Reklam ajansları hizmet sektörünün bir parçasıdır. Görevleri firmanın ürün ve ya hizmeti ile ilgili olarak hedef kitleve tüketici iletişim, pazarlama ve satış çabalarını planlamak ve işletme adına bu faaliyetleri yürütmektir. Reklam ajansları, hedeflenen amaçlara ulaşmak için bu faaliyetleri bir plan içinde yürütmek durumundadır. Tanıtım etkinliklerine ilişkin projelerin önceden belirlenmesi ve belirli amaçlara yönelik olarak, belirli kural ve yöntemlerle tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşteri ilişkileri birimi, firma ile ya kendi talebiyle ve ya müşterinin talebi ile görüşür ve tanıtım işini alır. Öncelikle piyasanın hangi bölümünün hedeflendiği tanıtımlarda ne gibi mesajların hangi hedef kitleye verileceğine karar verilmelidir. Müşterinin arzuladığı tasarım için ortaya atılan fikirler (Kreatif brief) reklam ajanslarının Kreatif (Yaratıcı) birim tarafından, çarpıcı bir fikre dönüştürülür ve bu fikrin uygulamaları tasarlanır. Bir reklâm planlaması sürecinde şu aşamalara yer verilir. 1-       Durum Analizi ile verilecek mesajlar, ürün ve ya hizmet ile ilgili bugüne kadar yapılmış bu tip çalışmaları, bu çalışmaların özellikleri, sonuçlarının değerlendirilmesi, oluşturulan imaj, diğer tutundurma çabaları değerlendirilir. 2-       Tanıtım Amaçlarının ve Hedeflerini Belirlenmesi; Durum analizinden elde edilen verilerle amaç ve hedefler belirlenir. Amaç, bu çalışmalarla istenen sonuçların net, açık ve ölçülebilir olarak ortaya konmasıdır. Hedef ise, hedef kitlenin tanıtım sonucunda arzulanan davranışları göstermesidir. 3-       Tanıtım Stratejisi; tanıtımın amaçlarına ulaşmak için bir strateji saptanır ve kampanyanın hedef kitlesinin belirlenmesi, bu hedef kitlenin beklenti, istek ve ihtiyaçlarının tanımlanması, bu tanımlamaya uygun kreatif brief in yazılım aşamalarıdır. Ayrıca bu işlerin yayınından önce ve sonra tüketici araştırmaları yapılarak öneriler geliştirilir. 4-       Kampanya Bütçesi; Amaçları, hedefleri, stratejileri ve uygulamalarının harcamaları bu bütçe ile desteklenmektedir. Reklam ajansları, firma ile koordineli bir şekilde tanıtım harcamalarını yürütür. 5-       Reklam Yapımı; Tanıtım metninin ortaya çıkarılması, sözcüklere, müziğe ve görüntüye dönüştürülerek yaratıcı tanıtım metninin oluşturulması aşamasıdır. Kreatif birim, basılı işler ve prodüksiyon bu aşamada değişik roller üstlenmektedir. 6-       Medya Seçimi; Ortaya çıkarılan yaratıcı metnin hedef kitleyle hangi iletişim kanalları aracılığıyla buluşturulacağına karar verme aşamasıdır. Dikkat edilmesi gereken,  doğru hedef kitleye doğru iletişim aracı ile doğru yer ve zamanda mesajların iletilmesidir. En çok kullanılan medya araçları; gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema, outdoor vb olarak sayılabilir. 7-       Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi; Bu çalışmalardan beklenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği tanıtım etkinliğinin ölçülmesi ile anlaşılır. Tanıtımın, hedeflerine uygun olarak değerlendirilerek, etkinliğinin ölçülmesi ve sonuçların belirlenmesi ile kampanyanın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi aşamasıdır.

Arşiv

Etiketler