Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni düzenlemelerle özel sağlık kuruluşlarının tanıtımlarında yer ver verdikleri ifadelere sınırlama getirdi.

İl sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede özel hastanelerin çalışmalarıyla ilgili halkın güven ve bilgisini istismar edici ifadeleri yasakladı. Genelgede özel hastanelerin ''gözlerde HD kalitesi'', ''İlk ve tek'', ''üstün teknolojik tasarım'', ''güçlü ve uzman kadro'', ''ağrısız ve acısız tedavi'' gibi  sloganlara yer veremeyeceği duyuruldu.   Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun'un il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'daki ''İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur'', Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'ndeki ''Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir'' ve ''Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarının hastalarını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz'' hükümleri yer aldı. Özel sağlık kuruluşlarına ilişkin ise, ''Sağlık kuruluşları tarafından tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep oluşturmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağı, yalnızca ruhsatında kayıtlı hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapılabileceği, bunun dışında her türlü basılı ve görsel yayınlarda reklam yapılamayacağı''şeklinde hükümlere yer verildi. Düzenleme'nin ana başlıkları; -Özel sağlık kuruluşları, hasta kabul, uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileriyle ilgili toplumun bilgilendirmek için faaliyete geçtikleri tarihten itibaren en fazla bir ay süreyle ilan verebilecek. -İlanlarda, tıbbi deontoloji ve meslek etik kurallarına aykırı, faaliyet izin belgesinde yazılı uzmanlık dallarından başka hastaların kabul ve tedavi edildiği izlenimi uyandıran ifadeler yer alamayacak. -İlanlarda ayrıca, toplumun güvenini, bilgi ve tecrübe eksiğini istismar eden, ''İlk'', ''Tek'', ''deneyimli'', ''üstün teknolojik tasarım'', ''farklı bir anlayışla'', ''Güçlü ve uzman kadro'', ''sağlıkta kalite'', ''Daha az komplikasyon, daha çok hasta konforu, daha erken taburcu olma imkanı'', ''Fark edilen güzelliğin fark yaratan adresi'', ''Bu hastalıkta uygulanması gereken en uygun metot'', ''Herkes en az bir defa yaptırmalı'', ''Çok kısa sürede ağrısız, acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz'', ''Bembeyaz bir gülümseme için 24'e kadar açığız'', ''Bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi'', ''... dönemde bu tetkik yapılmazsa ... hastalığı engellenemez'', ''önceden tedbirinizi alın'', ''bu cihazla hiçbir şey saklanmaz'', ''el bileğinden kalbe giden yol Radial anjiyografi yöntemi'', ''en son teknolojik cihaz'' gibi hizmet veya kuruluşun farklı olduğunu ifade eden, talep oluşturan ve verilen sağlık hizmetine yön veren ifadelere de yer verilemeyecek. -Oluşturulan internet sitelerinde, sadece hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları faaliyet izin belgelerinde yer alan ünite ve cihazlar (belgede ifade edildikleri şekilde), çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ile tedavi edici sağlık hizmetine yönelik olmaması ve alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmesi kaydıyla sağlık bilgilerine yer verilebilecek. Ancak verilen bilgilerde belirtilen ifadeler kullanılamayacak, bu internet siteleri aracılıyla hiçbir şekilde reklam yapılamayacak, verilen bilginin son güncelleme tarihi açıkça belirtilecek, internet sitesi editörünün iletişim bilgileri de bulunacak. -Kuruluş veya hizmetlerle ilgili olarak belirtilen düzenlemelere uygun olmayan yazı, el broşürü, kartvizit, ilan, tanıtım veya reklam materyalleri bulundurulamayacak ve dağıtılamayacak.  

Arşiv

Etiketler