Haber Kategorisindeki Bloglar

 Televizyon reklamları dinamik, ilginç, farklılık içeren ve gittikçe kendini geliştirerek, toplumun hep bir adım ötesinde olan bir mecradır. Tanıtım diğer adıyla reklam bugün, bütün toplumsal sistemlerde, etkin olarak kullanılan bir pazarlama aracıdır. Tanıtım, ürün, hizmet, fikirlerin topluma benimsetilmesi için yapılan, içerisinde ikna edici unsurların, özendirici öğelerin olduğu, kitlere ve toplumlara yeni şekil veren bir kitle iletişim aracıdır. Bu çalışmalar, firmalar ile tüketici arasında kurulan bir iletişim köprüsüdür. Her iki taraf ta bu iletişim köprüsünü kullanmakta ve karşılıklı etki-tepki oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Günümüzde kitleler veya toplumlar, ekonomik, toplumsal, kültürel açıdan, tanıtımlardan etkilenerek hareket etmektedirler. Bunun yararlı veya zararlı birçok etkisi olabilmektedir. Televizyon reklamlarının toplumsal etkilerinin olumsuz olanları, pek çok araştırmacıya göre, olumlu etkilerden daha fazladır. Bu olumsuz etkiler ise aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Firmalar, pazara girdiklerinde belirli amaçlar taşırlar. Firmaların bu amaçları genellikle pazar içindeki durumu ve Pazar ilerleyişiyle ilgili yani firmanın, Pazarda var olma ve payını büyütmek istemesiyle ilgili olarak oluşmaktadır. Buna göre firmaların amaçlarından biri, satışların arttırılmasıdır. Reklam yaparak, tüketicilerin satın alma eylemlerini gerçekleştirmeleri için, buna yönelik güdülerini harekete geçirerek, ürün veya hizmete karşı talepleri arttırmaya çalışır. Bunun reklamla elde edilmesi, aynı zamanda başka bir amacın da gerçekleştirmesi için olanak tanımaktadır. Ürünün çok satılması halinde, ürünü satmak isteyecek aracı firmaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aracı firmaların ürünü satmak istemesiyle ürün, birçok noktadan tüketicinin karşısına çıkacaktır. Bununla birlikte reklam, zaten var olan aracı firmaların ürün satışlarına yardımcı olacaktır. Firmaların reklam yapma nedenleri arasında ayrıca, marka bağımlılığı yaratmak ta bulunmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, işletmelerin piyasaya sundukları veya sunacakları ürün ve hizmetlerle ilgili özelliklerin, tüketiciler tarafından tercih edilmesini, satın alınmasını sağlamak için, insanı etkileyici unsurların kullanılmasıyla yapılan, görsel-işitse-algısal tanıtımlardır. Firmalar, reklamların belirli amaçlar için tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Genel olarak reklam yoluyla elde etmek istedikleri; ürün veya hizmetlerin satın alınmasını sağlamak, ürün ve hizmetlerin marka haline gelmesini sağlamak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek gibi amaçlardır. Reklam, firmaların bütün bu amaçları gerçekleştirebilecek güce ve etkiye sahiptir. Doğru bir reklam kampanyasının tasarlanması ve tüketicilere sunulmasıyla, reklam kampanya içeriklerine bağlı olarak, yüzde yüz olmasa bile belirli ölçülerde bu amaçları gerçekleştirebilmektedir. Firmalar, reklamla hem pazardaki varlığını göstermekte hem de amaçlarına ulaşmak için yol kat etmeye başlamaktadır. Aynı zamanda yol kat ederken, ilerleyişini güçlendirmekte ve amaçlarının dışında, olumlu etkileri de elde etmektedir. Çünkü reklamın bu amaçları gerçekleştirirken işlevleri vardır.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlamada ürün geliştirme, daha çok yeni ürün kavramıyla açıklanmaktadır. Yeni ürün, teknolojinin ilerlemesiyle geliştirilen yöntem ve tekniklerin, bununla birlikte ürün geliştirme alanında olan yeni buluşların kullanılmasıyla, ürün, hizmetlerde değişiklik yapılması veya bunlarla yeni bir ürünün elde edilmesidir. Firmalar bu tip çalışmaları, piyasada tespit ettikleri herhangi bir boşluk veya ihtiyaca cevap vermek için yapmaktadırlar. Bu anlamda firmalar, hem ürünün fiziki yapısında, bileşenlerinde hem de ürünün ambalajında değişiklik yapabilmektedirler. Bunların hepsi de ürünün yeni olmasını sağlamaktadır. Bu konu, ürünlerde yapılan yenilikler olarak ta geçebilmektedir. Ayrıca firmaların bunlarla birlikte, ürünün fiyatında değişiklik yapması, ürünle ilgili hizmetlerin, avantajların sunulması da aynı konuya dahil olarak kabul edilmektedir. Firmalar yeni ürün geliştirecekleri zaman, bununla ilgili birim kurmaktadırlar. Kurulan birim, yeni ürünle ilgili plan ve gidilecek stratejileri oluşturmaktadır. Firmaların yeni ürün geliştirme veya ürün geliştirme çabaları, uzun bir süreci kapsamakta ve yüksek maliyetli olmaktadır. Yeni ürünü geliştirmek amacıyla kurulan birim, bununla ilgili düşüncelerin toplanmasıyla işe başlamaktadır. Pazarın ihtiyaçları ve firmanın amaçları doğrultusunda araştırmalar yapılır. Firmanın dışında kalan kaynaklardan fikirler alınır; çalışanlar, tüketiciler, satış temsilcileri, aracı firmalar bunların arasında olmaktadır. Bunların dışında, laboratuarlar, teknik personel, araştırma kurumları, yüksek öğrenim kurumları, danışmanlık firmaları v.b. kuruluşlar yeni ürünle ilgili fikir üretecek, diğer yerlerdir. Elde edilen verilerden sonra, firmanın kurmuş olduğu, yeni ürünle ilgili olan birim, firmanın amaçları ve pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, içlerinde en işe yarar düşünceleri ayıklamaktadır. Buna göre yeni ürün düşüncesi somut hale getirilerek, olumlu olarak değerlendirilen veya firmanın amaçları ile Pazar ihtiyaçlarına uygun olan düşünceler, ürün dizisine eklenmektedir. Bu aşamada yeni ürün için kurulan birim, yeni ürün kavramını geliştirmiştir. Daha sonra, firmanın üretim bölümü, ürünün fiziksel, olası tiplerini geliştirmektedir. Ürünle ilgili, diğer ürünlerden ayrılmasını sağlayan özellikler de bu aşamada düşünülmektedir. Bunlar; büyüklüğü, ağırlığı, biçimi, bileşenleri v.b.dir. Bunların oluşturulması esnasında, firmanın AR-GE bölümü, ürünün teknik yönlerini araştıran birimdir. Bununla birlikte, ürünün üretiminde yer alan diğer birimler, ürünün küçük bir modelini oluşturarak, ürüne yönelik laboratuvalarda denemektedirler. Laboratuar denemesiyle eş zamanlı olarak, yeni ürün, gerçek pazarda da denenmektedir. Bu noktada firmalar, bir yandan ürün testlerini sürdürür, bir yandan da pazarlama programını küçük bir pazarda denemektedir. Konumlandırma, reklam çalışmaları, dağıtımı, fiyatlandırması, ambalaj ve marka stratejileriyle birlikte, ne kadar bütçe ayrılması gerektiği, bu aşamalarda denemeden geçmektedir. Bu aşamaları başarıyla geçen ürünler, gerçek üretime geçirilerek, daha çok üretilir ve pazarlama çalışmaları eşliğinde pazara sunulur.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları, müşterilerinin amaçlarına ulaşmalarını sağlayabilmek için, planlamalar yapan, onların ürün ve hizmetlerine, markalarına müşteri kazandıran, bunlar için stratejiler belirleyen, bu plan ve stratejileri uygulayan ve denetleyen organizasyonlardır. Ajansların görevleri; geniş halk kitlelerine, müşterilerinin ürün ve hizmet özelliklerini tanıtmak, onlar hakkında bilgi vermek, faydaları, zararları, alındıkları yerleri, maliyetleri v.b. hakkında bilinçli olmalarını sağlamaktır. Bunları yaparken de firmaların amaçlarına ulaşmaları için, hedef kitleleri yönlendirmek, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak olmaktadır. Reklam ajansları, bunları yapabilmek için, müşterilerinin ürettiği, ürün ve hizmetin faydalarını, zararlarını, piyasadaki rekabet ortamını araştırır. Müşterilerinin üretmiş olduğu bu ürün ve hizmetin sunulabileceği pazarları belirleyerek, ürün ve hizmetin dağıtım kanallarını, satış ve bununla ilgili yöntemleri öğrenir. Ajanslar ayrıca, ürün veya hizmetin toptancı, tüketici, perakendeciye yararlarını anlatabilmek için, en uygun medya araştırmasını yaparlar ve bu konuda bilgi edinirler.


Devamı için tıklayınız ...

Firmalar,tanıtma karar verirlerken, birbirinden çok farklı amaçlarla yola çıkabilmektedirler. Bunlar genellikle, sektörün bütün mecraları için geçerli olmaktadır. Fimaların, bu etkinliklerden beklentileri genel anlamda; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın olanların eylemi gerçekleştirmelerini sağlaması, hemen satın almalarını sağlaması, satın alma davranışını hatırlatması, özel durumlarla ilişki kurdurarak satın aldırması v.s. olmaktadır. bunların dışında firmaların, bütün mecralardan beklentileri, farklı amaçlar doğrultusunda değişiklik göstererek, markanın veya ürünün varlığını tüketicilere duyurması, marka imajı, markaya karşı olumlu yaklaşımların oluşmasını sağlaması, rekabet etmesi, firmaya karşı oluşmuş yanlış imajların veya sorunların düzeltilmesi, firmayla ilgili işaret, ibare, logo gibi unsurların hemen tanınmasını sağlaması olmaktadır. Buna benzer ayırımlarla birlikte, firmalarınbeklentileri daha oldukça fazladır. Fakat söz konusu billboard reklamları olunca, firmalarınbeklentileri bu noktada sınırlanmaktadır. Çünkü bu araçların, tüketiciye ulaşabildiği süre tam olarak bilinememektedir. Ayrıca, billboard reklamları görsel ve algısal olarak verilebilmektedir. Yani pek çok etki unsurundan yoksun olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Bilindiği gibi gazete reklam mecrası, tanıtımın uygulandığı en eski mecralardan biridir. Diğer tüm mecralarda oldukça gelişmiş, kendine yeni teknikler ve yeni mecralar eklemiştir. Fakat gazete reklamları, eskiden nasıl yapılıyor idiyse aynı şekilde yapılmaya devam etmektedir. Gazete reklamlarına eklenen yeni geliştirilmiş unsurlar, sadece grafik tasarım çalışmalarında görülebilmektedir. Gazete reklamlarında durumun böyle olması, diğer mecralarda yaşanan ileri teknoloji ve yeni mecraların etkisi, bu mecrayı seçen firmaların sayısını azaltmıştır. Bu da, tanıtım gelirleriyle varlığını sürdürmeye çalışan gazeteler için dezavantaj olmaktadır. Aslında gazete reklamlarına yönelik, doğru stratejilerin oluşturulması halinde, onların etkisi oldukça artabilir ve firmaların sayısını da arttırabilir. Örneğin, gazeteye hazırlanacak tasarımın, ilk etapta tüketici yönlü olması önemlidir. Bu noktada tasarımda, tüketicinin ihtiyaçları tam olarak tespit edilerek, bu ihtiyaçlara cevap veren içerikler kullanılmalıdır. Tasarım esnasında, ortalama bir tüketici algısı hesaplanmalıdır. Yani, bilgisi ve dikkat düzeyi orta seviyede olan tüketiciler temel alınmalıdır.


Devamı için tıklayınız ...

İşletmelerin reklam yapmaları, belirli koşullara bağlı olarak, oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Uygun koşullarda yapılan reklam, işletmenin satış miktarlarını arttırır. Tüketicilerin sıkça kullandığı ürün ve hizmet reklamlarında görülen satış miktarları, yüksek maliyetli ürünlere göre daha az olmaktadır. Gene aynı şekilde ileri teknoloji ürün reklamlarında, satış miktarları yüksek olabilirken, basit teknolojik ürünlerde bu miktar görülemeyebilmektedir. Çünkü ileri teknoloji işletmeleri ile basit teknoloji işletmelerinin kurumsal kimliği, bu noktada çok önemli olmaktadır. Her şeyden önce, ileri teknoloji firmalarının isimleri ve bu konudaki uzmanlığı, tüketicilerin üzerinde, çok önemli etkilere sahip olabilmektedir. Tüketiciler, bu tip işletmelere güven duymakta ve ürünlerine karşı daha olumlu yaklaşmaktadırlar. İşletmelerin reklamları, çalışanların firmaya olan bağlılıklarını arttırmakta ve orada kalmalarını da sağlamaktadır. İşletmenin vizyonunu, misyonunu, gidişatını, kendi bünyelerinde çalışanlarına sağlayabileceği imkânları, reklamlarında göstermesi, çalışanların motivasyonunu ve moralini yüksek tutmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde, birinin aynı veya birbirinden çok farklı ürün ve hizmetlerin, ihtiyaçtan çok fazla artmış olmasıyla birlikte, eski ürün ve hizmetler de geliştirilerek yeniden pazara sürülmüş durumdadır. Bunlar, reklamın önemini ortaya çıkaran nedenlerden sadece iki tanesidir. Özellikle serbest piyasanın uygulandığı bölgelerde reklam, çok büyük bir önem taşımaktadır. Serbest piyasa ekonomilerinde işletmelerin rekabeti çok yoğun olarak yapılmaktadır. Bir işletmenin böyle bir ortamda, reklam yapmaması, Pazar payını kaybetmesine neden olabilmektedir. Çünkü bu özellikte olan bölgelerde reklam, önemli bir iletişim aracıdır. Reklam, tüketici ile üretici arasında çok önemli bir iletişim köprüsü görevini görmektedir. Fakat ekonomik pazarların bugün geldikleri noktada, üretici ile tüketici arasında ki mesafe daha da artmış, bu iki önemli taraf birbirinden uzaklaşmıştır. Bu, hem Pazarın özelliklerinden, firmaların ve ürünlerinin artışından, ayrıca bütün bunlarla paralel giden reklamların çokluğuyla da ilgili olarak gelişmektedir. Artık üretici, tüketiciyle iletişim kurabilmek için birbirinden farklı teknikleri kullanmak durumunda kalmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde radyo reklamları, neredeyse birbirinin aynısı şeklinde tasarlanmaktadır. Bazı radyoların tanıtım jenerikleri fark edilmemektedir. Az önceki neydi? Bu yeni bir tür mü? Belli değildir. Sloganlar, bilgi metinleri arka arkaya sıralanmakta ve hiçbir farklı, çarpıcı yönleri olmamaktadır. Hâlbuki radyonun bu mecrası, diğer mecralardan daha çok özenle yapılmalı ve bu alanda, yaratıcılık üzerinde daha çok durulmalıdır. Sektörde kullanılan bu tip işlerin hepsi, gün geçtikçe gelişmekte ve tasarımlarda her gün bir yenilik, bir yaratıcı unsur gösterilmektedir. Bir tek radyo tanıtımında bu durum olmamakta, bildiğimiz radyo tanıtım türleri, üstelik birbirine karışabilecek kadar aynı şekilde tasarlanmaktadır. Radyo reklamlarında basit ve yalın ifadeler çok önemlidir. Bu şekilde tasarlananlar, insanların daha çok dinleyebildikleridir. Bu kuşakların sloganları kulağa hoş gelmelidir, yalın olarak tasarlanan slogan cümlesinin hoş bir seslendirmeyle yayınlanması dinleyenlerin de dikkatini çeker. Fakat bazı radyo reklamları, neredeyse gürültü oluşturmaktadır. Bu kuşaklar yayınlandığında, insanlar radyo istasyonlarını değiştirmeye başlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...