Reklam ve halkla ilişkiler birbirlerini etkileyen, şekil veren, birbirlerinden bağımsız düşünülemeyen iki önemli unsuru oluşturmaktadır. Bu birim, belirlenmiş bir davranışın, kabul görmesini sağlamak, kamuoyunu etkilemek ayrıca bu süreci takip ederken, kamuoyundan aldığı geri bildirimlerle etkilenen, bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanıtım ürün ve hizmetin iletilmesi için, en etkili yolları kullanmakla yükümlüdür.

Halkla ilişkiler birimi ise firmanın, benimsemiş olduğu politikaların kabul görmesini sağlamak, çalışmalarının bütün yönleriyle, geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Kamuoyu içerisinde, reklam verene karşı olumlu tepkilerin ve düşüncelerin oluşmasını sağlamaya çalışan bu birimin aynı zamanda halkın içerisinde, firmaya karşı oluşan düşünce, tavır ve yönelimleri yönetime bildirerek onun da gelişimine katkı sunar.

Aslında burada sözünü ettiğimiz tam teşekküllü bir döngüdür. Birbirlerini bütünleyen, değişime uğratan, değişimlerle birbirlerine yeni şekiller veren bir yapılanmadan bahsediyoruz. İçinde yaşadığı ve iletişim kurmak istediği toplumun analizi ise, bu birimin en önemli başlangıç noktasını teşkil eder. Halkla ilişkiler, araştırma sonuçlarına göre, iletişim kurmak istediği toplumun özelliklerini belirler, onunla iletişim kurmak için yol ve yordam planlar. Yapılan bu stratejik planlarla yola çıkar ve kurumunu, kurumunun ürün ve hizmetlerini tanıtarak kitleler içerisinde olumlu bir hava yaratır.

Halkla ilişkilerin içine girdiği bu süreç, başta yapılan toplum analiz çalışmasının, olanca hızıyla sürmesini sağlar, içine daha can alıcı, daha reel olayların, pratiklerin, keskin tutumların girmesini sağlayarak birimin, iletişim için yeni yol ve yordamları belirlemesine olanak tanır. Hem ilgili süreci, hem de halkın buna yönelik tavır ve tutumlarını gözlemleyen firma yönetimi, halkın bu geri bildirimlerine uygun, düzenlemeler yaparak, yeniden halka arz eder. Bu süreç bu şekilde devam ederek, sürekli bir değişim ve dönüşüm içine girer.

Reklam da bu devinimin içerisinde yer almaktadır. Halkla ilişkiler birimi, hem firmanın, hem de ürün ve hizmetlerinin halk tarafından olumlu karşılanmasını sağlama çabalarını sürdürürken, halkın etkileşimlerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını belirlemiş olmaktadır. Reklam bu ayrıntıları kullanarak, ürün ve hizmetlerin talep görmesini ve alınmasını sağlar. Bu birimin tasarım aşamasında; onu belirleyen, şekil veren, ihtiyaç duyduğu doneleri kendisine sunan, çok önemli bir unsur olmaktadır. Reklam da, kendi mesajlarını halka iletirken, bu biriminin kitlelere ulaşma çabalarına destek verir. Halk içerisinde olumlu tepkilerin oluşmasını sağlayarak, birimin çalışmalarını etkin kılar.