. Marka bağımlılığı oluşturmak üzere markayı, işletme imajı oluşturmak amacıyla işletmeyi ön plana çıkarırlar. 3- Antiprimier tanıtımlar: Genellikle sivil toplum kuruluşları tarafından, insanlar için ya da ekolojik denge için zararlı olan yada belirli bir seviyeden sonra zararı olabilen ürünlerin kullanımının önlenmesi yada azaltılması için tüketicileri bilinçlendirmek için yapılan çalışmalardır.


Devamı için tıklayınız ...

1-       Gerilla pazarlamada hayal gücü, zamanlama ve enerji belirlerken; geleneksel olanda bu süreci para belirler. 2-       Bu mecra küçük ölçekli işletmelere yöneliktir; geleneksel olanda ise büyük işletmelere daha uygundur. 3-       Geleneksel çalışmalarda satışın miktarı ve ya satış hacimleri değerlendirilirken; gerilla pazarlamada karlılık esastır. Önemli olan kar etmektir. 4-       Geleneksel çalışmalarda pazar geniş tutulurken; bu mecrada en iyi sonuç alınabilecek ve en çok kar edilecek pazar seçilip onun üzerine yoğunlaşılmaktadır. 5-       Geleneksel tekniklerde yeni müşteriler ile doğrusal büyürken; bu tip çalışma biçimi eski müşterilerle ilişkilerini iyi tutarak onların aracılığıyla müşteri bulma, geometrik büyüme üzerine odaklanır. 6-       Geleneksel çalışmalarda için önemli olan satıştır, satış sonrası takibi yapmayabilir; gerilla pazarlamada müşteri her zaman takip edilir ve hiçbir zaman kaybedilmez. 7-       Geleneksel tekniklerler uygulanırken rakip kavramı vardır oysa bu tip bir çalışmada rakipler önemli değildir. Önemli olan işbirliği yaparak yeni fırsatların değerlendirileceği ortaklıklar kurmaktır. 8-       Eski yöntemler “ne satabilirime”, bu mecrada ise “müşteriye ne verebilirime” odaklıdır. 9-       Eski yöntemler büyük grupları  hedef alırken, bu çalışma biçimi küçük grupları hedefler. 10-   Eski çalışmalarda teknikler belirlenirken deneyimlerden yararlanılırdı, burada ise satın alma kararının bilinçaltıyla verildiğini bildiğinden insan davranış ve psikolojisinden faydalanır. 11-   Daha önce, her geçen ay ne kadar satış yapıldığı üzerinde durulurken, bu mecrada kurulan iyi ilişkiler üzerinde durulur. Çünkü geliştirilen ilişkilerin müşteri, satış ve kar olarak işletmeye geri döneceği bilinir. 12-   Geleneksel yöntemlerde müşteri ile iletişim monolog şeklindedir, sürekli ürün ve ya hizmet hakkında bilgi verilir. Oysa gerilla pazarlamada iletişim diyalog şeklindedir, müşteriden alınan geri dönüşümler mutlaka değerlendirilir. 13-   Geleneksel yöntemlerde reklam, posta, internet gibi yöntemlerin işe yaradığı düşünülür ve birine inanılır, yola onunla devam edilir. Bu tip yöntemde ise bu yöntemler birleştirilerek işletme için en iyi ve maliyeti en düşük reklam yapılır. 14-   Eskiden sadece tanıtım ile satış yapılabileceğine inanılır oysa burada müşterilerin kabulü çok önemlidir. Bu şekilde işletmenin ürün ya da hizmetine ihtiyaç doğduğunda müşteri kendi talep edecektir. Geleneksel inandığı ve güvendiği bir veya iki yöntemi kullanırken, gerilla pazarlamada yüzlerce yöntem vardır ve bunların çoğu masrafsızdır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları hizmet sektörünün bir parçasıdır. Görevleri firmanın ürün ve ya hizmeti ile ilgili olarak hedef kitleve tüketici iletişim, pazarlama ve satış çabalarını planlamak ve işletme adına bu faaliyetleri yürütmektir. Reklam ajansları, hedeflenen amaçlara ulaşmak için bu faaliyetleri bir plan içinde yürütmek durumundadır. Tanıtım etkinliklerine ilişkin projelerin önceden belirlenmesi ve belirli amaçlara yönelik olarak, belirli kural ve yöntemlerle tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşteri ilişkileri birimi, firma ile ya kendi talebiyle ve ya müşterinin talebi ile görüşür ve tanıtım işini alır. Öncelikle piyasanın hangi bölümünün hedeflendiği tanıtımlarda ne gibi mesajların hangi hedef kitleye verileceğine karar verilmelidir. Müşterinin arzuladığı tasarım için ortaya atılan fikirler (Kreatif brief) reklam ajanslarının Kreatif (Yaratıcı) birim tarafından, çarpıcı bir fikre dönüştürülür ve bu fikrin uygulamaları tasarlanır. Bir reklâm planlaması sürecinde şu aşamalara yer verilir. 1-       Durum Analizi ile verilecek mesajlar, ürün ve ya hizmet ile ilgili bugüne kadar yapılmış bu tip çalışmaları, bu çalışmaların özellikleri, sonuçlarının değerlendirilmesi, oluşturulan imaj, diğer tutundurma çabaları değerlendirilir. 2-       Tanıtım Amaçlarının ve Hedeflerini Belirlenmesi; Durum analizinden elde edilen verilerle amaç ve hedefler belirlenir. Amaç, bu çalışmalarla istenen sonuçların net, açık ve ölçülebilir olarak ortaya konmasıdır. Hedef ise, hedef kitlenin tanıtım sonucunda arzulanan davranışları göstermesidir. 3-       Tanıtım Stratejisi; tanıtımın amaçlarına ulaşmak için bir strateji saptanır ve kampanyanın hedef kitlesinin belirlenmesi, bu hedef kitlenin beklenti, istek ve ihtiyaçlarının tanımlanması, bu tanımlamaya uygun kreatif brief in yazılım aşamalarıdır. Ayrıca bu işlerin yayınından önce ve sonra tüketici araştırmaları yapılarak öneriler geliştirilir. 4-       Kampanya Bütçesi; Amaçları, hedefleri, stratejileri ve uygulamalarının harcamaları bu bütçe ile desteklenmektedir. Reklam ajansları, firma ile koordineli bir şekilde tanıtım harcamalarını yürütür. 5-       Reklam Yapımı; Tanıtım metninin ortaya çıkarılması, sözcüklere, müziğe ve görüntüye dönüştürülerek yaratıcı tanıtım metninin oluşturulması aşamasıdır. Kreatif birim, basılı işler ve prodüksiyon bu aşamada değişik roller üstlenmektedir. 6-       Medya Seçimi; Ortaya çıkarılan yaratıcı metnin hedef kitleyle hangi iletişim kanalları aracılığıyla buluşturulacağına karar verme aşamasıdır. Dikkat edilmesi gereken,  doğru hedef kitleye doğru iletişim aracı ile doğru yer ve zamanda mesajların iletilmesidir. En çok kullanılan medya araçları; gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema, outdoor vb olarak sayılabilir. 7-       Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi; Bu çalışmalardan beklenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği tanıtım etkinliğinin ölçülmesi ile anlaşılır. Tanıtımın, hedeflerine uygun olarak değerlendirilerek, etkinliğinin ölçülmesi ve sonuçların belirlenmesi ile kampanyanın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi aşamasıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde reklam sektörü toplumların yaşam standartlarını, eğlimlerini, ilgilerini, beklentilerini etkileyip, değiştirmektedir. Kişiler bilinçli veya bilinçsiz tanıtımların etkisi altında kalmakta ve önlerine sunulan yönü takip etmektedirler. Açık hava reklamcılığı günümüzde kullanılan en etkin kitle iletişim araçlarının bir bölümünü kullanır. Basitçe, evlerin, ofislerin dışında yapılan tanıtım türü olarak tarif edilebilir. Bir ürün, düşünce, kişi, firma sektörün temel malzemeleri arasında yer alır. İnsanlar açık hava tanıtımlarını, diğer kitle iletişim araçlarından daha çabuk, daha doğrudan alabilmektedir. Hele ki yapılan tasarım yaratıcı, sade, basit, anlaşılır ifadeler içeriyorsa, bir de görsel yönü göze hitap ediyorsa amacına hizmet ediyor demektir. İnsanlar küçük bir bakış attıklarında bile, belleklerine kazınır. Kapalı alanlardan çıktığımız anda, her yerde, her an karşılaşabileceğimiz açık hava tanıtımları artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası halini almıştır. Açık hava reklamcılığı dediğimizde aklımıza hangi araçlar geliyor, onlara kısaca değinelim: a) Bilboard; caddelerde, alanlarda, yoğun trafiğin olduğu yerlerde (örneğin: kızılay veya taksim), metrolarda, AVM çevrelerinde gördüğümüz ayaklı, ışıklı veya ışıksız pano tipleridir. b) Outdoor tv; halkın kalabalık olarak bulunduğu merkezi yerlere konumlandırılır. Kimi kesintisiz, kimi ise belirlenmiş saatlerde yayın akışını sürdürür. İnsanların beklerken veya yürürken izleyebildikleri araçlardır. c) Bina Giydirme; binaların en çok görünen kısmı, açık hava reklamcılığında kullanılır. Çeşitli teknikler kullanılarak, istenilen tasarım binanın belirlenmiş kısmına uygulanır. d) Araç Giydirme; en yaygın kullanılan tekniklerden biridir. Firma araçları, şahıs araçları, otobüsler, minibüsler ve benzeri araçların üzerine istenilen tasarım, çeşitli tekniklerle uygulanır. e) Otobüs Durakları; aynı şekilde tanıtım alanıdır. Gerek branda baskıları yoluyla gerekse farklı tekniklerle tasarım duraklar üzerine uygulanır. f) Megalight; gerek malzemesi gerekse tasarımın üzerinde duruşu bilboard’a benzer fakat şekil ve hareket itibariyle farklı bir tanıtım aracıdır. Daha fazla etki bırakması açısından çoğunlukla kent merkezlerinde kullanılır. Genellikle göz hizasına yakın konumlandırılır ve çift yüzlü içten aydınlatmalıdır. g) Silindir Kule; üç cephesi vardır. Eğer istenirse katlarını yapmak mümkündür. Dönüş noktalarında ve kavşaklarda kullanılır. Açık hava reklamcılığı her geçen gün daha üretken bir alan olmakta ve kendine yeni araçlar bulmaktadır. İhtiyaç sahibi kitleye ulaşabilmek ve kendi pazarını canlandırmak için her alanı değerlendirmektedir. Aslına bakacak olursak branda baskıları (köprü, inşaat üzerine asılır), tişört baskıları, kaldırım tasarımları da açık hava tanıtım ürünleri arasına girmektedir. Gün geçtikçe sektör yeni araç ve yöntemler keşfedip, insanlara ulaşmak için yeni iletişim metotları bulmaktadır. Açık hava reklamcılığı; yaşam standartlarımızı belirlerken bizi yönlendiren, seçme özgürlüğü sunan kimi zaman da belirli bir ürünü tarif eden tanıtım dünyasının sokaktaki kısmını oluşturur.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde çoğu reklam ajansı yeniden yapılanmaktadır. Amaç, müşterilere daha iyi,  hızlı ve ucuz hizmet verebilme isteğidir. Yeniden yapılanma;  en üst yöneticilerin müşterilerle doğrudan ilişki kurmasını sağlarken, orta kademeli yöneticilerin ise akıl hocası, takım lideri ve kalite kontrol müdürü gibi çalışmalarına imkân verir. Firma ve reklam ajansı arasındaki ilişkinin olumlu olması her iki tarafında başarıya ulaşmasında etkendir. Bu sebeple firma ile ajans arasındaki ilişkinin uzun dönemli olması istenen bir durumdur. Ajanslar anlaşmaya vardıkları firmaları ellerinden kaçırmak istemezler. İşte tam da bu nedenle yeniden yapılanmak ajanslar için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması giderek zorlaşmaktadır. Aynı sektördeki firmalar aynı reklam ajansı ile çalışmak istemezler. Bu sorunun giderilmesi, müşterinin kaçırılmaması, firmalar özel isteklerine cevap verilebilmek için ajanslar arasında yaratım,  müşteri birimi yöneticileri ve medya planlamacıları bir takım olarak çalışacakları şekilde birleşmeler görülmektedir. Bu tip ajanslar sundukları hizmetlere göre sınıflandırılırlar. 1-       Tam hizmet ajansları; Yaratıcılık hizmetleri, medya planlama ve satın alma, müşteri yönetimi ve araştırma hizmetlerinin tümünü sunan ajanslardır. Uluslar arası ajanslar tam hizmet ajanslarıdır. 2-       Uzmanlaşmış ajanslar; Belirli bir hizmet konusunda veya belirli bir sektörde uzman olan işletmelerdir. İletişimin belirli bileşenlerinde de uzmanlaşmış olabilir. Örneğin, doğrudan pazarlama, spor pazarlaması, olay pazarlaması, ambalajlama veya satış yerinde tanıtım reklam ajansının uzmanlık alanına girebilir. 3-       Sektör hedefli ajanslar; Belirli hizmet sektörlerini ve faaliyet alanlarını iyi tanıyan ve sadece bu sektörlere ve hizmetlere yönelik iletişim ve tanıtım hizmetleri sunan ajanslardır. 4-       Azınlık ajansları; Belirli azınlıklar konusunda uzmanlaşmış ve sadece onlara yönelik iletişim hizmeti sunan ajanslardır. Örneğin, ABD’de faaliyet gösteren bir ajans, Çin kökenli azınlıklar konusunda uzman olabilir. 5-       Yaratıcı butik ajansları; Bazı yetenekli sanat yönetmenleri ve desinatörlerin firmalarla veya ajanslarla ortak çalışarak taze, farklı, denenmemiş tanıtım mesajları üretip, yaratıcı kavramlar geliştirmek için açtıkları genellikle çok küçük ajanslardır. 6-       Medya satın alma hizmetleri; Müşterileri için medya satın alırlar. Medya satın alan ajanslar firmalar tarafından çok talep görür çünkü günümüzde çok fazla miktarda ve nitelikte medya mevcuttur ve bu konuda uzman olan ajanslar işletme için en uygun mecrayı seçebilirler. Ayrıca, medya satın alan ajanslar medya alımını işletmeye nazaran daha ucuza mal edebilir. 7-       Sanal ajanslar; Son yıllarda ortaya çıkan, bağımsız çalışan ve sanal bir ofise sahip olan ajanslardır. Dolayısıyla sanal reklam ajansı personeli mobil olarak işlerini evlerinden, otomobillerinden, müşterinin ofisinden ve değişik ortamlardan yürütebilirler.


Devamı için tıklayınız ...

Billboard reklam etkin ve ekonomik oldukları için firmalar tarafından çok tercih edilen reklam mecrasıdır. Araştırmalara göre bu araçları kullanan sektör sıralaması şöyledir; tekstil, banka, çikolata-şekerleme, gazete, TV, meşrubat, otomotiv, alışveriş-eğlence merkezleri, gıda şans oyunları, inşaat dekorasyon vb. Bu tip araçlar günümüzde Türkiye’de açık hava reklamcılığında en çok kullanılan tanıtım ortamlarından birisidir. Özellikle büyük şehirlerdekilerin sayısı yerel yönetimlerce belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Hal böyle olunca bu araçların reklamları için rekabet söz konusudur. Yerel yönetimler tarafından büyük aracı firmalara ihale usulü verilen billboardlar, ajanslar aracılığıyla firmalara kiralanabilmektedir. Ülkemizde birkaç firma tarafından billboardlar vb. açık hava mecraları kontrol edilmektedir. Örneğin başkentte, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarındaki reklam tabelaları, metrodaki panolar, megalight ve citylight poster ve kule adı verilen reklam araçlarını işletme hakkını bir şirket elinde bulunduruyordu. Türk ve Alman ortaklığı olan ve 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket ve billboard bayileri, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 37 ilde çalışmalarını yürütüyor. Şirket tarafından Ankara’da, 60 adet çift yüzlü ışıklı olanlar için 1 haftalık kira bedeli 19 bin 800 TL, 150 adet için 42 bin 750 YTL, 300 adet için de 81 bin YTL olarak belirlenmiş fakt bu fiyatlar promosyon dönemlerine bağlı değişebimektedir .


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde pek çok billboard reklam çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri ve kullanılanları şunlardır:  1-       Ayaklı ve ışıklı poster olanlar 2-       Bombeli ışıklı olanlar 3-       Su tanklı helezon çeşidi 4-       Convex light box 5-       Işıklı billboardlar 6-       Light box 7-       Snap light 8-       Menü billboardları 9-       Notice board 10-   Show board kilitli billboardlar


Devamı için tıklayınız ...