Reklam ajansıtanımı itibariyle; firmaların amaçları veya hedefleri doğrultusunda, onun da onayını alarak, tasarımları yapan, yaptığı tasarımların yayınlanmasına aracılık eden ve bunun karşılığında belirli bir ücret alan ticari iletişim uzmanıdır. Bunlar, birbirinden farklı faaliyet alanlarında ve farklı yapılanmalarda piyasalarda bulunmaktadır. Genel anlamda hepsi, sektörün kuruluşları olmakta ve onun motor gücünü oluşturmaktadır. Kimisi tanıtımla ilgili bütün mecralar konusunda uzmanlaşmış, bu alanların her biriyle ilgili uzman çalıştırmaktadır. Kimisi bu alanın bir veya iki mecrasını yürütmekte ve bu anlamda birimleri istihdam etmektedir. Ama hangi türü olursa olsun, bütün ajanslar, tanıtımın ne olduğunu, topluma etkisini, gücünü bilmektedir. Ayrıca, mecraların işleyişini, etki gücünün oluşturulma biçimini, ilgili toplumun yapılarını, bilimsel disiplinlerin kullanılma biçimlerini bilmekte ve ona göre çalışmalarını yapmaya gayret göstermektedir. Sektörün ajanslarını, tam hizmet ajansları ve sınırlı hizmet ajansları olarak iki genel bölümde incelemek mümkündür. Tam hizmetreklam ajansları, bir kampanyanın stratejisinden, medya planlama, araştırma, ambalaj geliştirme, bütçe saptama, aracı toplantıları, satış eğitim programları ve diğer pazarlama iletişimi öğelerinin, hepsinin yürütülmesinde yardımcı olabilecek kadar geniş, bir uzman kadrosuna sahip olmaktadır.


Sınırlı reklam ajanslarıise, mecraların bir bölümüne yönelik yapılanmış, sektörün ticari kuruluşlarıdır. Bu tip ajanslar, firmaların veya tam hizmet veren kuruluşların kendi bünyelerinde yapamadıkları konularda faaliyet göstermektedirler. Tala ilgili tek veya iki, en fazla üç alanda uzmanlaşmışlardır. Sektöre sınırlı hizmet verenler; yaratıcı yani creative ajanslar, doğrudan pazarlama, medya planlama ve satın alma firmaları, satış promosyon ajansları, halkla ilişkiler ajansları, Piyasa araştırma şirketleri, ambalaj ve dizayn firmaları, video ve prodüksiyon firmaları, danışmanlık şirketleri, profesyonel tanıtım fotoğraf çekim firmaları, basım işlerini yapan ajanslar, dijital basım ajansları, dijital ajanslar, açık hava araçlarını üreten (tabelacılar, levhacılar ki bunlar aynı zamanda dijital baskı makineleriyle, iç mekan ve dış mekan baskı yapabilen ve bunları, tabela, billboard, afişlere uygulan ajanslar olmaktadır) ajansları olmaktadır. Bütün bu ajans türleri, sektörde faaliyet göstermektedir.


Reklam ajanslarınıniç yapılanmaları, faaliyet alanlarına ve belirledikleri amaçlara göre örgütlenmektedirler. Bunların yapılanması, içinde bulunduğu coğrafi bölge ve ajansın fonksiyonu esas alınarak yapılmaktadır. Ajansın fonksiyonlarına göre yapılanması, içindeki bölümlerin belirlenmesi anlamında kullanılmaktadır. Tüm birimlerin, her projede çalışabilmesini anlatır. Bu tanımlama genellikle, tam hizmet ajanslarını ifade etmektedir. Fakat tam hizmet olanlar olup, farklı yapılanmış olan da bulunmaktadır. Bunların yapılanma biçimi ise; proje yönetimine göre örgütlenmeleridir. Bu şekilde yapılanmış ajanslar, müşteri temsilcilerine göre ekipleri bölmektedir. Her müşteri temsilcisinin, firmalardan aldığı proje, ilgili müşteri temsilcisinin kontrolünde, ilgili proje ekiplerinin oluşturulması ve bu şekilde birbirinden farklı proje ekiplerinin, aynı kuruluşun bünyesinde devam etmesinin sağlanmasıyla oluşmaktadır. Burada her müşteri temsilcisinin bir proje ekibi bulunmaktadır, bu ekip bir diğer müşteri temsilcisinin projesindeki faaliyetlere karışmamaktadır.


Fonksiyonlarına göre yapılanmış reklam ajanslarındaise; her tanıtım projesi, aynı ekipler tarafından, stratejik planlaması yapılmakta ve ilgili bütün faaliyet alanlarına uygun ekipler, istihdam edilmektedir. Örneğin; bir firmanın,kampanyaya ihtiyacı oldu ve bunun için ajansla işbirliğine gitti. Ajansın bütün departmanları, aynı projede kendilerine ayrılan alanlarda, faaliyet göstermektedir. Kaç tane birbirinden farklı tanıtım projesi gelirse gelsin, aynı ekipler faaliyet göstermektedir. Buradaki ajans yapılanmasında, birbirinden farklı proje ve ekipleri bulunmamaktadır. Departmanlar vardır ve bütün işler aynı departmanlar tarafından, her departman kendi uzmanlık alanına giren konuyu işlemektedir. Tam hizmet ajanslarında çalışan birimler; üst yönetim, tasarım departmanları, halkla ilişkiler, piyasa araştırma birimi, planlama, medya planlama, satın alma, muhasebe, sekretarya olmaktadır. Bunların içerisinde çalışan, kişi bazında uzmanlıklar ise; metin yazarları, sanat yönetmenleri, yaratımcı yönetmenler, grafikerler, tasarımcılar, operatörler, müşteri temsilcileri, iletişim uzmanları, muhasebeciler, araştırmacılar v.s. olmaktadır.


Sınırlı olanlar ise, yukarıda da sözü edildiği gibi bir veya en fazla üç alanda uzmanlaşmış olmaktadırlar. Bir kampanyayı bütünüyle değil de, bir alanındaki işi yapabilecek durumda yapılanmışlardır. Bu tip ajanslar ya tam hizmet ajanslarına veya firmaların, onların alanına giren, tek mecraya yönelik hizmet vermektedirler. Örneğin; kampanyanın bir çeşit tanıtımı, açık hava mecralarında uygulanmasına karar verilmiş ve buna uygun  tasarım yapılmıştır. Bu uygulamanın yapılacağı açık hava mecrasına göre, eğer billboard şeklindeyse, bunun baskısını ve araca uygulamasını, faaliyet alanı olarak belirlemiş bir ajansa verilmektedir. Eğer gazetelere ilan verilecekse, bununla ilgili,  ilan ajanslarına tasarımı göndermekte ve yayınlanmasını sağlamaktadır. Burada ki ayrım şu olmaktadır. Firmalara da, aynı şekilde hizmet verebilen sınırlı ajanslar, işi başka bir ajanstan değil de, firmadan aldıysa, tasarımını kendi bünyesinde yapabilmekte ve ilgili mecrada yayınlanmasını sağlamaktadır.


Sınırlı ajanslar da, kendi bünyelerinde yaptıkları faaliyete bağlı olarak, grafiker, tasarımcı, uygulamacı, müşteri temsilcisi veya halkla ilişkiler uzmanı, muhasebeci, sekreter istihdam etmektedir. Örneğin; tabelaları faaliyet alanı olarak seçmiş, sınırlı bir ajans, tasarımcı, tabela ustaları ve çırakları, dijital baskı makine ustalarını istihdam etmektedir. Sadece iç mekân baskı yapan bir  ajans; dijital baskı makine ustası ile tasarımcı ve uygulamacı istidam etmektedir. Bu tip ajanslar, sanat yönetmeni, metin yazarı, yönetmen gibi, üst düzey uzmanlara ihtiyaç duymazlar. Buralarda yapılan iş küçük ve tek bir mecradan oluşmaktadır ve genelde bölgesel alanda faaliyet göstermektedirler. Yani sınırlı ajanslar bir kampanyada, tam hizmet ajanslarına endeksli olarak çalışabilirler.


Yukarıda sayılan diğer ajans türleri de belirtilen faaliyetler alanında çalışmaktadırlar. Yani piyasa araştırma şirketleri, tam hizmet ajansına veya direkt firmaya bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ambalaj ve dizayn firmaları da aynıdır. Bu kuruluşlar hariç, diğerlerinin hepsi, başka bir kuruluşa endeksli olarak çalışırlar.