Pazarlama alanında, pazara girecek olan firmaların kendilerine oluşturmaları gereken planın başında çevre analizi gelmektedir. Çevre Analizinde yapılması gerekenlerde Dış Çevre Analizi; rekabet güçleri, ekonomik büyüme ve karlılık, politik eğilimler, yasal ve düzenleyici faktörler, teknolojideki değişimler, kültürel eğilimler gibi konuların derinlemesine analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu maddelerin ayrıntılarının analiz edilmesi, çevre faktörünün unsurlarının gün yüzüne çıkması anlamına gelmektedir. Bu da pazarlayacağımız ürün ve hizmetin piyasada izleyeceği yol üzerindeki olumlu ve olumsuz etkenlerini belirlemek anlamına gelmektedir. Çevre Analizinin diğer bir seçeneği olan Müşteri Çevresinin Analiz edilmesi gerekmektedir. Burada da; mevcut potansiyel müşterilerin kimler olduğunu, müşterilerin satılacak olan ürün ve hizmetlerde ne bulduklarını ve neyin ürün veya hizmeti satın almasına neden olduğunu öğrenmek gerekmektedir. Bunun yanında, müşterilerin ürün veya hizmeti nereden ve neden satın aldığını öğrenmek gerekmekte özellikle onların hangi zamanlarda bunları satın aldığının bilinmesi, satış zamanlarının önünü açmaktadır.

Pazarlama planının oluşturulmasında iç çevre analizinin yapılması, hem firmanın hem de yapılanmanın önünü aydınlatmaktadır, zaten oluşturulması gereken planda, bu da çevre analizinin üçüncü seçeneği olmaktadır. Burada da Pazarlama hedefleri, amaçları ve performansına ilişkin gözden geçirme, Bugünkü ve gelecekte beklenen örgütsel kaynaklarına ilişkin gözden geçirme, Bugünkü ve gelecekte oluşabilecek kültürel ve yapısal sorunlara ilişkin gözden geçirme gibi unsurlar gün ışığına çıkarılmaktadır. Şimdiye kadar yukarıda bütün söylediklerimiz, bir pazarlama planında olması gereken Çevre Analizi çerçevesinde araştırılması gereken konulardı. Çevre Analizinden sonra, SWOT Analizinin de yapılması plan dâhilinde olmalıdır. Burada da; güçlerin, zayıf yönlerin, fırsatların, eşleştirme, dönüştürme, küçültme ile kaçınma stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

SOWT analizinden sonra, pazarlama hedef ve amaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunların belirlenmesi pek çok anlamda stratejilerin geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde, hedef Pazara ilişkin verilerin alınması, yapılan planın içerisinde olmalıdır. Burada da; hedef Pazar A, hedef Pazar B gibi seçilmiş olan Pazarların, stratejilerinin yapılması uygun olmaktadır. Gene bu konuda, pazarlama karmalarının oluşturulması ve bunların içerisinde de; ürün, fiyatlandırma, dağıtım, promosyon gibi seçeneklerin olması ve bunların, oluşturulan her bir pazarlama karması için uygulanması gerekmektedir. Pazarlama stratejileri oluşturulurken, önemli tüketici ve rekabetçi davranışlarını incelemek, hem plan dâhilinde olmalı hem de bu, daha kolay strateji geliştirilmesine olanak tanır.

Bunların yanında e-pazarlama uygulamalarını da belirlemek gerekmektedir. Burada da yapısal konuları, faaliyetler, sorumluluklar, bütçe ve zaman tablolarının oluşturulması gerekmektedir. Pazarlama planının oluşturulma süreci bittikten sonra, bununla ilgili değerlendirme ve kontrollerin de belirlenmesiyle planın sonlandırılması firma yararına olmaktadır.