Reklam ajansları, müşterilerinin amaçlarına ulaşmalarını sağlayabilmek için, planlamalar yapan, onların ürün ve hizmetlerine, markalarına müşteri kazandıran, bunlar için stratejiler belirleyen, bu plan ve stratejileri uygulayan ve denetleyen organizasyonlardır. Ajansların görevleri; geniş halk kitlelerine, müşterilerinin ürün ve hizmet özelliklerini tanıtmak, onlar hakkında bilgi vermek, faydaları, zararları, alındıkları yerleri, maliyetleri v.b. hakkında bilinçli olmalarını sağlamaktır. Bunları yaparken de firmaların amaçlarına ulaşmaları için, hedef kitleleri yönlendirmek, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak olmaktadır. Reklam ajansları, bunları yapabilmek için, müşterilerinin ürettiği, ürün ve hizmetin faydalarını, zararlarını, piyasadaki rekabet ortamını araştırır. Müşterilerinin üretmiş olduğu bu ürün ve hizmetin sunulabileceği pazarları belirleyerek, ürün ve hizmetin dağıtım kanallarını, satış ve bununla ilgili yöntemleri öğrenir. Ajanslar ayrıca, ürün veya hizmetin toptancı, tüketici, perakendeciye yararlarını anlatabilmek için, en uygun medya araştırmasını yaparlar ve bu konuda bilgi edinirler.


Reklam ajansları, müşterilerine sunduğu tanıtım planı veya stratejisini yürütür, metnini yazar, düzenler, grafiklerini oluştururlar. Tanıtımın yayınlanacağı zamanı ve yeri ayarlayarak, duyuruları, seçilen medyaya iletmek, tanıtıma yönelik olarak hazırlanan yayınları denetlemek te onların görevleridir. Bunların yanında bazı ajanslar, kampanyalardan önce, müşterilerine karşı şu görevleri de yerine getirmekte; ürün ambalaj tasarımı, satış araştırmaları, satış personelinin eğitiminin üstlenilmesi, ürün teşhir çalışmaları, firmanın kendi içinde ve firmanın çıkar çevresine karşı olan, halkla ilişkilerinin düzenlenmesi, bu konuda eğitimlerin verilmesi gibi işleri de görebilmektedirler. Kısaca ajansların bazıları, örneğin tam hizmet reklam ajansları, müşterilerinin pazara girmeden önceki durumlarından başlayarak, ürün ve hizmetlerinin ilk üretiminden, firma yetkililerinin ve personelinin birbirleriyle ve çevreleriyle kurdukları iletişime kadar, ürün veya hizmetle ilgili her ibarede, her tasarımda, her sunumlarında görev alabilmektedirler.


Tabi bunları yapabilmek için de organizasyon yapılarını ona göre şekillendirmektedirler. Bütün bu süreçlerin başarılı bir şekilde, uzmanlar tarafından yapılabilmesi için, gerekli bütün birimleri, bütün uzmanları istihdam etmekte ve onların bu noktada düzenli çalışmalarını sağlamaktadır. Uzmanlarını bu konular doğrultusunda seçmekte ve eğitmektedir. Onların her konuda, farklı düşünmelerini, yaratıcı olmalarını ve tüketicilerle ilgili geniş bilgilere sahip olmalarını sağlamaktadır. Reklam ajansları müşterilerin pazarla ilgili amaçlarına ulaşmalarında itici güç rolü üstlenmektedirler.