Reklam, üreticiler ile tüketiciler arasında ki iletişimi sağlamaktadır. Bu iletişimi kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapmaktadır. Sektörün kullandığı kitle iletişim araçlarının bazısı belediyeler, bazısı özel kurum ve kuruluşların denetimi altında bulunmaktadır. Bu tip kurum ve kuruluşlar, bu araçları, ajanslara veya firmalara; kiralama, belirli sürelerle yayın hakkı satma yöntemiyle kullandırmaktadır. Türkiye de tanıtım amaçlı satılan, kiralanan veya belirli sürelerde yayın yaptıran televizyon, gazete, dergi, billboard, outdoor tv v.b. araçlardır. Bu tip tanıtım araçlarının kiralanması, satılması veya belirli sürelerde yayın yapma satışı, yasal düzenlemelerle, belirli şart ve koşullara bağlanmıştır. Bu reklam yönetmeliğidir. Yönetmelik hem firmayı, hem ürünün satışını ve kiralamasını gerçekleştiren kurum ve kuruluşları, hem de tüketiciyi koruma amaçlı düzenlenmiştir. Ayrıca yönetmelik, iletişim özgürlüğünü temel kabul eder, reklam kurulu tarafından belirlenen, kurum ve kuruluşları, reklamcılıkla alakalı tüm kişi, kurum, kuruluşların uymaları istenen ilkeler ile bu ilkeler dahilinde yapılacak denetleme esaslarını belirler. Bu tip yönetmelikler yazılı, sözlü sözcükler, sayı, görsel sunum, müzik, ses efektleri de dahil olmak şartıyla her türlü ticari tanıtımı kapsar niteliktedir. Yönetmeliklerden biri olan tüketicinin korunması kanunu aşağıdaki gibidir. a) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, b) Mal: Alış verişe konu olan taşınır eşyayı konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım ses görüntü ve benzeri gayri maddi malları, c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, d) Firma: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı tanıtımları yayımlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi, e) Reklamcı: Ticari tanıtım ve ilanları, firmanın duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve firma adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi, f) Mecra kuruluşu: Ticari tanıtım veya ilanı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi, g) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, grup ya da topluluğun buluştuğu yeri, ortamı (televizyon, her türlü yazılı basın, internet, radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı işler gibi tanıtım taşıyan malzemeler), h) Ticari reklam ve ilan: Mal, hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla firma tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruyu, ifade eder.

Arşiv

Etiketler