Reklamlar verilmek istenen mesajla paralel olarak bir ya da birden fazla mecra kullanırlar. Bu mecralar, televizyon, radyo, sinema, yazılı basın, açıkhava, internet, satış yeri reklam uygulamaları olarak değişiklik gösterebilir. Bir reklam uygulaması birçok mecrada etkileşimli olarak ya da hedef kitle ve amaca uygun olarak bir tek mecrada sürdürülebilir. Reklam mecraları reklamın yapıldığı yer anlamına gelir ve esas olarak tüketici ile reklam mesajının karşılaştığı iletişim ortamıdır.

Reklam üretildiği ve dolaşıma girdiği andan itibaren etki kazanmaya başlar. Bu etkiyi bilardo oyununun açılış vuruşuna da benzeten araştırmalar da vardır. Kısaca tarif etmek gerekirse, bir reklam ajansı tarafından belirli bir amaç doğrultusunda hazırlanan reklam, medyada yayınlanır. Reklam mesajı tüketiciler ve ticari müşteriler olmak üzere iki farklı alıcı tarafından alınır ve bu iki alıcı türü de rakipler, perakendeciler ve dağıtımcılar olarak kendi içinde üçe ayrılır. Reklam mesajları birbirine çarparak dağılan toplar gibi, en küçük birime kadar ulaşır. Bu noktada hamleleri doğru hesap etmek, yani reklam mesajını en baştan doğru kurgulamak gerekir.

Reklam kampanyalarından istenilen etkiyi almak için kullanılacak olan mecralar doğru seçilmelidir. Reklama konu olan mal ya da hizmetin, kurumun, nitelikleri, Pazar payları, dağıtım ağının genişliği, kampanya ile amaçlananlar, reklam mesajları, hedef kitlenin tüketim ve medya takip eğilimleri, iletişim çalışmaları için kurumlar tarafından ayrılan bütçe gibi unsurlar göz önünde bulundurularak mecralar belirlenir.

Mecraların belirlenmesindeki en önemli unsur, her mecranın hedef kitleye farklı mesaj yapılarıyla ve içeriğiyle ulaşmasıdır. Basitçe, radyo sesli, televizyon görüntülü, basın ise yazılı mesajları taşır. Eğer ürünün mutlaka gösterilmesi gerekiyorsa, radyo etkisiz kalabilir. Heyecan duygusu yaratmakta, merak uyandırmakta, ya da tüketicileri ürünü denemeye teşvik etmekte her mecranın kendine has olumlu ve olumsuz yanları vardır. Reklamlardan istenilen etkinin alınabilmesi için yayınlanacağı mecralara göre üretilmesi ve medya planlamasının doğru şekilde yapılması gerekir.  

Arşiv

Etiketler