Kurumsal reklam, firmaların topluma, kendi kurumlarının politikalarını, olanaklarını, amaçlarını, ideallerini, fonksiyonlarını anlattığı ve bu yolla onları etkilemeye çalıştıkları reklamlardır. Kurumsal reklamlarla ilgili, genel reklam tanımlamaları kadar farklı tanımlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Ama genel olarak kurumsal reklamlar ile ilgili en kabul gören tanımlama şudur; firmaların yeterliliği, bilimsel bilgi birikimi, yetenek özellikleri, firmanın teknolojiyi kullanma durumları, ürün ve hizmetlerin gelişmişlikleri, firmanın sosyal ilerleme ve toplumun refahı için neler yaptığı, firmanın işsizlere sağladığı olanaklar, firmaların çevre ile ilgili çalışmaları v.b. pek çok konunun işlenmesi kurumsal reklama girmektedir. Çünkü bütün bu konuların işlenmesi, hedeflenen kitlenin kuruma karşı, olumlu kanaatlerinin gelişmesini sağlamak ve tüketicilerin onu benimsemeleri, saygı duymaları amacıyla yapılmaktadır. Firmaların kurumsal reklamla ulaşmaya çalıştıkları, gene satışların artması, rakipleriyle etkin mücadele veya marka haline gelmeleri olmaktadır. Fakat günümüzde, ekonomik sektörlerin büyümesi, dış ticaret açıkları, firmalar arasındaki kıyasıya rekabet kurumsal reklamların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kurumsal reklamların amaçları en genelde; firmanın toplum tarafından fark edilmesi, kimliğini tanıması, kurumda yapılan herhangi bir değişikliğin, isim, logo v.b. duyurulması, firmalar arası ortaklıkların veya birleşmelerin duyurulması, firma, önemsenecek bir büyüme gösterdiğinde, bunun duyurulması, firmanın finans durumunun güçlü olduğunun gösterilmesi, firmanın sağlamlığının gösterilmesi, firmanın sağlam bir işveren olduğunun anlatılması olmakla birlikte ayrıca, firmaların çalışanlarını motive etmek, yeni mezunların veya diğerlerinin başvurmalarını sağlamak, siyasilere firmanın, ekonomiye yaptığı katkıları göstermek, topluma, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel topluluklara, firmanın, sosyal sorumluluk anlayışının iyi olduğunu göstermek, firmaların kendilerine yönelik yapılan suçlamalara karşılık vermek, firmaların sponsorluklarını duyurmak, firmanın kutlamalarını ve teşekkürlerini duyurmak gibi amaçlar taşımaktadırlar. Bu tip bilgileri içeren reklamların hepsi kurumsal reklamlara girmekte ve bu amaçları taşımaktadırlar. Bilindiği gibi ürün ve hizmet reklamları, belirlenmiş özelliklere sahip hedef kitlelere yönelik olarak yapılmaktadır. Kurumsal reklamlarda da durum farklı değildir. Burada da özellikleri belirli, hedef kitle seçilerek reklam yapılmaktadır. Kimi kurumsal reklamlar, finans ve iş çevrelerini hedefler, kimi kurumsal reklamlar, toplumun üst kesimini, müşterileri v.s. hedefleyebilmektedir. Kısaca şöyle bir cevap ta verilebilir; firmanın gerek kurum yapısına, gerek faaliyetlerine, gerekse ürettiği ürün ve hizmetlerine etki eden herkes ayrı ayrı kurumsal reklamın hedefi olabilmektedir. Günümüzde kurumsal reklamlar, gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü kurumsal reklamları başarılı firmalar, buna iyi bir örnek teşkil etmekte ve bu mecraların daha fazla kullanılmasını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler