Reklamcılık, Reklamcılık Mesleği, Reklamcılık Bölümü ve Reklamcılık Bölümü Olan Üniversiteler

Ülkemizde ve dünyada, küreselleşme, rekabet ve yayın teknolojilerindeki ilerlemeler gibi gelişmelerle giderek önemi artan, iş kapasitesi ve yıllık cirosu milyarlarca dolar olan reklamcılık profesyonel yetişmiş insan gücüne yoğun olarak ihtiyaç duyan bir sektör haline gelmiştir. Ayrıca son zamanlarda, bu bölümde yetişen profesyonel insan gücü Türk sinemasında da kendine yeni bir yer bulmuş, sinema sektörüne genç yönetmenler, senaristler, yapımcılar ve teknik personel yetiştirmiştir.

Türkiye’de reklam verenlerin reklamcılık harcamalarının gün geçtikçe büyük oranlarda artması beklenmektedir. Bu bağlamda reklamcılık ve onun yan kollarında var olan ve gelecekte daha da artması beklenen profesyonel eğitim almış eleman ihtiyacını İletişim Fakültelerinin Reklamcılık Bölümleri dolduracaktır.
Bu amaç doğrultusunda Reklamcılık Bölümü mezunları, küresel düşünebilen, en az bir yabancı dile hâkim, mesleğindeki değişim ve dönüşümleri izleyebilen ve yönlendirebilen, bu değişikliklerin sonuçlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilen ve bundan faydalanabilen, reklâm piyasasının ihtiyaçlarına uygun çağdaş, demokratik ve lâik düşünceli insanlar olacaklardır.

Reklamcılık Bölümünde Okutulan Dersler;

Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil gibi ortak dersler haricinde dersler ve içerikleri üniversiten üniversiteye ufak değişiklikler gösterseler de temelde aynıdır.
Dersleri geniş ve dar anlamda konu içeriklerine göre şöyle sıralayabiliriz; Stratejik Düşünme, Araştırma, Yaratıcı Düşünce, Reklamcılık Tarihi, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Reklamcılıkta Etik, Reklamcılık ve Kültürel Çalışmalar, Markalaşma ve Marka Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İlişki Yönetimi, İkna, Etkileşim, Medya, Tüketici Davranışı, Internet, Bütçe, Kampanya Planlaması, İzinli Pazarlama, Kişisel Satış, Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler, Tutundurma Yönetimi, Üretim, Yaratıcı Yazın, Olay Pazarlaması, Sosyal Sorumluluk, Reklam Ajanslarının Yapısı ve Çalışma İlkeleri, Satış Promosyonu, Satış Yönetimi, Araştırma Teknikleri, Halkla İlişkiler, Reklam Tasarımı, CRM, Yaşam Tarzı Pazarlaması, Reklam Teorisi, Temel Fotoğrafçılık, Sosyal Yapı Analizleri, İletişim ve Toplum, Sayfa Düzenlemesi, Tanıtım, Metin Yazarlığı, Fotoğraf, Radyo- Televizyon, Medya Planlaması, Grafik Tasarımı, Piyasa Araştırması, Reklam Kampanyaları, Reklam Filmi Yapım ve Yönetimi, Kamuoyu Araştırmaları, Grafik Resim ve Uygulama gibi meslek dersleri.

Kimler Reklamcılık Okumalıdır?

İletişim Fakültelerinde okutulan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü, reklam, pazarlama ve iletişim alanına ilgi duyan ve bu alanda projeler ve uygulamalar gerçekleştirmeye istekli, mezun olduklarında alanlarında kariyer yapmaya amaçlayan tüm öğrencilere hitap etmektedir.

Bu bölümde okuyacak öğrenciler yeniliklere açık, yaratıcı, hayal gücü yüksek, sosyal, girişimci, analitik düşünme ve sentez yeteneğine sahip, düşüncelerini sözel ve ya yazı yoluyla başkalarına etkili şekilde aktarabilen, paylaşımcı ve işbirliğine yatkın bireyler olmalıdır.

Bir Reklamcı Ne Yapar?
•Bir mal veya hizmetin dikkat çekici özelliklerini ön plana çıkararak kişileri bilgilendirmeye, etkilemeye ve onlarda satın alma isteği oluşturmaya çalışırlar.
•Satılması istenilen mal ya da hizmetin niteliklerini belirleyerek, bu mal veya hizmetin potansiyel alıcılarını tespit ederler.
•Hedef kitleye ürün ve ya hizmetin tanıtımı için gazete, dergi, ilan metinleri, grafik tasarım, afiş, billboard, TV sinema filmi, senaryo, radyo spotları gibi reklam araçlarının hazırlanmasında çalışırlar.
•Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yaparlar, yaptırırlar.
•Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklam veren firma ile halkla ilişkiler faaliyetlerini desteklerler.
•Açık hava reklam mecralarının kullanımı için çalışmalarda bulunurlar.
•Gerçekleştirilecek reklam kampanyası ve maliyeti hakkında reklam vereni bilgilendirirler.
Kariyer Olanakları
•Anadolu iletişim Meslek Lisesi mezunları, 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına ve ya 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerde Reklamcılık alanında eğitim almak için ek puanlarından faydalanabilirler.
•Reklamcılar, diğer meslek kollarında da olduğu gibi üniversitede kalarak master ve doktora seviyelerinde akademik kariyer yapabilirler.
•Görsel veya basılı reklam mecralarında uzmanlaşabilirler.
•Sadece seminer ve konferanslar vererek mesleklerinde ilerleyebilirler.
•Tek bir sektör üzerine uzmanlaşarak kariyerlerinde ilerleyebilirler.

Reklamcılık Eğitimi Veren Üniversiteler

Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde okutulan Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 yıllık, lisans düzeyinde ve Söz 2 puanı ile alım yapan bir bölümdür. Aşağıda bu bölümün okutulduğu üniversiteler sıralanmıştır.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Anadolu Üniversitesi / İletişim Bilimleri Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi / İletişim Fakültesi

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi
Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi (Burslu)
Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İletişim Fakültesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Uolp-Suny Fredonia)
Yaşar Üniversitesi / İletişim Fakültesi
Yaşar Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
Yaşar Üniversitesi / İletişim Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi (%25 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi / İletişim Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi / İletişim Fakültesi

KKTC ÜNİVERSİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi / İletişim Fakültesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
Lefke Avrupa Üniversitesi / İletişim Bilimleri Fakültesi
Lefke Avrupa Üniversitesi / İletişim Bilimleri Fakültesi (Burslu)

Reklam ajansının misyonu, müşterilerinin ticari etkinliklerinin artmasını sağlamaktır. Bu noktada firmaların, markalaşma süreçlerinde, gerekli olan tüm malzemeleri ( kurumsal kimlik çalışması, kartvizit, logo, afiş, broşür, web v.b.) reklam ajansı hazırlar ve firmanın onayına sunar. Reklam ajansından hizmet alan, her hangi bir firmaya, kapsamlı, yenilikçi, farklı reklam tasarımları ile, yürüteceği reklam kampanyasının ne kadar uzman ekiplerle hazırlanacağının bilgisini verir.
Kişi ve kurumlara özel; Pazar beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmet vererek destek sunar. Yüksek derecede müşteri tatminin sağlamak durumundadır, reklam ajansı. Reklam ajansları tarafından hazırlanan çalışmalar, reklamı veren firmayı tatmin etmezse, firma reklamının amacına ulaşacak şekilde yapılamayacağı inancı doğar. Reklamı veren firma, daha uzman ajans arayışına gidebilir. Böyle bir durumu engellemek için, reklam ajansı, reklam anlamında o güne kadar yapılmayanı bulup yapmak durumundadır. Eğer piyasa da bulunanın benzerini tasarlarsa, yapacağı reklamın etkisi çok ta fazla olmayacaktır. Bunu, diğer reklamlardan ayırt eden kişi sayısı azalacaktır. Dolayısıyla yapılan reklamın etkileri beklenenden düşük olup, firmanın tatmin olmamasına neden olacaktır.
Reklam ajansı en son teknolojiyi kullanmak zorundadır. En son teknoloji, daha hızlı, daha uzmanlaşmış, daha verimli çalışmaların yapılmasına olanak sunar. Reklam ajansının bu özellikleri kullanmayı bilmesi ve en iyi sonuçları elde etmesi gerekir.
Reklam veren firmayı çok iyi analiz etmek durumundadır. Onların beklentilerini, özlemlerini, ulaşmak istedikleri noktayı algılayıp hareket etmelidir. Algılarını ve düşüncelerini, reklam veren firma ile paylaşmalıdır. Reklam ajansı, tecrübelerini, bilgilerinin tüm özelliklerini, reklama katarak iş tatmini yaratmalıdır. Planladığı işi tam zamanında, sözleştiği maliyetle yerine getirmelidir.
Ajans çalışanlarının gelişimlerini kesintisiz devam ettirmeleri için, gerekli koşulları sağlamalıdır. Motivasyonlarını hedef nokta tasarımından, farklı yönlere kaydıracak, herhangi bir sorun veya çıkmazı çözmeli ve onlara destek olmalıdır. Çalışanların yüksek performans göstermesi, çalıştıkları firmanın onlara sağladığı hem kişisel, hem teknolojik, hem psikolojik olanaklara bağlıdır. Ajans eğer onların bütün yaratıcı özelliklerini kullanmalarını istiyorsa, önlerinde ki sorunları çözmelidir. Hizmet içi eğitimlere önem vermeli ve bu olanakları çalışanlarına sunmalıdır.
Reklam ajansı; firmaları ve çalışanları ile bütünleşmiş bir şekilde planlamalarını yaparak ve yaparken piyasa analizi, firma analizinden çıkaracağı sonuçlarla, yaratıcı, farklı, çarpıcı reklam hazırlayıp, hedef kitleleriyle buluşturmalıdır. Bunun için ajans çalışanlarının uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimlerini işlerine katmaları ile mümkündür.