Reklam ajansı, firmaların, markalarını ürettikleri mal ve hizmet özelliklerini, hedef tüketicilere, belirli şekillerde reklam tasarlayarak aktaran, reklam sektörü kuruluşlarının önde gelenidir. Reklam ajansı firmalar ile toplum arasında kurulan iletişimi sağlar. Firmaların amaçları doğrultusunda, onların mal ve hizmetlerini, markalarını, insanların beğenebilecekleri, isteyebilecekleri, ilgilenebilecekleri şekilde tasarlar ve topluma sunar. Reklam ajansı, reklam yapar. Reklamı, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma iletir. Kitle iletişim araçları; televizyon, sinema, radyo, gazete, dergiler, internet olmaktadır. Ayrıca reklam ajansı, açık hava reklam araçlarını da kullanarak, tasarımlarını topluma ulaştırır. Promosyon ürün üreterek, reklam tasarımlarını ürünlerin üzerine uygulayarak, onları insanlara dağıtır. Organizasyonlar yapar ve geniş bir halk kesimini davet eder. Organizasyonlara, firmaların sponsor olmasını sağlayarak, onların markalarını, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, organizasyonda kullandığı araç ve gereçlere, malzemelere bastırarak, katılımcıların görmesini sağlar. Kısaca reklam ajansı, reklam yapabileceği bütün kanalları kullanarak, firmanın isteklerini geniş halk kitlelerine ulaştırır ve etkilenmelerini sağlar.

Reklam ajansları, firmaların amaçlarına ulaşabilmesi için, ona ait verileri halka taşımadan önce, içinde bulunduğu toplumu araştırır. Toplumun yapısal özelliklerinin hepsini, en ince ayrıntısına kadar araştırarak, reklam tasarımlarını, elde ettiği verilere göre tasarlar ve insanların ilgilenmesini sağlar. İçinde bulunduğu toplumun geleneklerine, göreneklerine, sosyo-ekonomik yapısına göre, reklam tasarımını yaparak onların davranışlarını, firmaların amaçlarına uygun olarak yönlendirir. Ayrıca reklam ajansı, toplum araştırmalarının sonuçlarını, reklam veren firmaya bildirerek, firmanın kendini, içinde yaşadığı toplumun isteklerine ve tercihlerine göre, yeniden yapılandırmasını sağlar. Bu sayede firma, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap olabilecek ürün ve hizmetleri üreterek, pazardaki yaşamını sağlamlaştırır. Daha geniş bir Pazar payına sahip olur ve satış miktarını arttırır. Markası, toplum tarafından bilinir ve desteklenir. Görüldüğü gibi reklam ajansı her iki taraf için aracı konumundadır. Yani ikisi arasında kurulan iletişimin kurucusu ve biçimlendiricisidir.

Reklam ajansı, firmaların amaçlarını gerçekleştirmesini sağlayabilmek için, reklamın bütün çeşitlerini kullanarak tüketiciye ulaşır. Televizyon reklam filmi, spotu, cıngılı, radyo reklamları, gazete reklamları, dergi reklamları, açık hava reklam araçlarının hepsini, internet reklam mecralarının hepsini kullanabilecek uzmanlığa sahiptir. Her reklam mecrasının tüketiciler üzerindeki etkisini, etkileri oluşturma ve ulaştırma yöntemlerini bilmekte ve kullanmaktadır. Bunlardan hangisini kullanarak tüketicilere ulaşacağı noktası, firmanın bütçesi ile ilgili bir konudur. Reklam veren firmanın bütçesine göre, reklam ajansı, tüketicilere ulaşabileceği reklam mecralarını seçer, seçtiği mecranın özelliklerine göre reklamı tasarlar ve tüketicilere sunar. Tüketicilerin reklama olan ilgisini, firmaya geri dönüşlerini takip eder ve firmaya bilgi verir.  

Arşiv

Etiketler